chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ސޮއި ކުރި މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ސޮއި ކުރި މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން މިރޭ އެ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި އެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައްޗައް އަދި އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅަކަށް އެ ހުކުމްގެ ބާރު ނުހިނގާނެ ކަމަށާއި އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިން ހާލަތް [ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން، ޕާޓީން ވަކިކުރުން، ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުން] އަކީ އެ ހުކުމް ހުރި ތާރީހުގެ ކުރީގައި ވުޖޫދުވެފައި ހާލަތެއް ނަމަ، ނުވަތަ އެއިން ހާލަތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް މައްޗައް ބިނާކޮށް އެޅިފައިވާ ނުވަތަ އަޅާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނަމަ އެފަދަ ހާލަތެއް މައްޗައް ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން އިޖުރާއާތެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ މައްޗައް ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގެ އަސަރު އެއްވެސް ގޮތަކުން މާޒީއަށް ރުޖޫއަވާގޮތަށް ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވް ކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްދަ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަން އެ ހުކުމުން ސާފުކޮށް އެނެން އޮވޭ،" ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ނަޝީދު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަސީހުގެ މައްސަލާގައި ސޮއި ކުރި އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދާއި މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދަގެނތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަހުމަދު އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު އަދި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މެންބަރުން ވަނީ ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވުމަށް އެދި އެ ޕާޓީއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ، ނަމަވެސް އެ ޕާޓީން އެކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޢަލީ

  އެންމެ މަތިވެގެންވާ ފާދިރީ އެބުނީ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން. ހުރިހައި ފަރާތަކުންވެސް އެއަށް ތަބައަވެ އެއަށް ހުރިހައިކަމެއް ސީދާކުރުން ހުރި.

  2
  CLOSE
 • މާލޭ ސޮރު

  ނަޝީދު ތަ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރާން އިނީ. ބަލަގަ މޮޔަފުޅުވީތޯ، ހަމަހގައިތޯ ތިޔާ ހުންނެވީ. މިފަހަރު ހަމަ އިތުރަށް ހަކުޅި ކުޅެލައިފާ ހަމަ ސަޅިކޮށް ބަލިކޮށްލާނީ އ. އ

  1
  CLOSE
 • އެބައޮތް

  ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު އަމުރުގައި ވަރަށް ސާފުއެވެ. އޭގައި އެބަ ބަޔާން ކުރޭ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ތަކާއި އަދި އިޖްރާއަތު ތައް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމް އިން އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ސިޔާސީ ޕާރޓީގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް އެމްޕީ އަކު އަމިއްލަ އަށް ޕާރޓީން ވަކިވާން ބޭނުން ނަމަ އެޕާރޓީން އެފަދަ އެމްޕީއެއް ވަކި ކުރެވޭނީ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެދިފައި ހުންނަ އިޖްރާއަތު ތަކާއި އެއް ގޮތަށެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެގެން ދިޔަ 10 މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކޮށްފައި ނެތް މިއަދާއި ހަމައަށް. ދެން އެކަމަކު މިއަދުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ ސްލޫކީ ކޮމެޓީން ގޮތްތަކެއް ނިންމާ ސްލޫކީ ކޮމެޓީގެ އިޖްރާއަތް ތަކާއި އެއް ގޮތަށް އެ ސޮއި ކުރި 10 އެމްޕީން ވަކި ކޮށްފިނަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބުނާ ގޮތުން އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ. ބިކޮޒް ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އެކަމަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ގާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާ އޯވަރރައިޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަރަށް ތަފްސީލް ކޮށް ބަޔާން ކޮށްފައި އެބަައޮތެވެ.

  3
  CLOSE
 • ދިސްއިޒްއިޓް

  ހުކުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް، މެންބަރުންނާ ގުޅޭ ހުކުމުން އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުން ބުނާއިރު ހަމަ އެ އަމުރުގައި އެބަ ބުނޭ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ގާނޫނު އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމަށް. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ ޕީޕީއެމް ގައި ތިބެފައި ޖެކްޕޮޓް ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި 10 މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވާން ސިޓީ ފޮނުވި ނަމަވެސް އެއީ އަދި ޕާރޓީން ވަކި ކުރީއެެއް ނޫނެވެ. ޕާރޓީއެއްގެ އެމްޕީގެ މަގާމަކީ އެއީ ޒިންމާ ދާރު މަގާމްސް ތައް ކަމަށްވާތީވެ އެ 10 މެމްބަރުން ފޮނުވި ސިޓީ ބަލައިގެން ފައި އެ 10 މެމްބަރުން ޕާރޓީން ވަކި ކުރިކަމުގެ ސިޓީ އެ 10 މެމްބަރުންނަށް ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ނުލިބި އޮވެމެ އަދި އެމެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކި ކުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް ނާންގާ އޮވެއްޖެނަމަ އެ 10 މެމްބަރުން އަދި ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވީ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެން އެކަން ވެއްޖެނަމަ އެ މެމްބަރުން އަދި ރިޓެއިން ވާނީ ޕީޕީއެމް ގައެވެ. މިގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ މިހާރު ވެސް އެ 10 މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އެމެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކި ކޮށްފިނަމަ އެމެމްބަރުންނަށް މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އަމުރުން މަމެންނަށް މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެން ދެއެވެ. ދިސް އިޒް އިޓް.

  2
  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  ޓެރަރިސްޓުންނަކީ ތިޔަހެން ޒާތްޒާތުގެ ބަޔާންތައް ނެރެންތިބޭ ބައެއް ނޫނެވެ. ކީހާޅެން ފަރިއްސައްވީމާ ތެަޅިފޮޅެނީ ދޯއެވެ.

  1
  CLOSE
 • ޙަސަނު

  މާދަންވެސް ޕާޓީޢިންވަކިކުރީމަ ގޮންޑިގެއްލޭނެ. ޢެހެންވެގެން ދޯމިބުނަނި އަދިވެސް ވަގުތުއެބައޮތޭ. ނަސީދުމެންނައް ތިވިސްނެނީ މާފަހުން. ތިވަރުން ކިހިނެއް މިކަންކުރާނީ؟

  1
  CLOSE
 • ފަޅުވެރިން

  ކޮއިފުޅާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމްގެ ބޮޓޮމްލައިން އަކީ މެންބަރުންނާ މެދު އެންމެފަހުގެ ގޮތް ނިންމާނީ ޕާޓީއިންނޭ! ވަކި ދިމާއަކަށް މީހާގެ އެދުން ކަސިޔާރުވެފައި އަބަދު ހުންނަންޏާ މެންދުރުގެ އިރުވެސް އެއީ ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދުކަމަށް ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް!! ޙުކުމުގެ އެއްބައި ކީމަކާ މުޅި މައްސަލަ ފަހުމެއް ނުވާނެ!! ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް 10 މެންބަރުން ވަކިވެގެން ދިއުން އެއީ ކުޅިވަރު ކަމެއް ކަމައްތަ ތިޔަހީކުރަނީ؟؟

  15
  2
  CLOSE
 • ވާނެއޭ

  ސޮއި ކުރި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިގެއްލޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ގަވާއިދު އިސްތިސްނާ ނުވާތީވެ ސިޔާސީ ޕާރޓީގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕާރޓީގެ މެމްބަރަކު ވަކިވެވޭނީ ޕާރޓީން ވަކިކުރީމައެވެ. އަދިވެސް އެ ސޮއި ކުރި 10 މެމްބަރުން ގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ އެމެން ޕާރޓީން މިއަދު ވަކިކޮށްފިނަމަވެސް...

  17
  3
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު