އުލްހިޔާ ކަތިލުން

މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 11 އޮގަސްޓް 2019- އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުލްހިޔާ ކަތިލުން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް