ލައިފްސްޓައިލް

ރައީސް އަމީންގެ ރެސިޕީ: ކަށިކޭލު ފަނި

ބޭނުން ތަކެތި

ކަށިކެޔޮ
ހަކުރު

ކައްކާނެ ގޮތް

އެންމެފުރަތަމައިން، ކަށިކެޔޮ ތުނިކޮށް ލިއުއްވަވާށެވެ. ތެލިބުރިއެއްގައި، ފެންފޮދެއް އުއްދަވާށެވެ. ރަގަށަށް ކެކިގަތުމަށްފަހު، ކަށިކެޔޮކޮޅު އަޅުއްވާށެވެ. ރަގަޅަށް ކެކިމަޑުވީމައި ބަހައްޓަވަން ބޭނުންފުޅު މިންވަރަކަށް ހަކުރު އަޅުއްވަވާށެވެ. ރަގަޅައް ކެކުނީމައި ބާލުއްވަވާށެވެ.