chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ނަޝީދަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެެވެންް ޖެހޭނެ: ޔޫއެން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އިންިތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ހައްގު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނިންމައި އެ ހައްގު އިއާދަކުރަން ޔޫއެން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ޔޫއެން ހައިކޮމިޝަނާ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒައިދު ރައަދު ހުސައިންގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ނަޝީދަށް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ނިންމީ އެމަނިކުފާނު 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުއްވި ޝަކުވާތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުން އެނގުނީ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގާފައި ވަނީ އިންސާފުވެރި ޝަރީިއަތެއް ނޫންކަން ކަމަށާއި އެހެންވީމާ އިންތިހާބުތަކުގައި އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް ވާދަކުރުމުގެ ހައްގު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޔޫއެން ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ވެބްސައިޓުގައި މިއަދު ޖެހި ލިއުމުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަޝީދުގެ މައްްސަލަ ބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއް ކަމަކީ ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ހިންގާފައި ވަނީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބިދިނުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަގުވާމީ މުއާހަދާއާ ހިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮތުން ކަމަށް ވުމެވެ.

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައި އާ ޝަރީއަތެއް ހިންގުމަށް ވެސް ޔޫއެން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަން ފެއްޓެވުމަށް ފަހު ނަޝީދު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފަރުވާއަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެނބުރި ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. އުޅުއްވަނީ އނގިރޭސިވިލާތާއި ސްރީލަންކާގަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޔަހޫ

  ޓެރަރިސްޓް ޔާމީނު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ އޭނާދެކޮޅަށް ދަތިުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއަޅަންވީ ރާއްޖޭ އެންމެ މަތީ ކޯޓަކުން އެކެއްފެބުރުއަރީގައި ހުކުމްކުރުމުން އެކޯޓަށް ސިފައިންވައްދައި ޓެރަރިސްޓްހަމަލާދީ އެތަނުގެ ފަޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް ވަނީ ބޮޑުޖަރީމާއެއް ހިންގާފަ ޔާމީނު ހިފައިހައްޔަރުކުރޭ

  2
  CLOSE
 • ނާޒުކް

  ކަލޭގެ ބަފާތަ ރައީސް ޔަމިން ބޭނުންހާ ްެއްޗެއް ތިކިޔަނީ އެއީ މިގައުމާ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކޮށްދެއްވި މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުފަދަ މިގައުމުގެކެ ލޯބިވާ ބަތޮލެއް

  1
  CLOSE
 • އަލީ

  ނުޖެހޭނެ.

  2
  CLOSE
 • އައިޝް

  އިޒުރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމާދީގެންވެސް ނުވާނެ، ބުނަގަ ޔޫއެން މިކަމަށް އެއްޗެއް، އިންޑިއާއި ރޭޕް އެވަރަށް ކޮށްގެންވެސް ނުވާނެ.. މިގައުމާއި ނުބެހި ތިބޭ، މިތަން އެރެއިން ހައްލުނުވާވަރު ކަމެއް އަދި ނެތް

  12
  2
  CLOSE
 • ޙުދެނި

  ކޮބާ އިޒްރޭލުން ޝަހީދުކުރާހާ ފަލަސްތީނު އަހުން....އމއ ނުކިޔަބަލަ!

  17
  2
  CLOSE
 • ރަނދަ

  މީ ދިވެހިރާއްޖެކަން ނޭނގުނީމަ ވަރަށް ދެރަ. ތިޔަފަދަ ގޮތަކަށް ގަރާރުތައް ނެރުމަކީ ތިޔަ ތަނުގެ ޤަދަރުގެއްލި ހައިބަތު ކުޑަކަން ހާމަވާކަމެެއް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުންދީފަ އަދި ރާއްޖެ ބަދުނާމުކޮށްފަ އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަގު ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ވައްޓާލާފަވާ މީހަކަށް ފުރުސަތެއްނެތް. ސޮރީ.

