ލައިފްސްޓައިލް

ރައީސް އަމީންގެ ރެސިޕީ: ކަށިކޭލު ފަނި

Jun 10, 2018

ބޭނުން ތަކެތި

ކަށިކެޔޮ
ހަކުރު

ކައްކާނެ ގޮތް

އެންމެފުރަތަމައިން، ކަށިކެޔޮ ތުނިކޮށް ލިއުއްވަވާށެވެ. ތެލިބުރިއެއްގައި، ފެންފޮދެއް އުއްދަވާށެވެ. ރަގަށަށް ކެކިގަތުމަށްފަހު، ކަށިކެޔޮކޮޅު އަޅުއްވާށެވެ. ރަގަޅަށް ކެކިމަޑުވީމައި ބަހައްޓަވަން ބޭނުންފުޅު މިންވަރަކަށް ހަކުރު އަޅުއްވަވާށެވެ. ރަގަޅައް ކެކުނީމައި ބާލުއްވަވާށެވެ.