LIVE UPDATES

ކޮމަންޑޫ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ރާޝިދަަށް

Updated:
3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓްލުން. މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެ އެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކޮމަންޑޫ އާއި މަރޮށި އަދި ފޯކައިދޫގެ އިތުރުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓްލުމަށް ޖުމްލަ ހަތް ވޯޓް ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ. އެއީ ފޯކައިދޫގައި ދެ ވޯޓް ފޮށި މަރޮށީގައި ވޯޓް ފޮއްޓެއް އަދި ކޮމަންޑޫގައި ދެ ވޯޓް ފޮއްޓެވެ. ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ދެ ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ. އެ ދެ ވޯޓްފޮށި ވެސް ބަަހައްޓާފައި ވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުްގަ އެވެ.

ވޯޓްލެވޭ ގަޑިތައް

  • ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 4:00
  • ފަހު ގަޑިއިރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުނަށް
  • ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ މީހުނަށް

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ އަދަދު

  • ޖުމްލަ އަދަދު: 3،309
  • ކޮމަންޑޫ: 1،409
  • ފޯކައިދޫ: 1،204
  • މަރޮށި: 703
  • ރީރިޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފަހު: 3،316