chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

"ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް ބަދަލުކޮށްފާނަން"

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ -- ފައިލް ފޮޓޯ | އަވަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ ގާނޫނަކަށް ވެސް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ބުނެފި އެވެ. ޕީޕީއެމް އިން މިއަު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބަދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަކީ ދުވަހަކު ވެސް ނުއުފެދޭ ވަރަށް ރައްޔިތުން އިސްކަން ދޭ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އެހެންކަަމުން ސަރުކާރު ބަލިކަށިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޖާގައެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށާއި އެގޮތުން އެމަނިފާނުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް އިސްލާހު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ގައުމަށްޓަކައި ވާން ޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވަރަށް ކެރިގެން ވާން ތިބޭ ބައެއް، އަދިވެސް އިތުރު ބިލުތައް ފާސް ކުރަން ޖެހިއްޖެއާ ކުރާނަން، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ފާސް ކުރާނީ އިދިކޮޅު މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ކުޑަވެސް ފަރުވާއެއް ނުބަހައްޓައި،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ މެންބަރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މިއަދު ފާސް ކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ގޮތުގައި އެތަށް ދުވަހަކު އޮތް މައްސަލައަކަށް ކަމަށާއި އަދު ޕީއެމް އަދި އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަން އިން މިއަދު އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކޮށްފައި ވާނީ އެ ދެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބޭ ބާރުތަކެއް ދޫކޮށްލައިގެން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ގޮނޑި ވިއްކުން އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު ގައުމަށްޓަކައި މި ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ދެން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާނީ އިހްލާސްތެރިން، ގޮނޑީގެ ބޭނުމުގައި އަމިއްލަ ފައިދާ ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދެން މަޖިލީހަކަށް ކުރިމަތިލާކަށް ނުކެރޭނެ،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހ

  އިލާހީ ފިތުރަތު ބަދަލުކުރެވޭ ހިސާބަށް ބާރުވެރިވީތޯ؟ދުވަސްކޮޅަކަށް ބަސްކިޔަން ލިބުމުން ހިތް އަރާ އާސްމާނުގަ. ފުކެއް ބޮޑުވަރު

  CLOSE
 • ފޮނަދޫ މީހާ

  ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ގެ މި ވެރިކަން ވެއްޓޭތޯ ދުޢާ ކުރަން..

  1
  CLOSE
 • ކަލޯ

  ކަލޯ.. ނުކުރެވޭނެ.. އިލާހީ ޤާނޫނެއް ނުކުރެވޭނެ ބަދަލެއް..

  3
  1
  CLOSE
 • ބާބޫ

  ކަލޯ ވެރިކަން ވެސް ވެއްޓެންވީމަ ވެއްޓޭނެ، އެއީ ޤާނޫނަކުން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެއް ނޫންކަން ކަލޯއަށް ނޭންގޭތީ ހިތާމަކުރަން، ވެރިކަމަށް ބޫތުކެޔަސް ތީ ދެން ބޮޑުވަރު

  4
  CLOSE
 • ކާފަ

  ކަލޯ ސިޔާސީ ހަޔާތް ތި އަތުން ކަފުންކުރަނީ ؟

  3
  CLOSE
 • ލަކޫ

  ކުރީޒަމާނުގައިވެސް އައި ކަހަލަ ހޮޅިންގެ ބައިގަޑެއް. މިބައި މީހުން ގުޅިފައިވަނީ ސީނުކަރަޔާއި ޗައިނާޔާއި އެމީހުން މިބައި މީހުނަށް މާލީ އެހީ ދެނީ. ޢެވެސް ހޮޅިން މިވެސް ހޮޅިން!

  CLOSE
 • ދަވޭ

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް އުފަން ކުރުމަކީ އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން 2017 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ގަޒިއްޔާ ނަމްބަރު 17 އިން ވަރަށް ރީއްޗަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އޭގެ ހުކުމް އިން އެގިގެން ދެއެވެ. އަދި އެގަޒިއްޔާ ގައި އެންޓިޑިފެކްޝަން އަކީ ކޮބައި ކަމާއި އަދި އެމަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ވެސް ބަޔާން ކޮށް ދީފައިވެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި އެބައޮތް ލިޔެފައި މިނިވަން ކަމުގެ ބާބު އެކަމަކު ގާނޫނަކުން އެއްވެ އުޅެވޭނެ ތަން ކަނޑައަޅާ އަދި ޑިފަމޭޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާ އެއަށް ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އަމަލު ކުރަމުންނެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއިން އެއްވެސް ގާނޫނެއް ބާތިލް ކޮށް ފައި ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން އެންޓި ޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނަކީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފް ބިލެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގަ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ އަކީ ލަފްޒީ މާނާ އަށް ވުރެން ބޮޑަށް އޭގެ އިންޑެޕްތް އެނަލައިސިސް ހަދަން ޖެހޭ އެއްޗެކޭ ރިފަރެންސް ތަކާއި އެކު.

  CLOSE
 • ރާކަނި

  ވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެ ނަންތަކާއި އެބޭފުޅުންގެ ދަވްރަކީ އުމުރުދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރަންވީނޫންތޯ؟

  7
  CLOSE
 • ޙާލި

  މީނަހީކުރަނީ މީ މީނަގެ އެކަނި ޤައުމެއް ކަމައްތަ.

  20
  2
  CLOSE
 • ބަލާތި

  މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖޭގައި މިކުރާ ވެރިކަމަކީ އެއީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓް އިން ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 އިން މަމެން ޕިންކީންނަށް އެކަނި ވޯޓް ދިނީ އެއީ ރައްޔިތުން މަމެންނަށް ތާއީދުކޮށް އިތުބާރު ކުރާތީއޭ. މަމެން ޖެހޭނެއޭ މަމެންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާނޫނު ތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ގެން ނަމަވެސް މަމެން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ކުރަން. އެއީ އޭ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި މިކަން އޮންނަ ގޮތަކީ.

  2
  18
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކޮންމެ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ ރަނގަޅު ފާލެކެވެ. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުރިހާ ނުބަޔެއް ހަދަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އުޅޭ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނެވެ. އެމެންނަކީ އެމެން މަޖްލީސް މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވުމުން ދެން ކަޓް ނަގައިގެން އުޅެން ދިމާ ކުރާ މީހުންނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަމުގެ އަސްލު މިހެން ދިމާވާން މިޖެހެނީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަންނަ މީހުންނަކީ އެއީ ދާއިރާގެ ވޯޓްލާ ރައްޔިތުންގެ %50 އަށް ވުރެން ދަށް އަދަދަކުން ވޯޓް ލިބިގެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަންނަ މީހުން ކަމަށްވާތީއެވެ. މިކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން މަޖްލީހަށް ހޮވާ މެމްބަރުން ވެސް އަދި ކައުންސިލަރުންނަށް ހޮވޭ މެމްބަރުންނަކީ ވެސް އެއީ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލާ މީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބިގެން އެމަގާމް ތަކަށް އަންނަ މީހުންނަށް ހަދަން. އެއިރަށް އެމެންނަށް ބުނެވޭނީ ތިމަންނާ މެން މީރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރާ މީހުންނޭ.

  5
  4
  CLOSE
 • ނުކުރާތި

  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރަށް އެކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ދެން ނޯންނާނެއޭ ސަރުކާރުގައި އުޅޭ މިނިސްޓަރުންނަށް ވުރެން ބޮޑަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރަނީ އެއީ ޕީޕީއެމް އިން ކަމަށްވާތީވެ ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ ގުނަވަން ތަކުން ފާސް ކޮށްގެން މެނުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިގެން ނުވާނެއޭ. އެނޫން ގޮތަށް އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ޕީޕީއެމް އިން އެދިގެން ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ނޯންނާނެއޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދަންމަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ވާހަކަ ވިދާޅުވާން. މިބާވަތުގެ ކަން ކަމުގެ ޑިސިޝަން މޭކް ކުރާނީ ޕީޕީއެމް އިން ހުއްދަ ލިބިގެން ނޭ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެމްޑީޕީ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ވެސް އެމެން ކެބިނެޓް ކަނޑުކޮސް ކަމުންނޭ. ކަން މިހެން ހުުރުމުން މަމެން ޕިންކީން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އެއިރުން މަމެންދާނެއޭ.

  1
  4
  CLOSE
 • ބްލޭކް ޝިލްޓަން

  އެކްސްކިޔުޒް މީ. ވަޓް އާރ ޔޫ ޓޯކިންގ އެބައުޓް؟

  15
  CLOSE
 • ހިޔާލު

  ހީޔާލު ފޮނުވީމަ ޖަހަން ނުކެރުނު ދެން މިޖެހީމަ ކަލޭވާނީ މޮޔައަކަށް ހަހަހަހ

  7
  CLOSE
 • ކޮޅޮދާލި

  ސާބަހޭ..އަބްދުއްރަހީމް ޢަބުދުﷲ ،..

  1
  21
  CLOSE
 • އުބޭ

  އަޅެ ތިޔަވެރިކަން ދަމަހައްޓަން އިލާހީ ޤާނޫނު ބަދަދު ކޮއްބަލަ!

  19
  CLOSE
 • ބޮލިހިލާ

  ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކޮންމެ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަން ވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަން އޭ މަމެން ގާތު ރައްޔިތުން ބުނެފައި އޮތީ ދޯ. ދެޓްސް ވަޓް ކްރިއޭޓްސް ދަ އިލޫޝަން ދޯ. ޕަޕަޕާ ޕަޕަޕާ ޕަޕަޕާ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅުން އެންމެ ގަލެއް ފުރޮޅައިފިނަމަ މަމެން 100 ބިލިއަން ގާ ފުރޮޅާނަމޭ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނަސް ކުރާނަމޭ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އެކަމުގައި ކުރެވޭނެ އަދި ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ. ތަމެން ދެން އިންޑިއާ ގޮވައިގެން ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ގެޓް އައުޓް ބޮލި ހިލަން ދޯ. ބޮލިހިލާ ދޯ.

  8
  CLOSE
 • ޖޭމްޖޭމް

  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް މަމެންނަށް ޔަގީނޭ އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިގެން މިހާރު މިއޮތް އިމްޕެކްޓް ކުޑަ ނުކުރެވޭނެއޭ އެމެން ގެންނަން ރާވާފައިވާ ޖުޑިޝަލް ކޫޕް ގެ އިމްޕެކްޓް އެން މެގްނިޓިއުޑް އަދި ވެސް ފިލައިގެން ނުދެއޭ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ އަދި އަންނަ ޖުލައި މަސް ނިމެންދެން މަޖްލީހުން ފާސް ކުރަންވީއޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސްޓްރެޗް ކޮށް ބާއްވަން ދެން ސަރުކާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލާނީ ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން ވެސް. އެނޫން ގޮތަށް އެކަން ކޮށް ފިނަމަ އެމެން މަމެން ޕިންކީން ޖޭމް އަރުވާލާނެއޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެތިބެނީ މިއަރު ތައް ގޮވައިގެން އައިސް ދޮރާށި ކުރިމަތީގައި ތައްޔާރަށޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ދެން އަރައިގަންނަން މަމެންގެ މައްޗަށް. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދަންމާލުން އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މަރާއި އަދި ދިރިހުރުމާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެކޭ މިކަން ބަލާތި ރަނގަޅަށް އަދުރޭ މެން. އަދި އެހާ އަވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިގެން ކަމަކު ނުދާނެއޭ އެކަން ސްޓްރެޗް ކޮށްލާ ކޮށްލާ ކޮށްލާ ކޮށްލާ. އެއިރުންނޭ މަމެންނަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އިނދަ ގަންނުވާފައި ބޭތިއްބޭނީ އަބަދުވެސް. ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް.

  2
  4
  CLOSE
 • ރާބޮލި ދޫ

  އަބުދުއްރަހީމް ތުނބުޅި ނުފަޅާ ތޯ ގާނޫޫނު ގަ މާއްދާ އެއް ހަދާބަލަ ހީވަނީ އަމިއްލަ އަށް ދުނިޔެއަށް އައިސްގެން އުޅޭހެން

  13
  CLOSE
 • ޖޭމްޖޭމް

  ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން ބޭނުން ވަނީ މަމެން ޕިންކީން ފާސް ކުރި ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބާތިލް ކުރަންތޭ. އެހެންތޭ. ނުވާނެއޭ ތިޔާ ކަމެއް ތިޔާ ހެން އިނގޭތޭ. ޖޭމް. މަމެން ޕިންކީންގެ މެނިފެސްޓޯ ގައި ލިޔެފައި އޮތް ކަމެކޭ އެއީ އެންޓި ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނަކީ އާއްހާއް އާއްހާއް އެހެންވީމާ އެ ގާނޫނޭ މަމެން އުފަން މިކުރަނީ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ހިއަރ ކަމްސް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ނައްޓަ ނައްޓައިގެންނޭ ކުދިންނޭ ހިނގާ އަވަހަށް ނައްޓާލަމާ ދޯ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ބިންގޯ ބިންގޯ ބިންގޯ ޖިންގޯ ޖިންގޯ އެއޮތީ ޑިފަމޭޝަން ބިލް ފާސް ކޮށް ފައި

  5
  CLOSE
 • ސަލާމު

  އެންޓިޑިފެކުސަން ބިލަކީ އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބިލެއް.. ތިކަމުގެ ގެއްލުން މިއަދު ނުފޯރިޔަސް ގެއްލުންވާ ދުވަހު ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑުގެއްލުމެއް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.. ގައުމީސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ވާގޮތަށް ތުރީލައިން ވިޕު އަޅާ ހިސާބުން ތިކަމުގެ ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ފެންނާނެ.. މަވާ ސަލާން..

  8
  CLOSE
 • ގޯނިބެ

  "މިއަދު ގައުމަށްޓަކައި މި ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ދެން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާނީ އިހްލާސްތެރިން، ގޮނޑީގެ ބޭނުމުގައި އަމިއްލަ ފައިދާ ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދެން މަޖިލީހަކަށް ކުރިމަތިލާކަށް ނުކެރޭނެ،" ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ދެން ތިކަހަލަ ކަނޑުކޮހުން ވެސް ނުހޮވޭނެ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8
  1
  CLOSE
 • ގޯނިބެ

  ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ގައުމަށްޓަކައި ވާން ޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވަރަށް ކެރިގެން ވާން ތިބޭ ބައެއް، މިހެން ނުބުނެ ޔާމިނުއަށް ވާންޖެހުނޭ ބުނިނަމަ!!!!!!!!!!!!!!!

  10
  2
  CLOSE
 • އަލީ.

  ނުދޭނަންވޯޓެއް ކޮބާ ރިސޯޓު ހިއްސާ 50 ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންގެ ފުލެޓުކޮބާ މަކަރާހީލަތުން ކިހާދުވަހަކު ތިހެންހުރއވިދާނެބާ

  9
  CLOSE
 • ކާޅު

  އުމުރައްވެރިކަމުގައި ތިބުނިމީހާއައް ހުރެވޭގޮތައް ޤާނޫނު ބަދަލުރައްވީނު އެއިރުން އެހެން ކަމެއްކުރާކައްނުޖެހޭނެ؟

  7
  CLOSE
 • ކާފާ

  ކަލޯ ކިހާދުވަހަކު ހިފަހައްޓާލެވޭނެބާ؟

  6
  CLOSE
 • ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

  3
  6
  CLOSE
 • ޅަބެ

  ޙިީއެއް ނޫން ޔަގީންތި ޕީޕީއެމައް ތިބޮނޑި ބޮވެއިނީ ހަހަހަހަހަހާ

  7
  CLOSE
 • މަމެންނޭ

  މިއަދު މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖްލީހުން ފާސް ކުރުން އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނަކީ އެމެންގެ ވޯޓް ވިއްކައިގެން ޕާރޓީ ބަދަލު ކުރަމުން ކަސްބީން އުޅޭ އުސޫލުން އެކަކާއި އިނދެފައި ދަރިން ލިބުމުން އޭނާ ވަރިކޮށް ފައި ގޮސް އަނެކަކާއި އިންނަ އުސޫލުން ދެން ނުކުރެވޭނެ ކަމެކޭ. އެއީ ދެން ނުކުރެވޭނެ ކަމެކޭ. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަކަށް ނޫނޭ 2013 ވަނަ އަހަރު ވޯޓް ލީއިރު ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިނީ ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް ދިނީ އެއީ ަމަމެން ޕިންކީން ނަށޭ މަމެން ޕިންކީންގެ މެނިފެސްޓޯ ގައި ވާ ކަމެކޭ އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ފާސް ކުރުން އެކަމޭ މަމެން މިކުރީ ދެން އެގާނޫނު ބާތިލް ނުކުރެވޭނެއޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިކޮޒް އެ ބިލަކީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ބާރު ލިބިގެން މަޖްލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލަކަށް ވާތީއޭ. ރައްޔިތުން ހުރިހާ ބާރެއް ދިނީ މަމެން ޕިންކީންނަށޭ.

  5
  CLOSE
 • އަލިބޭ

  އަޅުގަނޑު މަޖުލިސްމެމްބަރުންނަށް ވޯޓްދެނީ އަޅުގަނޑު ސަޕޯޓްކުރާ ޕާޓީންކުރިމަތިލާ މީހުންނަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓް ލައިގެން މެންބަރުންހޮވީމަ އެހެންޕާޓީއަކަށް ގޮސްފިއްޔާ ގޮނޑިގެއްލެންޖިހޭނެ އެހެންނޫނިއްޔާމް އިސްތިއުފާދީފައި ގޮނޑި ދޫކޮށްލައިފައި ދެން ޕާޓީ ބަދަލްކުރިއަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ.

  3
  1
  CLOSE
 • ނިމެނީ

  16 ގައި ތިއެއް އެނގޭނެ

  4
  CLOSE
 • ފައިހާ

  ތިޔައީއަމިއްލަފައިދާއަށްމަސައްކަތްކުރާބައެއްމުޅިގައުމު ހަލާކުކޮއްޖަރީމާތަށްހިންގާބައެއް

  5
  CLOSE
 • ޗބ

  އަބުދު ތިޔަވިދާޅުވީ އަފުރަޝިމް އެއީ ވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ތ؟

  6
  CLOSE
 • ތިމަަންނަ

  ސާބަހޭ! ރާއްޖޭގައި ރީނދޫ ގެންގުޅޭ މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ، ރީނދުލަކީ ގައިރު ގާނޫނީ އެއްޗެއްކަމަށް ހަދާ ، ކިރުގަރުދިޔަ ކެއްކުން މުޅިން މަނާކޮށް ، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ގައުމުގައި ރީނދޫ ނުގެންގުޅޭގޮތަށް އަދި އެ ބަސް ރާއްޖޭގެ "ޑިކްޝަނަރީން" ފޮހެލާގޮތަށް އެއްޗެއް ފާސްކޮށްލާ

  2
  1
  CLOSE
 • ސަލް

  ސަލީމޫ!!!!! ފިހާރައާ ކެފޭ ދޯ !!!!!!

  6
  CLOSE
 • ގައުމު

  ތި ބިލުގެ ބޮނޑި އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބޭނެ ބަޔަކީ ހީވާގޮތުން ޕޕމ.

  47
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު