ފަތަހަ މޯލް

ކޮސްމެޓިކްސްގެ އެންމެ އިތުބާރު ބޮޑު ބްރޭޑްތައް ފަތަހައިން

މާވެޔޮމަގުގައި ހުޅުވާފައިވާ "ފަތަހަ މޯލް" އަކީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި އެއް ތަނަކުން ހޯދަން އެންމެ ފަސޭހަ އޮޕްޝަން އެވެ. ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް "ފަތަހަ މޯލް" އިން ލިބެން ހުރެއެވެ. "ފަތަހަ" ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލީވެސް އެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"ފަތަހަ މޯލް" އިން މިހާރު ދަނީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ އެންމެ އިތުބާރު ބޮޑު ބްރޭންޑްތައްވެސް ވިއްކަމުންނެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައި ހާއްސަ މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބިފައިވާ ބްރޭންޑެޑް ތަކެތި "ފަތަހަ މޯލް" އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ތިން ފްލޯ މައްޗަށް އެކުލެވޭ "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ އެކި ބާވަތްތަކަށެވެ.

ފަތަހައިން ލިބެން ހުންނާނީ ކޮލެޓީ ކޮސްމެޓިކްސްއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ބޮޑު ދުނިޔޭގައިވެސް މަޝްހޫރު އެކި ބްރޭންޑްތަަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ އެކި އުފެއްދުންތައް ހިމެނެއެވެ.

ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ލޯޝަން އާއި ޕާފިއުމްސް ލިބޭނެ އެވެ. ވަރަށް ހިތްގައިމު އަދި މީރުވަސް ދުވާ ޕާފިއުމްގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެތަށް ބްރޭންޑެއްގެ ޕާފިއުމްސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކި ވައްތަރުގެ ލޯޝަން، ތެޔޮ އަދި ރީތިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖޯންސަންސް ބޭބީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ކޮޑޯމޯ ބޭބީ ޕްރޮޑަކްޓް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކި ސައިޒުގެ ޑައިޕާސް އާއި ޑްރައިޕާސް ވެސް "ފަތަހަ މޯލް" އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އަދި "ޓާކޯ ބޭބީ" އާއި "މަމީ ޕޮކޮ ޕޭންޓްސް" އާއި "މައި ބޭބީ" ގެ ހުރިހާ ސައިޒެއްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މީހުންގެ ނެޕީވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

އަދި ދަތް އުނގުޅާ ބޭހުގެ އެކި ބްރޭންޑްތަކާއި ސޭންޕޫ އާއި ސައިބޯނީގެ އެކި ބާވަތްތައްވެސް ނަން ހުސްކޮށް "ފަތަހަ މޯލް" އިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގިނަ މުދާވެސް ލިބެން ހުރި "ފަތަހަ މޯލް" އިން ޕެޑްގެ އެކި ބްރޭންޑްތައްވެސް ލިބެއެވެ. މި ނޫންވެސް ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ކޮލެޓީ ތަކެތި ހޯދުމަށް "ފަތަހަ މޯލް" ވަރެއް ނެތެވެ.