chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ނަޝީދު 2.8 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޔޫކޭއިން ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފި

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) --

ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުހިންމު ސަރަހައްދައްކުން 2.8 މިލިއަން ޕައުންޑަށް (57 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

ތައިލެންޑްގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ވެސް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ، ކާނަލް މިއަދު "އަވަސް" އަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފުތާ ތެރޭގައި ވެސްޓް ލަންޑަންއިން އޭނާ ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެ ގެ ބައްލަވައިގެންނެވީ އޭނާގެ ރިސޯޓް ހިއްސާއިން ލިބުނު ފައިދާއިން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ސިއްރުން ކުރެއްވި މުއާމަލާތެއް ނޫން ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ވެސް ބޭރުގެ ގައުމަކުން އޭނާ ފްލެޓެއް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން، ނޫނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދޭނެ ފަދަ ދައުލަތުގެ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަކީ ރިސޯޓެއްގެ ހިއްސާ އޮވެ އޭގެ ފައިދާ ލިބޭ މީހެއް. އެ ފައިދާއިން އަޅުގަނޑު ގެއެއް ގަނެފައި އެ ވަނީ. މިއީ ޔޫކޭގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަގުތަކަށް ވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ގަތް ތަނެއް،" ކާނަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާނަލް ގެ ބައްލަވައިގެން ވެސްޓްލަންޑަން ސަރަހައްދު.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގެއެއް ގަތުމަކީ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެކަމާ މެދު މީހަކު ޝައްކު ކުރާނެ ޖާގައެއް އޮތް ކަމަށް ވެސް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ކާނަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާއަކީ އެވަރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހެއް ކަމަށް ވާ ނަމަ އެފަދަ ހޭދައެއް ކުރުން މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހުރިއިރުވެސް ބަރާބަރަށް އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި. އޭގައި އަޅުގަނޑުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދުތައް ހުންނާނެ. އެ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތްވެސް ހުންނާނެ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަކީ މިވަރުގެ ހޭދައެއް ނުކުރެވޭނެ މީހެއް،" ކާނަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ގެއެއް ގަތުމުން އެކަމާ މެދު ބަޔަކު ޝައްކު އުފައްދާ ނަމަ އުފައްދާނީ ހަސަދަވެރިވެގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާނަލްގެ ހިއްސާއެއް އޮންނަނީ ޅ. ކަނިފުށީގައި އެޓްމޮސްފިއާ ބްރޭންޑުން ހިންގާ ރިސޯޓްގަ އެވެ. ކާނަލް ގެ ބައްލަވައިގެން ވެސްޓް ލަންޑަންއަކީ އެ ސިޓީގެ މުހިންމު ސަރަހައްދެކެވެ. ކާނަލް ނަޝީދު ތައިލެންޑް ސަފީރު ކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ ޒިންމާތައް އަދި އުފުއްލަވަން ނުފައްޓަވަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަސްދަނޑި

  ޑީއާރުޕީގެ ދަރަންޏާ ކާނަލްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ގެ ގަތުމާ އެއީ މުޅީން ވަކިދެކަމެއް!

  CLOSE
 • ފަސި

  ވ.ފައްކާ !! އަދި ވ މަރުޙަބާ!! ކޮންމެ ނަޝީދެއް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ގެދޮރާ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާނަމަ އެއީ އެއްފިކުރެއްގެ އެއްވިސްނުމެއްގެ ބަޔަކަށްނޫނީ ނުވޭ!!

  CLOSE
 • ޅލ

  ޑީއާރްޕީގެ ދަރަނި އަދާކުރިބާ!

  4
  2
  CLOSE
 • އިބޫ

  އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މިއީ ދޮގެއްހެން. މަޝްހޫރުވެލަން ވާހަކައެއް ފަތުރާލަނީ...

  2
  3
  CLOSE
 • އިބޫ

  ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް ލާރި ދީފައި ގޯތި ގަނެވިދާނެ. އެއީޙައްޤެއް. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން. ލާރި ނެތް މީހުންވެސ ލާރި ޙޯދަން ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންވީ.

  6
  CLOSE
 • ފިލޭރު

  މަވެސް ޓީޗަރުކަން ދޫކޮށްލާފައި ޕޮލިޓިކްސް އަށް މިވަންނަނީ. މަވެސް ގެޔެއް ބޭނުން. ނަފްސު ވިއްކާލައިގެން ލިބެންޏާވެސް އޯކޭ.

  3
  6
  CLOSE
 • އެއީސީ

  ތިކަން މައްސަލަ އަކަށް ހެދިކަމެއް ނޭނގެ . މީހަކު އެއްޗެއް ކިޔުމުގެ ކުރިން ތިޔަ ގެ ގަންގޮތް ކިޔާލީދޯ.

  10
  1
  CLOSE
 • ޑިމޮކްރަސީ

  ޜިސޯޓެއް ލިބުނީ ކޮންގޮތަކަށް ނިދާހޭލިއިރު ގޭދޮރުމަތީގަތަ އޮތީ

  11
  5
  CLOSE
 • ހަންނަ

  ރިސޯޓް ލިބުނީ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިންވެސް ބައިވެރިވި ބިޑަކުން. އެއަށް މާރިޔާ ، ރީކޯމޫސަ، ސަން ސިޔާމް، ޔުނިވާސަލް، މިހެން ގޮސް މަޖުލީހުގައި ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރިމަތިލި. އެންމެ ގެ ކުލިމަތީގައި ގުރުއަތްލީވެސް ،

  1
  CLOSE
 • އަޖާއިބު

  ނޭނގޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާ. ކާނަލް އަށް ރިސޯޓްހަދަން އެ ރަށް ލިބުނީ ގުރުއަތުން. ފަހަރެއްގައި ވެސް ހިބައިން ދިނީކީ ނޫން. އޭރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކީ ޑރ މުސްޠަފާ ލުތުފީ

  1
  CLOSE
 • ޑީއާރްޕީ

  އަޅުގަޑަށް ޑީއާރްޕީ ނޫބާގާ މީހުން ލޭބަލްކުރެވެނީ ސައިލެންޓް ސަފަރާސްގެ ގޮތުގައި. ރާއްޖޭގައި މިހިގައިދިޔަ ކޯޅުންގަޑުގަ ވަކި އަތަކަށް ބުރަނުވެ ބެކްގްރައުންޑްގަ ސައިލެންޓްކޮއް ސަފާކޮއްކޮށް ތިބި ބަޔަކީ ތިޔަބައިމީހުން. ޑީއާރްޕީ ރަގަޅު ކެޑިޑޭޓަކާއެކު ނުކުމެއްޖެއްޔާ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ރައްޔިތުން ހިތުން ރުހުމުން ޖާނުން ބަލައިގަންނާނެކަން ޔަގީން.

  3
  5
  CLOSE
 • ޑީ އާރ ޕީ

  ޑީއާރޕީގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ދަރަނިތައް ޚަލާސްނުކޮށް، ވަރަށް ތާހިރު.

  10
  6
  CLOSE
 • ފާރިސް

  ޑީ.އާރު.ޕީގެ ދަރަންޏަކީ ކާންލްއާ ބެހޭކަމެއްނޫން

  1
  CLOSE
 • ޙުށޭނު

  ކާނަލް ރަނގަޅު ދައުލަތުގެ ލާރި އެއް ނުނަގާ ދުވަހަކުވެސް ނާޖާއިޒް ގޮޔުގައެއް.. ބަޔަކަށް ދޭން ޖެހޭ.. ނުދީ އޮތް އެއްޗެއް އޮތީ...

  8
  3
  CLOSE
 • ޅަބޭ

  ވިސްނުން ތޫނު، ނަސީބުވެސް ރަގަޅު މީހެއް.

  11
  6
  CLOSE
 • ސަލާމަތެއްނެތް

  ސަލާމަތެއް ނެތެއްނު! ބުނެހާމަ ކުރީމަ މިވަނީ، ފޮނިކަނޑާ ކަމަށެވެ. ނުބުނެ ހުރިއްޔާ ވާނީ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހޯދިކަމަށެވެ.

  23
  4
  CLOSE
 • ހަމީދުބެ

  ލާރި ހުރިއްޔާ ގަންނަންވީ. ލާރިގަނޑު ފޮރުވައިގެން ތިބުމުގެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ

  26
  1
  CLOSE
 • އަޒީ

  ފޮނިކަނޑަނީހެން ހީވަނީ...

  10
  6
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު