މާލޭ ޖަލު ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރުން

މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ މާލޭ ޖަލުގެ ކައިރީގައ ރޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް