chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ފާފުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވަން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

ރައީސް ނަޝީދު ޕްރިންސް ވަލީދަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތް އަރުވަނީ

ހަދާންވާ ގޮތުން 2009 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސައޫދީ ޝަހީ އާއިލާގެ ބިލިޔަނަރު ޕްރިންސް އަލްވަލީދާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އޭރު އެރުވޭ އެންމެ މަތީ ދެވަނަ ޝަރަފު ކަމަށްވާ، ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ލަގަބު ޕްރިންސްއަށް އެރުވި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ޕްރިންސް އަލްވަލީދަށް ނަޝީދު ޝަރަފް އެރުވީ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް ވިޔަފާރީގައި އިންވެސްޓްކޮށް، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ޕްރިންސް ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ މިންވަރު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ސައޫދީ އިންވެސްޓްމަންޓް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ އެދުންފުޅު އޮތް މިންވަރު ނަޝީދު ފާޅު ކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެކަމެއް ނުހިނގައެވެ. ކީއްވެގެންކަމެއް ނޭންގެ އެވެ. ލަފާވާ ގޮތުން، މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށްވާތީ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ސައުދީގެ ޕްރިންސް އަލް ވަލީދާ އެކު ސަޔަކަށް އިންސާފު ކުރައްވަނީ. --

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބުދު ބެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކަން ހުއްދަ ދޭން އުޅުއްވުން ފަދަ، ކަންކަމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ދެކޮޅު ހެދުންތަކާ ހުރެ، ފާޅުގައި އިލްމުވެރިންނާއި ޗެލެންޖު ކުރައްވައި އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ގޮތުން ސައޫދީ ފަދަ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ އޭރު ދުރަށް ޖެހިލީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

ސައޫދީ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން އެގައުމަށް ވަޑައިގެން ހާއްސަ އިނާޔަތްތައް ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވައެވެ. ސައޫދީއަކީ ކިހާ މުއްސަދި އަދި ކިހާ އިތުބާރު ކުރެވޭ ގައުމެއްކަން އެ ލީޑަރުން ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެކަމަކު ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ދިމާއަށް ސައޫދީގެ ނަޒަރު ހުއްޓުމާއެކު ބައެއްގެ ހިތުގެ ތެރޭގައި ހަސަދަވެރިކަމުގެ އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ރޯވެގެން އުޅޭކަމަށް އެބަހީވެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް ސައޫދީގެ އަމާޒު ހުއްޓުނީ ކިހިނެތް؟

މިއީ ވަރަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވަނިވި ވާހަކައެކެވެ. ސައޫދީގެ މިހާރުގެ ވަލީ އަހުދު އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް މުހައްމަދަކީ ރޯޔަލް ފެމެލީގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެއް އިރެއްގައި އެހާ މަގްބޫލު ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަކީ މުހައްމަދު އެންމެ ގިނައިން ވަގުތު ހޭދަ ކުރައްވާ ތަނެވެ. ފ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ހުންނަވައިގެން ސްނޯކްލިންއަށް ވަރަށް ގިނައިން ވަޑައިގެން އުޅުއްވަ އެވެ. ސްނޯކްލިންއަށް ވަޑައިގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފ. ހިމިތީ ކައިރިން ވަައިގަންނަވާއިރު ހިމިތީގެ ރީތިކަން އޭނާ އަޖައިބު ކުރުވި އެވެ.

ހިމިއްޗަށް މުހައްމަދު ހިތްޕުޅު ޖެހުނީ އެހިސާބުންނެވެ. ދެން ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން އެރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅުއްވާ ފަރާތާ ވާހަކަ ދެކެވި މުހައްމަދު ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރައްވާ ރަށަކަށް އެ ރަށް ތަރައްގީ ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަތެވެ. ހަމަ އެ ދުވަސްވަރު މުހައްމަދުގެ ތަރި ސައޫދީ އުދަރެހުގައި ދިއްލުނެވެ. ސައޫދީ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެ ރަސްކަން މުހައްމަދުގެ ބައްޕާފުޅު ސަލްމާންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި ވަލީ އަހުދު ކަމަށާއި ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސެވި އެވެ. މިއަދު ސައޫދީގެ އިކޮނޮމީ އާއި ސައޫދީގެ ތަރައްގީގެ އާ ތަސައްވަރު ކުރައްސަވައިލެއްވި މޭސްތިރިއަކީ ޕްރިންސް މުހައްމަދެވެ.

މިހުރިހައި ޒިންމާތަކެއް އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމާއެކު ކުރިން ރާއްޖޭގައި މޫދުގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރައްވާ ގޮތަށް ވަގުތު ހޭދަ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް މިހާރު ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވަ އެވެ. އެކަމަކު ހިމިތީގެ މަތިން ޕްރިންސް ހަދުމަފުޅު ނެތިގެންނެއް ނުދެ އެވެ. މުހައްމަދު ރާއްޖެއަށް ލޯބިފުޅުޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ މިންވަރު ރަސްގެފާނު ސަލްމާނަށް ވެސް ވަންހަނާވެ ވަޑައިނުގަންނަވަ އެވެ. ހުދު ސަލްމާންގެ ދޫފުޅުން ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަރިހުގައި އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެ އެވެ. ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ފަދައިން ރަސްގެފާނު ސަލްމާނަކީ ވެސް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ލޯބިފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފެށުނުތަނުން ރަސްގެފާނު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ސައުދީއިން ފ. އަތޮޅަށް ހަދަން މިއުޅެނީ ކިހިނެތް؟

ރައީސްގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ސައުދީގެ މިހާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރިންސް މުހައްމަދު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވާ ރަށެއް ތަރައްގީ ކުރެއްވުމަށް ގެންގުޅުއްވި ކޮންސެޕްޓް މިހާރު ވަނީ މުޅިން ބަދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. މި ކޮންސެޕްޓް ބަދަލުވެގެން ދިއުމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައޫދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާނާއި އަދި ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ އާ ބައްވަވާ ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަން ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް ކުޅުނެވެ. އާ ކޮންސެޕްޓް ކުރަހައިލީ ދުނިޔޭގެ އެކަމުގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް މާހިރުން ލައްވަ އެވެ. އަދި މި އާ ކޮންސެޕްޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައިކަން ރައީސް ފ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ފަހުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ދޭހަ ވެއެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ސައޫދީން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންސެޕްޓަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެފަދަ ދެތިން ކޮންސެޕްޓެއް ނޫނީ ފެންނަން ނެތްހާ ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމާ، ދޭހަވަނީ ދުބާއީ ފަދަ ވަރުގަދަ ސިޓީއެއް ރާއްޖޭގައި ބިނާ ކުރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމެވެ. އެކަމަށް ބިލިޔަނުން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މުއްސަނދިކަމާއި އަޅާބަލާއިރު މިއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެރަށް ބިނާކުރާނީ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ބޮޑު ބިމެއް ހިއްކުމަށް ފަހު އެވެ.

ހަސަދައިގެ އަލިފާން

ސައުދީގެ ރަސްގެފާނާ އެކު ރައީސް ޔާމީން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި އަންނަން އުޅޭ ބިޔަ މަޝްރޫ އާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަސްފުޅު ވިދާޅުވި އެއް ބޭފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ފ. އަތޮޅުގެ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން އަދި ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން 12 ފެބްރުއަރީގައި ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ސައޫދީ ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ނަޝީދުގެ ވަށައިގެން އެބުރޭ މީހުން ރާއްޖެއަށް މި އިންވެސްޓަމަންޓް އަޔަނުދޭން އިންޒާރުގެ ބަސްތައް ދަނީ އޮއްސަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ދެ ގޮތަކަށް ބެލިދާނެ އެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖެ ތަހުޒީބުވެ ކުރިއަރައިގެން ދާން ނުވަތަ ދިވެހިންނަށް ތަނަވަސްކަމާއި އުފާފާގަތިކަން އަންނަތަން ދެކެން ބޭނުން ނުވަނީ އެވެ. ނޫނީ ތިމަން މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ނުކުރެވުނު ކަންކަން އެހެން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެން ކުރައްވާތަން ދެކިވަޑައިގަންނަވަން ނޭދެވެނީ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ޖީއެމްއާރަށް ދިވެހި ގައުމުގެ މައި އެއާޕޯޓް ނުއަގުގައި ވިއްކައި، ސަރުކާރުގެ މައި ކުންފުނިތައް ބަންގްރޫޓްވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށް ގައުމުގެ އިގްތިސާދު އެފުށް މިފުށަށް ޖަހައި ފުން އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލައި، ފްލެޓް އެޅުމުގެ ނަމުގައި ޓާޓާ ކުންފުންޏަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އެތައް ޕްރޮޕަޓީއެއް ހިލޭ ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަން ހަނދުމަފުޅު ނުނެތޭނެ އެވެ.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ މެދު އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ގޮތުގައި ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތުތެރޭގައި އުފެދިގެން އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު ރުޅިވެރި ކަމެއްކަން ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިވެހިން ބަނޑަށް ޖައްސަން ލަންޑަންފަދަ ޔޫރަޕުގެ މައި ސިޓީތަކުގައި ތިބެގެން ގޮވާއިރު މާލީ ގޮތުން ދަތިކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ އުހުވަތްތެރި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ދީލަތި އެހީކަން އެމީހުން ދަނެ އެވެ. އަނެއްހެން ސައޫދީގެ ދީލަތި އެހީ އޮހެނީއަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެކަންޏެއްވެސް ނޫނެވެ.

އަތޮޅު ވިއްކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަނި އެކަކު ހަތަރު ފަސް ފަޅުރަށް 99 އަހަރަށް ނަގައިގެން ރިސޯޓު ހިންގާކަން އެއީ މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކ. އަތޮޅާއި އަރިއަތޮޅުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް އެހެރީ 99 އަހަރަށް ވިއްކާ ރިސޯޓު ހަދާފަ އެވެ. ގިނައީ ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރަށް ވިއްކުމެކޭއެއް ނުކިޔަ އެވެ. ސައުދީއަށް އަތޮޅު ވިއްކަނީއޭ ރަށް ވިއްކަނީއޭ ކިޔަނީ އާދައިގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި ވާވެއްދުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އެޑަމް

  ކަލޯ ދޮގު ހެދިޔަސް ބޮޑުވަރު. ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯޓެއް ހަދަން 99 އަހަރަށް ވިއްކާފައެއްނުވާނެ. ތިޔައީ ދެން ބޮޑުވަރު. 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށްދީފައި ހުއްޓަސް ހުންނާނީ. ގަޑުވަރުން ނެރޭ މައުލޫމާތަށް ވިޔަސް މިރާއްޖެއަކު 99 އަށް ވިއްކާފައި ހުރި އެންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ރިސޯޓެއް ނުހަދާނެ. އެކަން އެނގޭނެ. ފައިސާ އާއި މާލު ބޭނުންވިޔަސް ތިޔައީ ބޮޑުވަރު.

  6
  10
  CLOSE
 • ދޮގު

  "ކ. އަތޮޅާއި އަރިއަތޮޅުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް އެހެރީ 99 އަހަރަށް ވިއްކާ ރިސޯޓު ހަދާފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރަށް ވިއްކުމެކޭއެއް ނުކިޔަ އެވެ." މީ ދޮގެއް. އެންމެން ކިޔަނީ މީ ރަަށް ވިއްކުމޭ. ވިއްކީ ވެސް ޔާމީނު

  8
  1
  CLOSE
 • 1234

  މާދަމާވެސް މިގައުމު އަޑިޔަށް ގޮސްފިނަމަ ތިބުނާ އެމެރިކާޔާ ، އިނގިރޭސީން ނާންނާނެ އެހީއެއް ވާކަށް.. ތިބޭނީ އުފަލުން ދުރުގަ ބަލަން. ސައުދީއަކަސް އެވެސް ކަމެއް ނޫން އަހަރަމެންނަށް އެގައުމަށް ގެނގްޮސް ސިޓިޒެންޝިޕް ދެކަށް. މީ 100 ޕަސެންޓް މުސްލިމުން. ފަހަރުގަ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔަން ނޭންގޭ ޕާޓީއެއްގެ ކުދިންކޮޅު ތިބިއްޔާ އެގައުމަށް ނާރުވާފާނެ.

  22
  5
  CLOSE
 • ފަރުހާދު

  އެނގޭހާވެސް ކަމަކީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ގައުމަކަށް ދިނުމަށްވުރެ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ދިންވެސް 100 އަހަރައްވިޔަސް މާ ރަނގަޅުވާނެ. އެކަމު މިހާތަނައްވެސް މުޅިހެން ދެވިފައި އޮތީ ކޮންމެވެސް ކާފަރަކަށް 99 އަހަރައްވިޔަސް. ދެފުއްކީއްކުރަން އެއްފުށެއްވެސް އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ނުފެނޭ

  16
  1
  CLOSE
 • ޢަލީގެ މަލީ

  ޢިންޑިއާ ޓާޓާ އަށް ޅ. އަތޮޅުން ރަށްދިނީ ކޮންބައެއް ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ވަރަށް ރީތި.... ގައުމު ވިއްކާލީ އަދި ވިއްކާލަން އުޅުނީވެސް ތިބުނާ އައްނި.... އެއީ ހަމަ ޖައްބާރެއް

  21
  5
  CLOSE
 • ފަސާނާ

  މި އާޓިކަލުންވެސް އަދި މިހާތަނަށް މިކަމާ މެދު ދައްކާ ވާހަކަތަކުންވެސް ޔަގީނުން ނުވާ ކަމަކީ ''ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލަނީހޭ؟ ނޫނީ ތިބުނާ ހިމިތީ ފަޅުގަ ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ހަގީގަތް. އެ ތަން ވިއްކައިގެންތޯ އެކަން ކުރަނީ؟ އެކަން ކުރަން އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ؟

  7
  3
  CLOSE
 • އަޙްމަދު

  ރައީސް ތިޔަކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ހަމަ އައްސެރިބަހާ ސާބަސް. ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ!

  16
  9
  CLOSE
 • މަނިކު

  މަސއަލަ އަކީ ކުރަން އުޅޭކަމެއް ފޮރުވައިގެން އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ހާމނުކުރާ މަސްއަލަ. ކޮންމެކަމެއްވެސް ކުރަނީ އޮޅުވާލުމުގެ ތެރޭގައި ކަން ފާހަގ ކުރެވޭ އެހެންވީމަ އަހރުމެން މިކަން ބޮޑުވަނީ 99 އަހރަށް ދިނީމައެއްނޫން. ދެފުއްފެންނަގޮތަށް ނުކޮއް އެއަރޕޯރޓް ޖީއެމްއާރ އަށް ދިން ގޮތަށް %33 ޖީބަށްލާފއި އަނެއްކާވެސް އަނެއްތަނެއް ކުއްޔަށްދޭތީ .އެމް ޕީއާރސީ ކިޔާތަނެއް ހަދައިގެން ވެސް ގާތްގަޑަކަށް 2 ބިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ކާލާފަ، އެއަށްވީގޮތެއް އިނގޭ އެކަކުވެސް ނެތްކަމށްވަނީ މިހާރު ، ޒިންމާވާޏް ޖެހުނީ ދިވެހި އާއްމު ރައްޔިތުން ..އވަސް ނޫހަކީ ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިންއެއް ދޮގު ހަބރު ގެނސްދޭ ނޫހެއް

  6
  6
  CLOSE
 • މީހާ

  އެއަރޕޯރޓް 25 އަހަރަށް ދިނީމަ ދެފައިގާތް ނުވެގެން އުޅުނު ބައިގަނޑެއް އޭރު އުޅުނު. މިހާރު އެވެސް އޯކޭ.. 99 އަހަރަށް ރިސޯޓްތައްވެސް އޯކޭ.. ދެންތިބޭ ރާކަނިމަސް ކައިގެން...

  13
  6
  CLOSE
 • ސަލްމާން

  ވަލީ އަހުދުގެ ސުނޯރކުލިން ޑެސްޓިނޭޝަންގައި ޑުބާއީ ފެންވަރު ސިޓި އެެއް ހަދާ ނިމޭ އިރު ސުނޯރކްލިން ޕޮއިންޓް އޮނާނެތޯ ބަލާލަން އީ އައި އޭ އެއް ހަދާތި

  14
  3
  CLOSE
 • ނަލަ

  ވަރަށް ސަޅި އާޓިކަލް އެއް. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެމެންނަށް ކާމިޔާބު ވާނެ. ހަސަދަވެރިންގެ ހަސަދައިން އަޅަމެން ސަލާމަތްކުރައްވާނދޭވެ!

  14
  12
  CLOSE
 • ފްރޮމްދިސް

  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އޭޝިއާ ދަތުރު ފުޅުގައި މަމެން ޕިންކީންގެ ގައުމަށް ދަތުރު ފުޅު ކުރައްވާތީވެ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ރޫރޫ އަޅައިގަނެގެން އެމެން މިއަދު ވެސް ތިން ފަހަރު ހޭނެތިގެން ވެއްޓިއްޖެއޭ ސައުދީން ފާފު އަތޮޅުގައި އެސްއީޒެޑް ގެ ދަށުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ އަގު އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާތީވެ. އެއިރުން ދެން މަމެން ނަށް ފާފު އަތޮޅު ކުއްޔަށް ދީގެން މަދުވެގެން 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު އަޕްފްރަންޓް ކޮށް ލިބޭނެއެވެ. އެފައިސާ އިން މަމެން އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ލަގްޒަރީ ފްލެޓްސް ތައް އިމާރާތް ކުރުމަށް ފަހު ފާފު އަތޮޅުން ފެށިގެން ގޮސް އައްޑޫ ކޯއްޓޭ އާއި ހަމައަށް ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހުޅުމާލޭން ލަގްޒަރީ އެޕާރޓްމަންޓް ވިއްކާ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެއްފަސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކާމިޔާބު ކުރާނަމެވެ. މިވަގުތުން ފެށިގެން ހުރިހާ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ކުއްޖާ މެން މަމެންނާއި އެކު އަތާއި އަތް ގުޅުވާލައިގެން މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅުން އެއީ އޮތް ހަމަ އެކަނި ޗޮއިސް އަކީ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް ލައިފް ހޭޒް ބިގަން. ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން، ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން..

  7
  11
  CLOSE
 • ދިވެހިން

  ރައީސް ނަޝީދަކީ ނުވަތަ އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖެއަށް ގެއްލުންދީ، ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިންވެސްޓް މަންޓްތައް ހުއްޓުވާލުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިބައެއްނޫނެވެ ކުރާހާވެސްކަމަކީ އެކިފާޑުގެ ދޮގޮ ބަޔާންތައް ނެރުމެވެ އެބަޔާންތައް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއަކު ނެތެވެ.

  14
  10
  CLOSE
 • ގުޑްގުޑް

  އޭޝިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ސަލްމާން މެލޭޝިއާ އަށް ވަަޑައިގަތުން އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ޒިޔާރަތުގެ ސަބަބުން މަމެންނަށް ފާފު އަތޮޅު ސައުދީ ކިންގްޑަމް ހޯލްޑިންގް ކުންފުންނަށް ކުއްޔަށް ދީގެން މަމެންނަށް ރަނގަޅު ލިކްއިޑިޓީ އެއް ލިބިގެން ދާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާނެ ކަމަށެވެ. އެއިރުން ދެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް އޮންނާނެ ދޯ ރާކަނި މަސްކެވިފައި އެމެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ވައި ވުމުން ދޯ.

  6
  7
  CLOSE
 • މީމަށޭ

  އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ކާޅު ގުއިރޭން ބާއްވާ. ދެން ކާޅު ގުއި އިނޑިއާ އަށް އެކްސްޕޯޓްކުރީމަ ލާރި ލިބޭނެ

  18
  4
  CLOSE
 • ސައްތާރު / މހއ

  މި އާޓިކަލް ލިޔުނު މީހަކަށް މައުލޫމާތުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހުރެގެން ލިޔެފާއޮތް އެއްޗެއްނޫން.މި އާޓިކަލްގައި ގަޑައެޅިގެން މުރުތައްދުވާފަދަ ބޮޑެތި ދޮގު ލިޔެފާއެބަހުރި. ލާރިކޮޅެއް ދިނަސް ލިޔަންވާނީ ތިމާއަށް އެގޭ އެއްޗެއް އެގޭ މިންވަރަކަށް. މިރާއްޖޭގެ މެޖޯރެޓީ މީހުން މަސްއަލައަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާތީއެއް ނޫން ގައުމު ވިއްކާތީ. ސައުދީން ކިތަންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގިޔަސް އަހަރުން މަސްއަލައެއް ނެތް. މިއަދު މި އާޓިކަލް ލިޔުނު މީހާވެސް ލާރިކޮޅެއްގެދަހިވެތިކަމުގާ މިވާހަކަ ތައް ލިޔުނަސް މާދަމާ ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާނެ.

  19
  22
  CLOSE
 • ހޯހީ

  ބިލަ ވިއްކާ ކަނީ މި ބަސް ބޭނުންކުރަން ފެށީ ތިވެރިންނޭ ޖީ އެމް އާރުގެ ދުވަސްވަރުގައި

  13
  2
  CLOSE
 • ބޭބެ

  ގއ.ދިޔަދޫއަކީ އަޅުގަނޑުގެ މަންމަގެ ރަށް. އެރަށުގައި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް އޮތްގޮތަކަށް ބާއްވަންވީއޭ އަޅުގަނޑު ދެން ބުނަންވީތޯ؟ ހަމަ މިގޮތަށް ކަދޮޅުދޫ މީހުންވެސް ބުނަންވީތޯ؟ ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ރަށަށް އެރަށްވެފައި އެރަށް ދެކެ އެބޭފުޅުން ލޯބިވިނަމަ އެރަށުގައި ކީއްވެތޯ މީހުންގެންގޮސް އާބާދުކޮށް އެތަނުގައި ބޮޑު ޕޮރޮޖެކްޓްތައް ނުހިންގީ؟ އެކަމަކު އެބޭފުޅޫންވެސް ގަބޫލުކުރޭ އެތަނުގައި ދިރި އުޅެވޭނީ ސަޢުދީ ޝާހީ ޢާއިލާކަހަލަ މުއްސަދިންނަށްކަން.

  1
  9
  CLOSE
 • ޝަރޫ

  ޑޮކްޓަރ ޖަމީލު ގެ އެއްވެސް ބަހެއް މި ކަމުގައި ނެތީ ކީއްވެބާ ؟ ޢަމިއްލަ ވިޔަފާރީގައި ބިޒީ ކޮއް އުޅުއްވާ ތީ ތޯ ؟ މުޅި ޢާއިލާ ގެ އެނމެން ޔޫކޭ ގައި ބައިތިއްބަގެން ގެން ގުޅެވޭ ހާ ތަނަވަސް ބޭފުޅެއް މިހާރު އެއީ ވ ސަލާމް

  17
  1
  CLOSE
 • ޔާނޫ ކަދުރު

  ކިހާވަރެއް ދީގެން ލިޔުނު އާޓިކަލް އެއްތަ، ނޫނީ ސައޫދީ ސަރުކާރުން ކަލެޔްށްވެސް ބައި އަޅަނީތަ؟؟؟

  12
  27
  CLOSE
 • އަހުމަދު

  ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ވިއްކާ ހުސްކޮށްފަވެސް އޭގެން ރަގަޅު ކަމެއް ރައްޔިތުނަނަށް ހާސިލް ކުރެވޭނަމަ އޯކޭ. ތި އާޓިކަލް ކިޔާލީމަވެސް ވާން އުޅޭ ގޮތެއް ނޭގޭތީ މައްސަލައަކީ. އެސްއީޒެޑް ގާނޫނެއް ހެދީ ކީއްވެބާ؟ކިހާ ދުވަހަކަށް ބިން ވިއްކޭނެބާ؟ އަދި ވިއްކާ ބިން އަބުރާ ސަރުލާރައް ލިބޭނެބާ؟ އެ ފައިސާ އަށްވާނީ ކިހިނެއްބާ؟ސާފު ކޮށްދިނީމަ ރަގަޅުވާނެ.

  20
  4
  CLOSE
 • އާދަނު

  ބިއްކާ އެއްޗެއް އަނބުރާ ލިބޜތަ؟މޮޔަ ނޮގޮވަބަލަ އަހަންމަދާ.

  3
  1
  CLOSE
 • ޭެ

  އެކަންވާނީ އެެެެހެން ދޯ..! މޮޔަޮސޮރު މޮޮޔަވާނެ އަބަދުވެސް..!

  22
  3
  CLOSE
 • ހަސަން

  ރަގަޅު އާޓިކަލް އެއް. މައްސަލައަކީ ތިމާ އަށް ނޫނީ ކަމެއް ނުކުރެވެންވީ

  50
  22
  CLOSE
 • ހަސަން

  ރ ނަސީދު އާއި ރ މައުމޫން ފ އަތޅުގައި ހިންގާ ޕްރޮެކުޓުގެ ސަރުދާރުންގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމުން ރަގަޅުވާނެ

  35
  10
  CLOSE
 • ހިމިތީ ދަރިއެއް.

  ފ އަތޮޅު ހިމިތި އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއިލީ ރަށް. އަަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ރަށް. މައުމޫނުގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރަށް. ތާރީޚީ ރަށެއް. ތައުލީމީ ދަރިންތަކެއް އެރަށަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއް. ހިތްގައިމު ރީތި ރަށެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ އެރަށަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެރަށް މިހާރުވެސް އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން.

  34
  56
  CLOSE
 • ބޭބެ

  ޙަގީގަތުގައިވެސް ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލާނެކަމުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ދެންނެވޭނީ ވަރަށް ވަޠަނީ ބޭފުޅެކޭ. ހަމަ އެފަދައިން ރައީސް މައުމޫންއަކީވެސް ވަރަށް ވަޠަނީ ބޭފުޅެކޭ ދެންނެވޭނީ. ރައީސް ޔާމީން ގެ މައްޗަށް އެއްމެ އިތުބާރު ކުރެވުނު އެއްކަމަކީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. އަށް އެގެންނަވާ ބަދަލު. އެތައް އަހަރުވަންދެން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަކުގައި ސީ.ޓީ.ސްކޭންނާއި އެމް.އާރ.އައި ފަދަ މުހިއްމު ޚިދުމަތެއް ނުދެވި ދިވެހިން އިންޑިޔާއަށް ދިޔުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީން އެތަނުގައި އެފަދަ އެއްތައް މުހިއްމު ޓެސްޓްތަކާއި ފަރުވާތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހެއްދެވީ އެމަނިކުފާނު ގައުމުގެ ޙާލަތާއިމެދު ވިސްނާވަރުކަން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. ބޮޑަށް ޙީވަނީ މި ޖަޒުބާތު އުފެދުނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއިމެދު އިންޑިޔާގެ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދިވެހިންނަށް ކުރުވި ދުއްތުރާތަކުގެ ސަބަބުންހެން. ކޮންމެއަކަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބޭރުގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް 99 އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނިކޮށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް މިފަދަ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި އޮތް ނުރައްކަލަކީ ކޮބާބާއޭ ހިތަން އަރާ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަގައިމުވެސް މިކަމުން ނުރައްކާތެރިވާނެ. އެއީ މިޒަމާނުގައި ވޯޓް ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ނުފޫޒުފޯރުވޭވަރުގެ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އިނާޔަތްތައް ލިބުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިގަނެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަވަސް މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ފޯރުކުރުން ހިމެނޭނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރެވޭނީ ވަރަށް ގިނައިން ލާރި ލިބިގެންނެވެ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްމެ ބޮޑުވާނީވެސް އޭރަކު ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވެ ތިއްބަވާ ބަޔަކަށެވެ..

  42
  33
  CLOSE
 • ޖިމްރީޒް

  ބަސްއަހައިގެން ތިޔަގޮތަށް ހުންނަވާ. ރާއްޖެއަށް ރަގަޅުގޮތް ނިންމާނީ އަހަރުމެން ރައްޔިތުން. ރައީސް ޔާމިން ގެ މަސައްކަތަށް ހައްސަރިބަސް.

  67
  21
  CLOSE
 • ސސ

  ދިވެހިރާއްޖެ އެއްކޮށް ސައުދީޔަށް ދިނަސް އަޅުގަޑުގެ މައްސަލައެއްނެތް އަޅުގަޑަށް ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭކަމަށް ވާނަމަ!

  62
  14
  CLOSE
 • ކޮންމެވެސް މީހެއް !

  އަންނިއަކީ ވަރަށް ރާއްޖެއަށް ޙަސަދަވެރި މީހެއް ! ތިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުން ރާއްޖެއަށް އަޞްލު ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވާނީ ފައިދާ ! މަވެސް މިސަރުކާރުން ކުރާހާ ކަމަކާ އެއްކޮޅެއްނޫން ! އެކަަމަކު ތިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް ސަޢޫދީ ސަރުކާރާ ޙަވާލުކރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދެކެން !

  65
  26
  CLOSE
 • ނަތަންޔާހޫ

  ކަލޯނޭ، ތީ އިންޑިޔާއާއި ލަންކާ އަޑީގައިވެގެން ބުއްޅަބޭ ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތް.

  37
  13
  CLOSE
 • ހަސީނާ

  ތި ޢިއްޒަތް އެރުވީ ރައީސް އޮފީހަކު ނޫން. މުލީއާގޭގައި. މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލިން.

  24
  8
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު