chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ސަރުކާރަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖަމީލު ގޮވާލައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު --

ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ސަރުކާރަށް މަދަދު ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަކި ވަކިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ގޮވާލާއްްވައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ދަ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖަމީލު ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އިންޑިއާ އިސް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ އުތުރުކޮރެއާހެން ނުވާނެ( ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވެސް އުތުރުކޮރެއާއިން ބޯ ނުލަނބާ އޮންނަ ހެން ނޯވެވޭނެ) ކަމަށް ވެސް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ ސަރުކާރަށާއި ސަރުކާރަށް މަދަދުކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަކިވަކިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބަލަންވީ ވަގުތު. މުދާ ހިފެހެއްޓުން އަދި ދަތުރުކުން މަނާކުރުންް ފަދަ،" ޖަމީލު ވިދާޅުވި ކަމަށް ނޫހުގައި ވެއެވެ.

ޖަމީލު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ އިއާދަކުރަން އެހީތެރިވާން އެދި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް އިދިކޮޅުން ރަސްމީކޮށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އިނގިރޭސިސަރުކާރާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާއި އެމެރިކާގެ އެހީއަށް ވެސް އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިފަހަރު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާއިން މާބޮޑަށް އަޅާ ނުލާކަމުގެ ޝަކުވާ އިންޓަވިއުގައި ޖަމީލުވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން އިންޑިއާގެ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ޗައިނާއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޮމަންވެލްތުގައި ނޫޅުނަސް އިންޑިއާއަކީ އެ ގްރޫޕުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގައުމު. އެހެންވީމާ އަަޅުގަނޑުމެންނަަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭނެ،" ޖަމީލު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ހަމަޖެހުން އޮތް ތަނަަކަށް ވުމަކީ ޗައިނާއަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންވީމާ ރާއްޖޭގެ ކަންތަކުގަައި ޗައިނާއާއި އިންޑިއާއިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއް ތަންފީޒުނުކޮށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމަށް ފަހު ސަރުކާރުން ވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބުދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބުދުލް ގައްޔޫމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މިހާރު އޮތް މައްސަލަގަނޑު ދިމާވި ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގޮވަމުން އަންނަނީ މިހާލަތު ބަދަލުކުުރަން އިންޑިއާއިން އެހީވުމަށެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ނިއު

  ޖަމީލުމެންކަހަލަ ރަގަޅުމީހުން ބޭރުދުނިޔޭގައި ތިބެގެންވެސް ރައްޔިތުންސަލާމަކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުމާމީ މުޖުތަމައާއި ގުޅިގެންތިޔަކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެއް ސުކުރާއި ސާބަސް ތިގޮތުގައި އަބަދުވެސް

  2
  1
  CLOSE
 • ނާގާބިލް މެމްބަރުން

  ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ދުރާލާ ވިސްނާ ފިކުރުކުރޭ، ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތުން ކުރާ ފަސާދައާއިި ހަޅުތާލުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތޯ؟ އަބަދުވެސް ވެރިކަމަށް ނާދަވިގެން، ވެރިކަމަށް އަންނަންނޫންތޯ އެމަސައްކަތް ކުރާނީ، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް އެއަށް ވުރެ ރަގަޅަށް ދޭނަކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އަޑު އުފުލިތޯ؟ ޙައްޤު ތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައި ނުގަނެ، ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި އިސްތިޤުލާލަށް އުނިކަން ނައަންގޮތަށް ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ވާހަކަ ދެެއްކުމުގެ ފުރިހަ އިޚުތިޔާ އެބައޮތްނޫންތޯ މިހާރުވެސް އެކަން ކުރަމުންނޫންތޯ އެދަނީ؟ ނަމަވެސް ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސިލްމާ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާގޮތަށް ވާހަަކަތައް ބެހެއްޓީމާ އެކަމާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖޭހޭނެ ކަމެއްނޫންތޯ؟ މަޖިލިހަށް ޙާޟިރުވެ މަސައްކަތް ނުކޮށް ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން ނުވިތާކަށް ކޮމެޓީގައި މަސައްކަތް ނުކޮށް 20000 ރުފިޔާ ނަގައިގެން ތިބެ ރައްޔިތުން ޙައްޤު ގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑުމެންވީ ޤަބޫލް ކުރަންތޯ؟ އާދައިގެ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޟަފަހު އެއްމިނިޓެ ގަޑި ޖެހުނަސް ގަޑީ ލާރި ދަނީ ކަނޑަމުންނޫންތޯ؟ ކީއްވެގެންތޯ ދައުލަތުން މުސާރަ ލިބޭ ދެބައެއްގެ މެދުގައި މިހެންވާންޖެހެނީ، އެއީ އިޚްލާސްޞްތެރިކަމެއް މެމްބަރުންގެ ކިބައިގާ ނެތީކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހެނީ. އަދިވެސް ވިސްނަން ނުވޭތޯ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން.

  CLOSE
 • ސައިޒުވާނެ

  މިސާލަކައް ސަންޓްރަވަލްގެ އެއްވެސް ރިސޯޓަކައް ޔޫރަޕުގެ ފަތުރުވެރިން ދިޔުންމަނާކުރުން ރެޑްވޭވްގެ އެއްވެސް ތާކައް މުދާނުވިއްކުން އަސްކަރިއްޔާއައް އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނުވިއްކުން ތެޔޮވިއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކުރުން

  CLOSE
 • ދިވެހިން

  ޖަމީލް އަތުލެވުނު ގޮތަކަށް އަތުލައި ހިފާހައްޔަރުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ޖަމީލަކީ ޣައްދާރެއް

  21
  2
  CLOSE
 • ނުފުއްޕާތި

  މިއީ އިންޑިއާ އިސްވެ ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ބުންނަސް އިންޑިއާ ހަނދާން ކުރާތި އިންޑިއާ އަށް އަލިފުދާލުގެ ތެރޭން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ ކަން ދެން އިންޑިއާ ވަކިން އޮވެ މާ ބޮޑަށް ފުއްޕައިގެން މަމެން ޕިންކީން ގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވާރކް ވިސާ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ނުލިބޭނެއޭ އެއިރުން މާ ތާހިރެއް ނުވާނެއޭ އެއިރުން އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޮދީ ހުންނަ ގެއަށް އިންޑިއާ މީހުން ވަދެ އޭނާގެ ގޭގެ ފުރާޅު ނަގާ އެއްލާލާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އިންޑިއާ ތިބެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ގެ ސައިޒު ގައި އިންޑިއާ ހަނދާން ކުރާތި. އިންޑިއާ އަކީ އެއީ މަމެންގެ ނޯކަރުންނޭ. ނޯކަރުން ނުޖެހޭނެއޭ ސާހިބު މީހާ ކަންކަން ކުރަންވާ ގޮތް ކިޔާ ދޭން. އިންޑިއާ އަށް އަދި ތިޔާ އުޅެވެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ހަނދާން ކުރާތި އިންޑިއާ ނުފުއްޕާތި ނުފުއްޕާތި މަމެން ޕިންކީން ގާތު. ނުފުއްޕާތި ނުފުއްޕާތި.

  4
  2
  CLOSE
 • އިބޫ ހުޅުމާލެ

  އާން ތެދެއް މީނަ އުޅޭނީ އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން ކައިގެން ބޮއެގެން

  11
  4
  CLOSE
 • މުހައްމަދު

  މިކަލޭގެ ހަޖަމު ގޯސްވެގެން ކަންނޭގެ މިއުޅެނީ. މީނަ ދެންމީ ކާކުތަ ރާްއްޖެއަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ޤައުމުތަކަށްގޮވާއިރު. ޢެއްވެސްކަހަލަ އުރައްޕަތެއްވެސް ހުރި މީހެއްނަމަ ރަގަޅުތާ.

