ލައިފްސްޓައިލް

ލޯ ރަތްވެ ދުޅަވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން

Aug 10, 2017
1

ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ނިދާ ހޭލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެ ލޯ ރަތްވެ ދުޅަވާ ކަހަލަ ގޮތެއް ވެފައި ހުރެ އެވެ. އަދި ތަދުވެސްވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން މާ ސީރިއަސް ކަމަކަށް ނުހަދަ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ޑޮކްޓަރަށްވެސް ނުދައްކަ އެވެ. ލޮލަށް އެއްޗެއް ވެއްޓުނީ ކަމަށް ހީކުރެ އެވެ. ނުވަތަ މާގިނައިން ޓީވީ، ލެޕްޓޮޕް އަދި ފޯނަށް ބަލާތީ ވާކަމެއް ކަމަށް ބަލައި އަޅާނުލަނީ އެވެ. ހައްލަކީ އެތަކެއްޗާ ދުރުވުން ކަމަށް ބަލާފަ އެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ އަމިއްލައަށް ރަނގަޅުވެސްވެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނަނީ އެއަލަމާތްތަކަކީ ލޮލަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ކޯނިއާގެ އަލާމަތްތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބައްޔަކީ ސާފު ތާހިރުކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަތް ހަޑިވެފައި ހުއްޓާ ލޮލުގައި އަތް ލެވުމާއި، އަތް ފޮހޭ ތުވާލި އަދި މޭކަޕް ސާމާނު އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާކުރުމުން ޖަރާސީމްު އުފެދި ކޯނިއާގެ ވައިރަސް އުފެދެން މަގުފަހިވެ އެވެ. އަދި އެ ވައިރަސް ފެތުރެން މަގުފަހިވެ އެވެ. ކޯނިއާ ވައިރަސް އަކީ ސްވިމިން ޕޫލު މެދުވެރިކޮށްވެސް ފެތުރޭ ވައިރަސް އެކެވެ. އެގޮތުން އެ ވައިރަސް ލޮލުގައި ހުރި މީހަކު އެރޭ ޕޫލަށް އެހެން މީހުން އެރުމުން އެ ވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރެ އެވެ.

ސިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވަނީ އާންމުކޮށް ކޯނިއާ ފެތުރެނީ ދެ މޫސުން ބަދަލުވާ ދުވަސްވަރު ކަމަށެވެ.

"ކޯނިއާގެ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ބެކްޓީރިއާގެ އަސަރު ކުުރުމުން ލޮލުގައި ގަދަޔަށް މަޑުލާނެ. އަދި ލޮލުން ފެން އައިސް ލޮލުގައި ގަދަ ރިހުމެއް އުފެދޭ. މިއީ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން،" އިންޑިއާގެ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އުމާ މާލިއާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ލޮލުގެ ފެނުން ފުސްވެދާނެ ކަމަށްވެ އެވެ. އަދި ގަދަ އަލިތަކުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވެ ލޮލަށް އިތުރު ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދެ އެވެ. ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވަނީ އެ އަލާމާތްތައް ފެންނަތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ނުވެއްޖެނަމަ ކޮންމެހެންވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ވާނެ ކަމަށެވެ.