އީދު ފާހަގަ ކުރުން

ބިދޭސީން އީދުގެ އުފަލުގައި

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތަކީ މިއަދު ވަރަށް މަތީ އަދަދެކެވެ. ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމު ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ބިދޭސީންނަކީ ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ، އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެކެވެ. އެކަމަކު ބިދޭސީންނަށް، އެމީހުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށްފަހު އާންމުކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ލިބޭ ހަމައެކަނި ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ފެށުނު އަޟްހާ އީދުގެ އުފަލުގައި މުސްލިމު ގިނަ ބިދޭސީންނަށް ޗުއްޓީ ލިބިފައިވާތީ އެ މީހުންވެސް ގެންދަނީ ވެރިރަށް މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި އީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އީދަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަންނަ އުފާވެރި ދުވަސް ތަކަކަށްވާއިރު މުސްލިމަކަށް ވީތީ އަހަރެމެންނާ އެކު އުޅޭ ބިދޭސީންވެސް އީދުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިކުރުމަކީ އުފަލެއް ކަމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދެކެން ޖެހެ އެވެ.

ބިދޭސީ މުސްލިމު މަސައްކަތްތެރިން މާލެ ސަރަަހައްދުގައި އީދުގެ އުފާ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަނީ މާލޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި، ރަސްފަންނު އަދި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައެވެ. ބިދޭސީންގެ އުފާފާޅުކުުރުމުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އަހްވަންތަ ކަމާއި ބަދަހި ގުޅުމެވެ. ވަކި ނަސްލަކަށް ވީތީ އެއްވެސް މުސްލިމަކު އެއްވެސް އިންސާނަކު ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ.