LIVE UPDATES

އިންޑިޔާ 2 - އަފްގާނިސްތާން 1

Updated:
1

އިންޑިޔާ އާއި އަފްގާނިސްތާން ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ނުކުންނައިރު ދެ ބައި މީހުން ވެސް މޮޅުވެފައިވަނީ ފައިނަލުގައި އެއްފަހަރު އެވެ.
2011 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ދިއްލީގައި ކުޅުނު ފައިނަލުން އަފްގާން ބަލިކުރީ އިންޑިޔާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2013 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާ ބަލިކޮށް ތަށި ހޯދީ އަފްގާން އެވެ.

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ފައިނަލަށް މި ފަހަރު މި ދެ ޓީމު ވެސް ދިޔައީ އެއްެވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެވެ.