އުލްހިޔާ ކަތިލަން ތައްޔާރުވުން

މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ
މާލެ، 10 އޮގަސްޓް 2019- އުލްހިޔާ ކަތިލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: މި އަހަރު ބަކަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 6،000ރ. އަށް، އަދި ކަތިލައިދޭން އިތުރު 500ރ. ނަގާ- ފޮޓޯ: އަވަސް ފޮޓޯ