  11
  5
  CLOSE
 • މމ

  Foohivey

  ރައްޔިތުން ހޮވިޔަސް ވެރިކަން ހަވާލުނުކުރާނަން ދޯ

  8
  3
  CLOSE
 • ހަމަޖެހޭކަމެއް ކޮއްބަލަ

  ޖަމީލޫ.. އަހަރެމެން ރުޅިއަރުވަން ނޫޅެއްޗޭ.... ބަލަ ވަކިވަކިމީހުންނާ ގުޅިފަތިބީވެސް ވަކިވަކި އާއިލާތަކޭ.. އެއީ ދިވެހި އާއިލާތަކޭ... އިންޑިޔާލައްވާ ބޮނޑިބަތް ކައްކުވަންނޫޅެބަލަ... ވެރިކަން ބޭނުމިއްޔާ އާދޭ ވާދަކުރަން މިކޮޅަށް.... ދެންއޮތީ 6މަހޭ... ރޔާމީނާ ވާދަކޮށް ތި4ލީޑަރުން މޮޅުވީމަދޯ މޮޅޭބުނެވޭނީ.. ކޮންކަމަކާ ތިތެޅެނީ... ތިބުނަނީ ރޔާމީނަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއިދުނެތް އެކަނިވެރިޔެކޭ.. އެފަދަމީހަކާ ވާދަކޮށް ތިއިންމީހަކު މީދަލެއްނެރުނަސް ހޮވޭނެޔޭ.. ދެންކީއްވެ ވާދަކޮށް ބަލިކުރަން ނުކެރި ބޭރުމީހުންގެ އެހީގަ މިރާއްޖެ ހަރާބުކުރަން ތިއުޅެނީ... ބުނަންވާހަކައެއް.. ރޔާމީންދެކެ އަންނަރުޅިންކަމަށްބުނެ މިގައުމަށް އިންޑިޔާގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއްވައްދަން ނުހަދައްޗޭ.. މިބުނީ އެއްވެސް... އެއްވެސް.. ނުފޫޒެ... އިންޑިޔާ..... ވިސްނޭނެކަމަށް ހީކުރަން..... އަހަރެމެންގެ ގައުމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނާންނާ ﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބޭރުމީހުން ވައްދާއިގެން ގެންނަންޖެހޭނެ ސިޔާސީކަންކަމެއް... ޖަމީލު ތިއުޅެނީ އޮޅިގެން... ދިވެހި ވަންތަރަހަ ކަރުތެރެއިންފިލީ މިހާގިނަދުވަހު ބޭރުގައުޅޭތީ.. އަހަރެމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިކަނީ މިބުން ލިބެހުރިއެއްޗެ.. މިބުނަނީ ބޭރުގެ މުދާވިޔަސް މިގައުމުން ގަނެގެން އަމިއްލަ ރެސިޕީގަ ތައްޔާރުކޮއްގެން.. މިޖައްވުގަ ޖެހޭ ރޯޅިން ދިރިހުރުމަށް ވާއިބޭނުންކޮއްގެން... ދުވަހަކުވެސް މިގައުމު ބޭރުގެ ނުފޫޒަށް ޙާއްސަކޮށް ރޭޕް އިންޑިޔާއަށް އަހަރެމެން ނުރުހޭނަން... ގެރިސީ އުޣުޅަންވެސް ޖަމީލު އެއްބަސްވެދާނެމިހާރު... ސޮރީ ތިކަމަކަށް ނުރުހޭނަން...

  12
  2
  CLOSE
 • ޒަމީރާ

  ކުއްލިއަކަށް މީނަ ހާދަ އެކްޓިވެ ވެއްޖެއޭ ދޯ.... ވޯޓްލާދުވަސް ކާރިވާތި ޓިިކެޓް ބޭނުންވެގެން އުޅޭހެން ވަރަށް ހީވޭ....

  12
  2
  CLOSE
 • ސޮމެޮނެ

  ދެން އަތްޖަހާ

  8
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު