LIVE UPDATES

ޕޮލިހުގައި އޮތީ ނައިބު ރައީސްގެ ނުފޫޒު: ރައީސް

Updated:
4
  • އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ވައްދަން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރި
  • ފާސްކުރި ގޭގެއިން ބޮން ހަދާނެ ސާމާނު ފެނުުނު
  • ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ކުރަންޖެހޭތީ

މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު 10:00 ގައި ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާނެ އެވެ. މިއީ ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެ މަނިކުފާނު ދަތުރުކުރެއްވި ލޯންޗްކޮޅުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލިފަހުން މިގޮތަށް ވާހަކަފުުޅު ދައްކަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރައީސް މިއަދު ގައުމީ މުހާތަބު ކުރައްވާއިރު ގައުމަށް ޣައްދާރުވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.