ނައިބު ރައީސް ފަންނު އެކްސްޕޯގައި

މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 25 ނޮވެމްބަރު 2019: ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލަން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން: ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒުގައި 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ބައިވެރިކޮށްފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް