ސެލްޓަ ވީގޯ ސްޓޭޑިއަމް ދައްކާލުން

ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ކައިރީގައި ތިބި ސެލްޓަގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުދިން ފޮޓޯ ނަގަނީ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގައި އެ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބް ޑރ. ނައުޝާދު، ސެލްޓަގެ ކުޅުންތެރިއަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ބައްލަވައި ލައްވަނީ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ބައްލަވައި ލައްވަނީ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 2 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ ވީގޯގެ ސްޓޭޑިއަމް ބިލޭޑޯސްގައި ޕްރީމެޗް ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ދަނީ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް