chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން 1000 ފްލެޓް ސިވިލް ސާވެންޓުންނަށް ދެނީ

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ޝަމްއުން މުހައްމަދު | އަވަސް

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަލަށް އަޅާ 7،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 1،000 ހައުސިން ޔުނިޓް ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ކޮންމެ މުވައްޒިފަކަށް ވެސް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައި ވަނީ ގެދޮރުވެރިކަން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ފަށާފައިވާ 7000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 1000 ހައުސިން ޔުނިޓު އެ މުވައްޒިފުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ސިވިލް ސާވަންޓުގެ މުސާރައިން ކުޑަ އެއްޗެއް ދައްކައިގެން ފްލެޓުގައި އެޅޭ ފަދަ ސްކީމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޭ ފްލެޓުތައް ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެއްގައި މަަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންގެ އަދަދަށް ބަލާފައި ހަމަހަމަ ރޭޝިއޯއަކުން ބަހާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކޮންމެ ވުޒާރާއަކުން ވެސް ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ފްލެޓުތައް ދޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ފަންނީ އަދި މެނޭޖިރިއަލް މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންނަށް 300 ފްލެޓާއި، އިދާރީ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 300 ފްލެޓު އަދި ސަޕޯޓް ސާވިސް ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންނަށް 400 ފްލެޓު ދޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ފްލެޓުތައް ދިނުމުގައި އެ މުއައްޒިފަކީ މާލެ ރަށްވެއްސެއްތޯ ނުވަތަ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށެއްގެ މީހެއްތޯ ތަފާތެއް ނުކުރާނަން، މާލޭއާ ހުޅުމާލެއާ ވިލިމާލޭގައި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުން ބޭނުމީ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުލޭ ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒިފުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު މި 1000 ޔުނިޓު ދިނީމަ ގާތްގަނޑަކަށް މަދުވެގެން 26 ޕަސަންޓަށް ގެދޮރު އެ ލިބޭ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލެޓު ދިނުމުގައި ބަލާ ޝަރުތުތައް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ދިނުމުގައި ވަޒީފާަގައި ދެމި ހުރި މުއްދަތާއި ތައުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލާނެ ކަމަށާއި ބޮޑަށް އިސްކަން ދެވޭނީ ތައުލީމީ ފެންވަރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިދާރީ މުއައްޒިފުންގެ ކެޓަގަރީގައި ވެސް ހަމަ އެ ޝަރުތުތައް ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިސްކަން ދެވޭނީ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުއްދަތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ސަޕޯޓް ސާވިސްގައި ތައުލީމީ ފެންވަރެއް ނުހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުއްދަތާއި އެ މީހާގެ އާއިލާގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައި ވެސް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ހިމެނޭ އާއިލާއަކަށް އިތުރު ޕޮއިންޓު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ހުރިހާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން މީހުންނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުތަކުގެ އަދަދު އެއްވަރު ވެއްޖެއާ ގޭގެޔަށް ގޮސް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާނެ، އެގޮތުން ވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެއާ ގުރުއަތުލާނީ،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. "މިއީ ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒިފުން އެންމެ ބޮޑަށް އުފާވާނެ ކަންތައް، ރައީސް ޔާމީން މިކަންތައް ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ވަރަށް ގާތުން އެމަނިކުފާނު އައްސަވާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ސިވިލް ސާވިސްއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއަދު ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ފޮނުވާނެ ކަމަށާއި އަންނަ މަހު އެކެއްގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ 15 އާ ހަމަޔަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެ މުއްދަތުން ފެށިގެން 15 ދުވަސް ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ހުރި މައުލޫމާތުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް މާޗު މަހަށް ނިންމާލަނެ ކަމަށާއި އެންމެ ލަސްވެގެން 30 މާޗުގައި ފައިނަލް ލިސްޓު އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލެޓުތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އޭޕްރިލް މަހަށް މުޅިން ނިންމާލި ނަމަވެސް ފްލެޓުތައް އަޅާ ނުނިމޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދާދި ފަހުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައި ހުރި 700 ފްލެޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމްގެ ދަށުން ކޮންމެ ފްލެޓަކަށް ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި 20،000 ރުފިޔާ އަދި މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި 6000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް ފްލެޓުތައް ދިން ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު ހާމަ ނުކުރާ މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ފާތިމާ

  ބެސްޓް ޕްރެސިޑެންޓް

  1
  CLOSE
 • ސަޔޯ

  ބަލަފުލެޓުދޫކުރާއިރުސިވިލްސާވަންޓުންނަށްނުދީތަ މީގެކުރިންފުލެޓުދޫކުރީސިވިލްސާވަންޓުންނޫނަސް އަމިއްލައަށްމަސައްކަތްކުރާމީހުންވެސްތިޔަފުލެޓުތަކަށް ދޭނީފައިސާތަފާތުކުރާކައްނުޖެހޭދޯ

  1
  CLOSE
 • ހިތާމަހުރި

  ރާައްޖެތެރޭގައި ވެސް އެބަތިބި ސިވިލްސާވަނަޓުން....

  3
  CLOSE
 • ޢައިސާ

  ގެވަޅު ދޫކޮށްދީބަލަ ރާއްޖެތެރޭގެ އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތްމީހުންނަށް ޕްލީސް

  2
  CLOSE
 • ޜިޔާޒު

  ދެން . ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަޒީފާއަށް ރަށަށް ނިދަން ހުޅުމާލެ ދޯ؟ ހޭބަލިވާ

  1
  CLOSE
 • ހަސީ

  އަނެއްކާވެސްބޭނުންވާބަޔަކަށްފުލެޓުނުދެވިހުރެގެން އެމީހުންނަށްފުލެޓުދޭންވެގެންރާވާލީދޯތިވެސްދޭނީ ވަކިތަނަކުންފޮނުވާލިސްޓަކަށްސިވިލްސާވަންޓުން ނޫންބަޔަކުނެތީތައެމީހުންނަށްހާސަކޮއްގެންފުލެޓުދޭން ނިންމީކޮއްމެފަހަރަކުވެސްތިބުނާމީހުންނަށްފުލެޓު ލިބޭދޯ

  1
  CLOSE
 • ދޭންވީއޭ

  ހަމަ އެކަނި ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް 1000 ފްލެޓްސް. ދެން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނޯ. ދެން ސިޔާސީ މަގާމް ތަކުގައި ތިބި މީހުންނޯ. މިމެންނަކީ ރެއާއި ދުވާލު ބުރަ ކޮށް ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން. ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުން ތިބެނީ އޮފީހުގައި ފޭސް ބުކް އަށް ވަދެ އަލިފު ލައިލާ ވާހަކަ ކިޔަން. ސިވިލް ސާރވިސްގެ ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީ މީހުން ނަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަމިއްލަ އަތުން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔެއް ނޫނެވެ. އެމެންނަކީ އަމުރު ކުރަން ތިބޭ ބަޔެއް. ކިއެއްކުރާ ޕީއެސް އިން ތަކެއްތޭ އޮފީސް ތަކުގައި ތިބެން ޖެހެނީ. ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ މަތީ މަގާމް އަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރު ފެންވަރެވެ. ކޮން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތޭ. މީ ސިފައިންގެ ތޭ ޖެނެރަލުން ތިބެން. އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގައި ވެސް ތިބެނީ ޑިރެކްޓަރުން އެމްޑީން ދޯ. ސިވިލް ސާރވިސް އޯވަރހޯލް ކުރަން އެބަޖެހޭ ލާރޖް ކޮށް. ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކަށް 2000 ފްލެޓްސް ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

  3
  3
  CLOSE
 • ސިޔާސީ މަގާމް

  Nattaa

  ވަޓް ސިޔާސީ މަޤާމް

  2
  3
  CLOSE
 • ހަސަން

  ތަފާތު ނަން ނަމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓާއި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ދެވޭވާހަކަ އެނައުންސް ކުރެވިފައިވާއިރު،މިކަންކަން ނޭގިހުރެ ވާހަކަދެއްކުމަށްވުރެ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވުން މާރަނގަޅުވާނެ. މިއަދު ޑރ މުއިއްޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރެއްވި. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ވާހަކަތަށް ރަނގަޅަށް އަޑުއެހުން މުހިންމު.އެއަށްފަހު ކޮމެންޓް ދެއްތޯ؟

  2
  1
  CLOSE
 • ހަސަންފުތު

  ބަލަ އެކުވެރިންނޭ!! 1000 ފުލެޓް އެއީ 7000 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، އަދި ބާކީ 6000 ފްލެޓް އެބަހުރި ސިވިލްސާވަންޓުން ނޫން މީހުންނަށް.. ކެތްތެރި ވޭ .......

  4
  CLOSE
 • ނީނާ

  ބަލަ ސަރުކާރުގަ ގިނަ ދުވަސްމީ މީހުންނަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ މުވައްފަކީ މާސްޓަރސް ހަދައިގެން ނުވަތަ ޑިގްރީ ހަދައިގެންހުރި ބޭފުޅަކަށް ނުވެދާނެ... އެންމެންނަކީ ފުދިގެން އުޅޭ ބަޔަކަށްވެސް ނުވެދާނެ. މުއިއްޒު ބޭނުންވަނީ ނިކަމެތި މީހާ އަބަދުވެސް ނިކަމެތި ކޮށްލަންދޯ... އަބަދުވެސް ލާރި ގިނައިންލިބޭ މުއްސަނދި މީހުންނަށް މޮޅުގޮތް އޮންނާނީ

  3
  1
  CLOSE
 • ހާސިމް ޒަކަރިއްޔާ

  ކުރީގެ ކަތީބުން މިހާރުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފަރުމާކުރެވުނު ޕްލެޓެއް. ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން މިހާރު އަމިއްލަ ގޯތި ގެސްޓައުސް ހަދާފަ މާލޭގައި ، ސާބަހޭ އެމީހުންނަށް ދީފަ އަހަރުމެންނަށް ދީ

  4
  2
  CLOSE
 • ހުސޭނު

  ބަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައާއި އެހެން އިދާރާތަކުގައިވެސް އެބަތިއްބޭ ދައުލަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހިދުމަތްތެރިން. ކޮބާތޯ ހަމަހަމަ ކަން.

  4
  3
  CLOSE
 • ޜިޔާޒު

  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަ ކުޑައީތަ؟

  1
  CLOSE
 • ކީއްވެތޭ

  ހަމައެކަނި ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެން ކޮބާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގައި ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެން ތިން ގުނަ ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ފްލެޓްސް ތައް. މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަހަރަކު 24 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ތައް ސަރުކާރުން ނާޅައިގެން އުޅެނީ އެއީ ގަސްތުގައި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްކޮށް މާލޭގެ ގެ ދޮރު ހުރި މީހުންގެ ޖީބަށް ކަހާލަން ގަސްތުގައި ކުރާ ކަމެއް ތޭ ނުވަތަ މީންސް ހުރި ގޮތެއްގައި މިކަން ހައްލު ކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް އެބަކުރޭތޭ އެއީ މަމެން ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ، މިރާއްޖޭގެ ކެބިނެޓް މެމްބަރުންނަށް ނޫން އިނގެން ޖެހޭނީ މާލެ ސަަރަހައްދުގައި ފްލެޓްސް އަޅަންވާ ވަރެއް އެވަރު އިނގެންވާނީ ރައީސް އަށް އެކަނި ދެން ރައްޔިތުންނަށް. ރައްޔިތުން ވޯޓް ދީގެން ހޮވާފައިވާ ކެބިނެޓް އެއް މިރާއްޖެ އަކު ނޯންނާނެއެވެ. ކަނޑާލީމާ ލޭ އަންނަން ތިބޭ ބަޔެެއް އެމެންނަކީ.

  4
  1
  CLOSE
 • އައިނުހާ

  މިހާރު ފްލެޓް ދެނީ ޕެންޝަން ފަނޑްގަހުރި ލަރިކޮޅުވެސް އަތުލާފަ މީހާ އޮރިޔާނ ކޮށްލާފަ

  4
  CLOSE
 • އަމާޒޭލާހޫރޭ

  ބަލަ މުއިއްޒޫ ސިވިލް ސަރވިސްގަ އެކަނިހެއްޔޭ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ތިބެނީ؟ ސިވިލްސަރވިސްއަށް ބަލަދު ނާރާ އެހެން އިދާރާތަކާ މުއައްސަސާތަކުގަވެސް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންއެ ބަތިބި.. ޓީޗަރުން ނަށް ފުލެޓު ދީފި އެވެސް ސިވިލް ސަރވަންޓުން ނަރުހުން ޑަކްޓަރުންނަށް ދޭނެކަމަށ ްބުނެފި އެވެސް ސިވިލް ސަރވަންޓުން އަނެއްކާވެސް ސިވިލް ސަރވަންޓުނަށް؟ ހަމަހަމަކަމާ އިންސާފު ހަމަ އެއްކަމެއްވެސް ކުރަން ނުދަނޭދޯ؟ އެހެންވެ އަމާޒު ޅާހޫރޭ ކިޔަން މިޖެހެނީ

  5
  1
  CLOSE
 • ހާސިމް

  މުއިޒުއެއް ނޫނޭ ޔާމީނުއޭ

  CLOSE
 • މުސްތަފާ

  މިޤަވްމުގައިރައްޔިތުންގެޓެކްސްފައިސާއިން ހިންގާ ސަރުކާރެކޭ އެކަމަކުނަޒާހަތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުމައް ބޭނުންގޮތެއްހެދީމާ ޤަބޫލްނުކުރެވޭ ވޯޓްލިބިދާނެ ކަމައް

  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު