ލައިފްސްޓައިލް

ހިތްތަކުގެ ލޯބި ހޯދި އިންކް ބޯއީ!

ކުޅުދުއްފުށިން: ނާޒިމް ހަސަން
14

އުމުރުން 10 އަހަރުގެ އަހުމަދު ޝުކުރާންއަކީ ތަފާތު ސިފައެއްގެ ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އޭނާގެ ޅަ ހަޔާތް މުޅިން ބަދަލުކޮށްލި ކަމަކާ އެވެ. އޭނާގެ މުޅި އާއިލާއިން ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިޔާލަށް ވެސް ގެނެވިފައިވާ ކަމަކާ ނޫނެވެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިތާރާވިލާ، ޝުކުރާންއަކީ އާއިލާއެއްގައި ހުރި ހަގު ދަރިފުޅެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޝުކުރާންގެ ހަމުން "މެލަނިން" ކިޔާ މާއްދާ މަދުވުމާ ގުޅިގެން "ވިޓިލިގޯ" އާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. "ވިޓިލިގޯ" ނުވަތަ ދިވެހި ނަމުންނަމަ ހުދު ބައްޔާ އެވެ. އެއީ ދާއިމީ ބައްޔެކެވެ. ޝުކުރާންއަށް "ވިޓިލިގޯ" އާ ކުރިތިވިއިރު އެއީ މުޅި އެ އާއިލާގައި ވެސް އެފަދަ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެންބަރެވެ. އޭނާގެ ދައްތަ އާއި ބޭބެގެ ފަރާތުން ވެސް މިފަދަ ކަމެއް ފާހަގައެއް ނުވެ އެވެ.

"ވިޓިލިގޯ"އަކީ މީހާގެ ސިފައަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމެކެވެ. ޝުކުރާންގެ ސިފަ ވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު އެ ސިފައާއެކު ޝުކުރާން ވަނީ އެންމެންގެ ނަޒަރުގައި އަޅައިގަނެ ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ލިބޭ ކުއްޖަކަށްވެފަ އެވެ. އާބާދީގެ ގޮތުން ބޮޑު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޝުކުރާން މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ "އިންކް ބޯއީ" ގެ ނަމުންނެވެ. އެ ނަމުން ޝުކުރާން މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔައީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޖައުފަރު އަލީ ނެގި ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވެގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން "އިންކް ބޯއީ"ގެ ނަމުން ޝުކުރާން ދަންނަ މީހުން ގިނަ އެވެ.

"އިންކް ބޯއީ" ޝުކުރާންގެ ތަފާތު ސިފައަކީ އޭނާ ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދެރަވާ އެއް ކަމެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ އެހެން ކުދިން އޭނާއަށް މާބޮޑަށް ބަލާތީ އެވެ. އެކަމަކީ އޭނާއަށް އުނދަގޫތަކެއްވާ ކަމެކެވެ. އެ އުނދަގޫތަކުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް ޝުކުރާންގެ ގާތު ހުންނަނީ އޭނާގެ ލޯބިވާ މަންމަ އެވެ.

ޝުކުރާންއަށް އެކަހަލަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވިޔަސް މަންމަގެ ނަސޭހަތުގައި ހިފަ އެވެ. ތަފާތު ކަމެއް ހުރުމަކީ ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. ތަފާތަކީ ދެރައެއް ނޫނެވެ. ފަހުރެކެވެ. އެތައް ހާސް މީހުނެއްގެ ތެރެއިން ތަފާތުވުމަކީ ހަމަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އިންކް ބޯއީ މިވަނީ ތަފާތު ސިފައަކާއެކު ހިތްތަކުން ލޯބި ހޯދާފަ އެވެ.