  25
  3
  CLOSE
 • ޙުއްބުލް ވަތަން

  Heehee Halaaku

  އިންތިޚާބަކާ ނުލާ ވެރިކަން އޭނަޔަށް ދޭން ހުކުމް ނުކުރީ ކީއްވެތަ، ތި ލާދީނީ ކަމިޝަނުން

  25
  3
  CLOSE
 • އަސްލު

  ޔޫއެން އިން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދާކަށް ނުޖެހޭ... ސީރިޔާއަށް ބޮން އެޅީ ޔޫއެންގެ ރެސޮލޫޝަންތަކާ ހިލާފަ. އިރާގަށް ބޮން އަޅާ އެތައް ބަޔަކު މަރާލާ ސައްދާމް ހުސެއިން އީދު ދުވެހެއްގައި ދަންޖެއްސީވެސް ޔޫއެން ގެ ގަރާރުތަކާއި ރެސޮލޫޝަންތަކާ ހިލާފަ، ޔޫއެންގެ ގަރާރުތަކާ ހިލާފަ ފަލަސްތީނު މީހުން މަރާ ހުސްކުރާއިރު ޔޫއެންއިން ކުރި ކަމެއް ނެތެ. ޔަމަންގެ އެތައް ބަޔަކު ސައުދީން ބޮން އަޅާ މަރާލި އިރު ކުރި ކަމެއް ނެތް. ނެރުނު ގަރާރެއްވެސް ނެތް. ޔޫއެންގެ އެއްވެސް ގަރާރަކަށް އެމެރިކާ، އިޒްރޭލް އަދީ އީޔޫ ބޮލެއް ނުލަނބާ، ޔޫއެންނަކީ ހަމައެކަނި ބޮޑެތި ޖަރީމާ ތައް ހިނގާނިމުނީމަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްލަން ހަދާފައިވާ ތަނެއް. ޔޫއެން އަށް މުހިއްމީ ނަޝީދަ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލެވުންތޯ؟ އެއީތޯ ޔޫއެންގެ މޭންޑޭޓަކީ؟ ޔޫއެން އިން ވަކިވާންވީ ދޯ؟

  43
  7
  CLOSE
 • ނައިންޓީ

  ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބު ތަކުގަ ވާދަ ކުރެވެންވާނެ މީހުނާ ނުކުރެވޭނެ މީހުން ޔޫއެން އަކަށް ނޭންގޭނެ. އަދި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ނޭންގޭނެ. ނަޝީދަކީ ދިވެހިގައުމަށް ފިލައިގެން އިނގިރޭސި ހިމާޔަތުގަ އުޅޭ ރެފިޔުޖީއެއް. ވެރިކަމުގަ ހުއްޓާ ކުރިމަތިވި ކަންތައްގަނޑުގަ ގޮތްހުސްވެގެން އަމއްޔާތް އޭ ކިޔާފަ ވެރިކަމުން ފެޔަށްޖެހުނު ފިނޑިޔެއް. ދެން ދިވެހި ގައުމުގެ ވެރިކަން ދޭން ކުފޫ ހަމައެއް ނޫން. ޔޫއެން ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކާ. މޮޔަނުވޭ

  46
  13
  CLOSE
 • ހަހީ

  މިތާ ތިވާހަކަ އަޑުއިވޭ ކަންފަތެއް ހުރިހެން ހީނުވޭ، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ގުޅުން ކަޑާލާނީ ޔޫއެން އާކަން ނޭގޭ.

  7
  34
  CLOSE
 • ރަސާދު

  ޔޫއެންގެ އެވާހަކަ އަޑުއަހައިފިން އެކަމު އެވާހަކަޔަށް އަހަރެން ގޮންޖަހަން، އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އަދި ނުވަސް ކުރާނަން، ތި ޒައިދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރ ޝަހީދުގޮތަށް ހުޅަނގުގެ ޕަޕެޓެއް އެމީހުންގެ ވިސްނުމާއި އެމީހުންގެ ދީނީފިކުރު ކުރިއަރުވުމަށް އައްޔަން ކޮށްފައިހުންނަ މީހެއް.

  15
  CLOSE
 • ާއދ.

  ޔޫ އެން ގާއޮންނަ އިންތިހާބު ތަކުގާ ނަސީދު ބައިވެރި ކުރުން ދެން އެއްމެ ރަގަޅުވާނީ

  42
  2
  CLOSE
 • ލަމް

  ޔޫ އެން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެ ބަލަދުވެރި ފަރާތެއް ނޫން

  61
  5
  CLOSE
 • ރާއްޖެ

  ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ އިސްތިއުނާފީ އެންމެ މަތީ މަރުހަލާ އަދި ކިރިޔާ މިއެނގުނީ. މަ ކުރިން ހީކުރީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ކަމަށް.

  59
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު