ލައިފްސްޓައިލް

އާޓިސްޓްރީގެ ސައިބޯނި ތަފާތުވެފައި ހުނަރު ބޮޑު!

ގައިގައި ލާ ސައިބޯނި ހިޔާރު ކުރަނީ ކޮންކަމަކަށް ބަލާފައިތަ؟ މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެކެވެ. އެންމެ މީރުވަސް؟ އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ގެންގުޅެވޭތަ؟ ނޫނީ އެންމެ ގައިގެ ހަންގަނޑަށް ރަނގަޅު ސައިބޯނިތަ ހޯދަނީ؟ ނޫނީ އެންމެ ކެމިކަލް މަދު ސައިބޯންޔެއްތަ؟ އެކި މީހުން ސައިބޯނި ހިޔާރު ކުރަނީ މިކަހަލަ އެތައް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ހޯދައިފަ އެވެ.

ފެންވަރާއިރު ވިސްނުމަކާ ނުލައި އަތަށް ފިއްތާލާ ގައިގައި އުނގުޅާލާ ޝަވާ ޖެލްގައި ކިހާވަރަކަށް ކެމިކަލް ހުރޭތޯ އެއްވެސް ފަހަރަކު ވިސްނާލެވުނު ހެއްޔެވެ؟ މީރުވަހެއް ހުރެފައި ފޮނުއަރައިފިއްޔާ އޯކޭވަނީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޝަވާޖެލް ތަކުގައި ހީވެސް ނުކުރާވަރަކަށް އެކި އެކި ކެމިކަލް ހުރެ އެވެ. އަދި ސައިބޯނިން ފޮނުއެރުވުމަށް މި ބޭނުން ކުރާ ކެމިކަލް ސޯޑިއަމް، ލޯރެތް ސަލްފޭޓް ސައިބޯނީގައި މާ ގިނަ ނަމަ މިއީ ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

މީގެ ބަދަލުގައި އޯގޭނިކް އަދި ތަފާތު އެކި އެކި ގުދުރަތީ ސައިބޯނިތަކަށް މިހާރު ޓްރެންޑެއްވެސް އެބައޮތެވެ. މިފަދަ އޯގޭނިކް ސައިބޯނި ހިޔާރު ކުރާ ސަބަބަކީ މިއީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް އެއްޗެއްކަމުންނެވެ. ގައިގެ ހަންގަނޑަށް ބަލައިގެން އުޅޭނަމަ ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީވެސް ގައިގަ ހަންގަޑާއި ގުޅޭ ސައިބޯންޔެއް ހިޔާރު ކުރުމެވެ. ސައިބޯނިލާފައ ގައި ދޮވުމަކީ މިއީ ކޮންމެ ސްކިން ކެއާ ރޫޓީންއެއްގެވެސް ފެށުމެވެ. އެކަމަކު މިކަހަލަ ސައިބޯންޏެއް ހޯދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އައިޝަތު އަޒްލީނާ އަމީން (އަޒޫ) އާއި ފިރިމީހާ އަދި ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރު ހުސެއިން ޔާމީންގެ، "އާޓިސްޓްރީ" އަކީ މިހުރިހާ ކަމަކަށް ނިކަން ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ސައިބޯނި ހަދާ ވިއްކުމުގައި އުޅޭ ދެމަފިރިންނެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ މަސައްކަތް ތަފާތެވެ. ހިޔާލު މޮޅެވެ. ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި، ގުދުރަތީ އެއްޗެއްހިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހަންގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ސައިބޯނިތަކެއް އެ މީހުން ބާޒާރަށް ނެރެނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހަދާފައިވާ ވާޗުއަލް ސްޓޯރުގެ ތެރެއިން އެވެ.

ސައިބޯނި ހެދުމުގެ ދަތުރު މި ދެމަފިރިން ފެށި ގޮތް އަވަސްއަށް ކިޔައިދެމުން އަޒްލީނާ ބުނީ މިކަން ފެށީ މެލޭޝިއާ އަށް ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔަ ދަތުރެއްގައި ސައިބޯނި ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އުފެދުނު ޝައުގުވެރި ކަމުގެ ތެރެއިން އެވެ. ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު މާސްޓާސް ޑިގްރީއަކާއި އެކު އެސްޓީއޯގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފުލްޓައިމްކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ސައިބޯނި ހަދާ ވިއްކުމެވެ.

އަޒޫ ބުނިގޮތުގައި މެލޭޝިއާގެ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ކޯހުގައި ދަސްކުރި އާޓިސަން ސައިބޯނި ހެދުމަށް އޭނާ ގޭގައި މަސައްކަތް ފެށީ، ސައިބޯނި އުފައްދަން ބޭނުންވާ އެކި އެކި އެސެންޝަލް އޮއިލް އާއި ބޭނުންވާ އެހެން ވެސް އިންގްރީޑިއެންޓްސް ބޭރުން ހޯދައިގެން އެވެ. މިގޮތަށް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 58 ވައްތަރުގެ ސައިބޯނި އޭނާ ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ.

"ޓެސްޓަށް ހެދި އެއްޗިސް އަސްލު މިއީ. މި ސައިބޯނި ހާއްސަވަނީ މިގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޕްރޭބަންއެއް ނުވަތަ ސޯޑިއަމް ލޮރެތް ސަލްފޭޓެއް ނުހުންނާނެތީ،" އަޒޫ ބުންޏެވެ.

ޔާމީން ބުނިގޮތުގައި އާޓިސްޓްރީގެ ސައިބޯނިތަކުގެ ޓާގެޓް މާކެޓަކީ އަންހެންވެރިންނެވެ.

"އަހަރުމެންގެ ކަސްޓަމަރ ބޭސްއަކީ ޔަންގް ކްރައުޑް ކަމުގައިވިއަސް އެބަތިބި އެއްކަލަ ކުރިން ޝަވާޖެލްގެ ބަދަލުގައި ސައިބޯނި ބޭނުން ކުރި އެލްޑާ ކްރައުޑެއްވެސް. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަޔާވާ ކަހަލަ ވަސްތަކާއި އެކު ކަސްޓަމައިޒްކޮށް އާޓިސްޓްރީއިން ސައިބޯނި ހަދާދެވޭ. މިހާރު ކެޕޭސިޓީ ހުރިވަރުން 200 ވަރަކަށް ބާ އެއްފަހަރާ ހެދޭނެ. ސައިބޯނި ހެދުމަށް ފޯމިއުލާ ހެދުމަށްވެސް ސެޓްކުރުމަށްފަހު މާކެޓަށް ނެރެން އެބަ ދެ މަސް ދުވަސްވަރު ދޭ." ޔާމީން ބުންޏެވެ.

އާޓިސްޓްރީ ސައިބޯނި ހެދުމަށް މި ބޭނުން ކުރަނީ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި އެކު ބޭރުން މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ބޭރުން ގެންނަ ތަކެއްޗެވެ. ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަތަކެތީގެ ތެރެއިން ކާށި ތެޔޮ، އަނބު،ފަޅޯ، މުރަނގަ ފަތް އަދި ހިތި ފަތް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ސައިބޯނިވެސް ހުންނާނެ ކަމުގައި އަޒޫ ބުންޏެވެ.

އަޒޫ ބުނިގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުން އެންމެ ގަޔާވަނީ ގޯޓް މިލްކް، ލެމަންގްރާސް އާއި އެއްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ސައިބޯންޏަކަށެވެ. އަދި އެކި އެކި މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ވިއްކާ ހާއްސަ ސައިބޯނިތަކެއްވެސް އާޓިސްޓްރީ އިން ނެރެ އެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ 14 ގައި މޮކާ ލަވް ނަމަކަށް ކިޔާ ސައިބޯންޔެއް ވަނީ ބާޒަރަށް ނެރެފަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ކަމުގައިވާ ލެކިއުޓްގައި އާޓިސްޓްރީ ސައިބޯނި ވިއްކި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓުއަރިސްޓް މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުވަފެންފުށީގައިވެސް ވިއްކަ އެވެ.

"އާޓިސްޓްރީގެ އެންމެ ޅަފަތުގައި އުރީދޫ ކަހަލަ ބޮޑު ކުންފުންޔަކުން 300 ޕެކްސްގެ އޯޑަރެއް ލިބުނު. މިއީ މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އޯޑަރު. އަދި އެ ފަދަ ބޮޑު ކުންފުންޔަކުން އިތުބާރުކޮށް އޯޑަރު ދިނުމުން ވަރަށް އުފާވި. އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އެޗީވްމަންޓެއް،" ޔާމީން ބުންޏެވެ.

އަޒޫ ބުނިގޮތުގައި އާޓިސްޓްރީގެ އާ ޕެކޭޖިން އަކާއި އެކު ރޯދައަށް ފަހު އާ ބްރޭންޑް ލޯންޗު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ދެމަފިރިން ވެސް ތިބީ އަވަދިނެތި އެވެ. މީގެ އިތުރުން، އާޓިސްޓްރީގެ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކަކީ ކޮލިޓީ އެއްޗެއް ކަމުގައި ސާޓިފައި ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސްޓޭންޑަޑެއް ކަމުގައިވާ ISO9001:2015 ގެ އެޕްރޫވަލް މިހާރު ސައިބޯންޏަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަޒޫ ބުންޏެވެ.

"ސެޓްފިކެޓާއި އެކު އަހަރުމެންގެ އާ ބްރޭންޑް ލޯންޗު ކުރަނީ". އަޒޫ ބުންޏެވެ.

ސައިބޯނި ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ ކުރިން އަޒޫމެއް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ސައިބޯނި ޓެސްޓްކުރުމަށެވެ. އާޓިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ސައިބޯންޔެއްގެ ޕީ.އެޗް ލެވެލް ހުންނަނީ 8-9 އާއި ދެމެދުގައި ކަމަށް އަޒޫ ބުންޏެވެ.

"މިއަދު އޮންނަ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ފެއާގައި އާޓިސްޓްރީގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދެ ސައިބޯންޔެއް ކަމުގައިވާ އައިމިނާރާނީ އާއި ރެހެންދި ނަމަކަށް ކިޔާ ސައިބޯނިއެއް ވިއްކާނެ. މި ދެ ސައިބޯނިވެސް ޓެސްޓް ކުރިން. މީގައި ޓޯޓަލް ފެޓީ މެޓާގެ ޕަސަންޓަކީ 80.8. މިއީ އޭ ގްރޭޑްގެ ސައިބޯންޔެއް،" އަޒޫ ބުންޏެވެ.

މި މަސައްކަތުގައިވެސް މި ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ބޮޑެތި ޗެލެންޖްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

"ފަށައިގަތް އިރު މީހުން ވަރަށް ބުނި ތި ކަމެއް ދެން ނުވާނެއޭ. މިކަހަލަ އެޓިޓިއުޑެއް ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ޑިސްކަރޭޖް ނުވާށޭ ބުނާނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުން ފަރާތަކަށް. އާޓިސްޓްރީގެ ޖާނީގައިވެސް ހަމަ ރިސާޗްކޮށްގެން، ޕީ.އެޗް ޓެސްޓްކޮށްގެން ސްކިންކެއާރގެ މައުލޫމާތު ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައީ." އަޒޫ ބުންޏެވެ.

ޗެލެންޖްތަށް ހުރިކަމުގައިވިއަސް އަޒޫ އާއި ޔާމީން ގަސްދު ކުރަނީ އެމީހުންގެ މި މަސައްކަތް އައި.އެސް.އޯ ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑާޑް ސެޓްފިކެޓާއި އެކު ބޮޑަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ. މިގޮތުން އިތުރު މާކެޓްތަށް ހޯދުމެވެ. މިހާރު އެ ދެމަފިރިންގެ މަސައްކަތް ރިސޯޓް ތަކުގަ އާއި ގެސްޓް ހައުސް އަދި ވެޑިން ޕާޓީ ގިވްއަވޭސްއަށް މީހުން ބޭނުންކުރެ އެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސައިބޯނި ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއްވެސް އާޓިސްޓްރީއިންވަނީ ހިންގައިފަ އެވެ.

ހުނަރުވެރި މި ދެމަފިރިންގެ އާޓް ތަފާތެވެ. މަސައްކަތްވެސް ތަފާތެވެ. ސައިބޯނި ހެދުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވެ ވިޔަފާރީ ބޮޑަށް ފުޅާވެ ދިވެހި މިކަހަލަ އުފެއްދުންތައް އާއްމުން ބަލައިގަތުމަކީ މިދެމަފިރިންގެ އުންމީދެވެ.