LIVE UPDATES

ރިލްވާން ވަނީ މަރާލާފައި: ކޮމިޝަން

Updated:
3

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އާއި ރަހުމްކުޑަގޮތަކަށް މަރާލެވިފައިވާ ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުއާ ގުޅޭގޮތުން ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.