ދީން

ޔުނެސްކޯ: އިސްލާމް ދީނަކީ އެންމެ ސުލްހަވެރި ދީން

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ގަބޫލު ކުރާ ދީންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ސުލްހަވެރި ދީނަކީ އިސްލާމް ދީންކަމަށް އދ. ގެ ތައުލީމާއި ސައިންސާއި ސަގާފަތާ ބެހޭ އިދާރާ. ޔުނެސްކޯ އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ޔުނެސްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުރިހާ ދީންތަކެއް ދިރާސާ ކުރުމުން އެންމެ ސުލްހަވެރި މަގަށް ގޮވަލާ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީންކަމަށް ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

މިދިރާސާ ހެދުމަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުޏްނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ކޮމްޕަރޭޓިވް ސްޓަޑީޒްގެ ހެޑް ރޮބަޓް މެކްގީ މިކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސެއްގައި، ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ، އިސްލާމް ދީނާ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް ދީނެއްގައި ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ނުދޭ. އަނެއްކާ 'އިސްލާމް' ގެ މާނައަކީ ވެސް ސުލްހަ،" މެކްގީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިސްލާމް ދީނަކީ ސުލްހަވެރި ދީންކަމަށް ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައެޅި ކަމުގެ ސްޓްފިކެޓް އިސްލާމީ ބައެއް އެންޖީއޯތަކާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ޖަންޓާ ކަ ރިޕޯޓާ" ގެ އެޑިޓަރު މޮފާތު ޖަވީދު ވިދާޅުވީ ޔުނެސްކޯގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، ހުޅނގުގެ ކަނާތުފިޔައިގެ ޕާޓީތަކުން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް އިސްލާމީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވީ، ޔުނެސްކޯގެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށާއި، ޔުނެސްކޯ އެގޮތަށް ނިންމިޔަސް ނުވަތަ ނުނިންމި ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނަކީ އެންމެ ސުލްހަވެރި ނިޒާމު ކަމާމެދު އިތުރު ދިރާސާއެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.