chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ލައިފްސްޓައިލް

އަންހެންވެރިން ސައި ހޮޓަލަށް: ކީއްވެ ނުދާންވީ؟

އަންހެންވަރިންތަކެއް ސައި ހޮޓަލެއްގައި --

ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އާންމުންގެ ގަބޫލު ކުރުންތައް އޮންނަ ގޮތުން ސައި ހޮޓާތަކަށް އަރާނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނަކު ހޮޓަލަކަށް ސައި ބޯން އެރުމަކީ އިހުއްސުރެ ލަދުވެތި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެ ގަބޫލު ކުރުން ބަދަލު ކުރުމަށް މިއަދު އަންހެންވެރިން މި ވަނީ ސައި ހޮޓާތަކަށް އަރައި ރަނގަޅަށް ސައިބޮއި ކައިފައެވެ.

"ކީއްވެ ނުދާންވީ؟" ގެ ނަމުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

މި ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖުނިއާ ޗެންބާސް އިންޓަނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް (ޖޭސީއައި) އާއި ޖޭސީއައި ކާފު އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ވުމަން އެންޑް ޑިމޮކްރާސީ އިން އިސް ނަގައިގެން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން، "ކީއްވެ" އިނީޝިއޭޓީވްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. "ކީއްވެ" އަކީ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެށި ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން މިއަދު އަންހެންވެރިން ވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ސައި ހޮޓާތަކަށް އަރައި މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްހޫރު ފަސޭހަ ޕޮއިންޓާއި ހޮޓަލާއި އަދި "މޫން ކެފޭ" އަށް ވަރަށް ބާރުބޮޑުވި އެވެ.

ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން މުޖުތަމައުގައި އޮތް މިފަދަ ގަބޫލުކުރުން ބަދަލުކޮށް، ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަންހެނުންނަށްވެސް ސައި ހޮޓާތަކަށް ގޮސް ކައިބޮއި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަޖެހޭނެކަން އަންގައިދިނުމެވެ.

މީގެ ކުރިން ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި މިނިވަންކަމާއެކު އަންހެނުންވެރިންނަށް ހޮޅު އައްޓަށް ގޮސް އުޅެވުނު ފަދައިން މިހާރުވެސް ސައި ހޮޓާތަކަށް ގޮސް އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ކައިބޮއި ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އެމީހުނަށް ދިނުމެވެ.

މި ހަރާކަތުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ޓުވިޓާގައި އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ހޮޓަލަކީ އަންހެނުން އަންނަ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން މަލާމާތައި އެކި ކަހަލަ ފުރައްސާރަ ރައްދުވި ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާއިރު، ހޮޓާތަކަށް ވަތް ބައެއް އަންހެންވެރިންނަށް ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އަގުހެޔޮކޮށް މީރު ކާއްއެޗެހި ހޮޓާތަކުން ލިބޭއިރު، އެތަންތަނަކީ އަންހެނުނަށްވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ވަދެވެންޖެހޭނެ ތަަންތަން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި އިނީޝިއޭޓީވްގެ ދަށުން މިއަދު އިތުރު ދެ ހަރަކާތެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ފުރައްސާރަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ޝެޝަނެއްގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވިސްނާއި އެމީހުނަށް ބޭނުންވާ ސެނިޓެރީ ޕެޑްފަދަ ޒަރޫރީ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް "ފްރީ ދަ ޕެޑް މޫވްމަންޓް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށާނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ކިންގް

  އަސްލު އަހަރެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ތިބޭނީ އާދައިގެ އަންހެނުންނެއް ނޫން.... ރާނީން ތިބޭނީ އެހެންވީމަ ހުރިހާ ފިރިހެނުންދާ އާދައިގެ ސައިހޮޓާ ގަނޑަކަށް އެކަނބަލުން ނުގެންދެވޭނެ، ފިރިހެނުން އުޅޭގޮތަށް އަހަރެމެން އުޅުނަސް އެކަނބަލުން ގެންގުޅެންބޭނުމީ އިއްޒަތާ ޝަރަފާޢި އެކަނބަލުންގެ ކަރާމާތް ނުގެއްލޭނެފަދަ ގޮތަކަށް. އެކަނބަލުންނަށް ހަރަދުކުރަން ބުރަމަސައްކަތް ކޮށްގެން ފައިސާ މިހޯދަނީވެސް،

  8
  2
  CLOSE
 • ނދ

  މީގަ އަހްލާގް ގޯސްވެފަ ކޮބާތަ. އަންހެނުން ނުދާށޭ ޖަހާފައެއް ނޯވޭ އެތާކު. އެހެން ނޫނަސް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން މާ މޮޅު.. ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް. ގޭގައި ދަރިން ބަލަން އެކަންޏެއް ނޫން އަންހެނުން ތިބެން ޖެހެނީ. ޝޭމް އޮން ސްމޯލް މައިންޑެޑް ޕީޕަލް.

  2
  8
  CLOSE
 • އަޙްމަދް.

  އަޙްލާގީ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު ދައްވަމުން ދާވަަރަކަށް ތިކަހަލަ ވިޔާނުދާ ޢަމަލުތަށް ފެއްނާނެތެވެ. ތީގެ ނުބައި އަސަރު މުޖްތަމާއިން ފެއްނާނެ ކަމާއި ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތެވެ. ތިޔައީ މުސްލިމް މުޖްތަމައެއްގައި އަންހެނުން އުޅެންޖޭހޭނެ ގޮތެއްނޫން ނުނެވެ. ތިޔައީ އަންހެނުން ނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަ ވުމުގެ ނަމުގައި އަންހެނުންގެ އަބުރާއި ޢިޒަތް ނެތިކޮއްލާ ނެ ހުޅަނގުގެ އާދަކާދައެކެވެ. ތިޔައީ ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ.

  22
  5
  CLOSE
 • އާދަކާދަ

  ކީއްވެ އަންހެނުން ކުދިން ވިހަންވީ؟

  3
  13
  CLOSE
 • އަޒޫފާ ނަސީރު

  މިނޫން އެހެން ދުނިޔެއްވެސް އޮތްކަން ހަނދާން ކޮށްގެން ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ދަސްކޮށްބަލަ. ފިރިހެނުން އުޅޭހާ ގޮތަކަށް އުޅޭކަށް އުޅޭކަށް ނުޖެހޭ. ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތު ދެނެނުގަނެވިގެން ތިއުޅެނީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭންގެ. ކިހިނެއް ވެގެން އުޅޭ ބަޔެއްތަ.

  17
  3
  CLOSE
 • ސުމު

  އަސްލު ކޮންމެހެން ނުދަނީކީ ހަޑި ކަމަކަށް ވާތީ އެއް ނުން. ފޮށެ ހަދާ މާ އަޑު ގަދަވީމަ. އަޅުގަނޑު ދަން ހަމަ އާންމު ކޮށް. މާރުކޭޓަކަށް ދޫނުކުރާ ތަންތަންވެސް ހުރޭ.

  5
  5
  CLOSE
 • އަންހެން

  އަންހެނުން ގޭގަ ތިބެގެން މީރު އެއްޗެހި ހަދައިގެން ކާބަލަ ހެޔޮ ނުވާނެ. ފިރިހެނުން އުޅޭހާ ގޮތަކަށް އަންހެންވެރިން އުޅެން ހަދައިގެން އަޚުލާގީ ފެންވަރު ދަށް މުޖުތަމައަކަށް މި ރާއްޖެ މިއޮއްބަދަލު ވަނީ.

  59
  6
  CLOSE
 • ސަދުން

  ތީ ފޮޓޯ ނަގާލަން ވަންތަނެއް. މާދަމާ ނުދާނެ. މި އުޅެނީ އާދައިގެ ކެފޭގަނޑަކަށްވެސް އަންހެނެއް ގޮވައިގެން ނުވަދެވިގެން. 5-ސްޓާއަށް ނޫނިއްޔާ އެމީހުންގެ ފަރީއްކޮޅު ކަމަދާކަމަކަށްނުވޭ.

  51
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު