އާ ރަންވޭ: އިގްތިސޯދާގުޅޭ ބޯ ފަށަލަ!

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ މަތިން ބަލާއިރު ތާރު މަގެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފެނިދާނެ އެވެ. އާ ރަންވޭ އަޅާފައިވާ އެ ސަރަހައްދު މިހާރު ހިކިފަސްތަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތަސް މިއީ ކުރިން ކުނި ލައްގާ ބޮޑު ގޮނޑެކެވެ. އޭރު މި ސަރަހައްދުގެ މޫދު ނޫން ސަރަހައްދު ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ އެއާޕޯޓުން އުކާލާ ބާދަގަނޑު އަޅާށެވެ. ނަމަވެސް ވީއައިއޭގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފަށައި ރަންވޭ އަޅަން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުން 100 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ބޮޑުހާ ބޮޑު އޭރިއާއެއް ވަނީ ހިއްކާފަ އެވެ. އަދި އާ ރަންވޭ މިހާރު ނިމުމަކާ ކައިރިވެފައިވާއިރު އޮތް ސުވާލަކީ އާ ރަންވޭ އެއް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އާ ރަންވޭއަކާ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ އޮތް ގުޅުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

"އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ސެކަންޑް ރަންވޭ [ދެވަނަ ރަންވޭ] އަކީ ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް ޑިވްލޮޕްމަންޓަށް އަންނަން ޖެހޭ އެއްޗަކީ. އެ ރަންވޭ މިއޮއްހާ ދުވަހު ނަހަދައި އޮތީ. އާ ރަންވޭގެ ސަބަބުން އެފިޝަންސީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނާނެ. ހަމައެކަނި މޯލްޑިވިއަން އަކަށް ނޫން. ހުރިހާ އެއާލައިން އަކަށް ވެސް. މިއީ އިކޮނޮމީ އަށް އަންނާނެ ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ވާނެ،" ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް، ހިދުމަތްދޭ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް ހާރިސް "އަވަސް" އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ މައި ބަދަ ކަމަށްވާ، ވީއައިއޭ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ވެސް އާ ރަންވޭ އެއް އެޅުމެވެ. "ކޯޑް އެފް" ސްޓޭންޑަޑް ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރު ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް ހަދާ މި ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ، ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (ބީޔޫސީޖީ) އިންނެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ސެކަންޑް ރަންވޭއަކީ ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް ޑިވްލޮޕްމަންޓަށް އަންނަން ޖެހޭ އެއްޗަކީ. އެ މިހާތަނަށް ނަހަދާ އޮތީ. ހެދުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެފިޝަންސީ އަންނާނެ.
އަބްދުލް ހާރިސް | މޯލްޑިވިއަން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

މަޝްހޫރު ބާޑްނެސްޓް އާއި ޗައިނާގެ ބެއިޖިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެސް ކުރި މި ކުންފުނިން އާ ރަންވޭ އަޅައި ދެނީ ޗައިނާގެ، އެގްޒިން ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިގެން 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ. އާ ރަންވޭ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ފެބްރުއަރީ، 2017 ގަ އެވެ. ރަންވޭގެ ދިގުމިނުގައި 3،400 މީޓަރު ހުންނައިރު، މި ތަނުގެ ފުޅާ މިނުގައި 60 މީޓަރު ހުރެ އެވެ.

ރަންވޭ އާއި އެއާޕޯޓުގެ މާޒީ ކުރުކޮށް

ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރަށް ނުވަތަ ކުރިން ކިޔާ ގޮތުންނަމަ ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުގައި ފުރަތަމަ ރަންވޭއެއް އަޅާފައިވަނީ އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ރާއްޖެ އޮތްއިރު އެ މީހުންނެވެ. ދަގަނޑު ފިލާ ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހުން އެޅި ރަންވޭ އަށް ފުރަތަމަ ބޯޓެއް ޖެއްސީ އޮކްޓޫބަރު 19، 1960 ގަ އެވެ. ނަމަވެސް އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންކަން ހޯދަން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ވަރުގަދަ ޖޯޝުގައި ހަމަ އެ މަހުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިން އެޅި ރަންވޭ އަށް ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ސިއްރުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތަކުގައި ގެއްލުންދޭން ދޭން ފެށި އެވެ. އަދި ހުޅުލޭގައި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އަތުން އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އޭރުގެ ދާހިލީ ވުޒާރާ އިން ނިންމައި އެކަން އިއުލާނު ކުރީ 1964 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ދިވެހިންގެ ގައިން ދާ އޮހޮރުވައިގެން، އެތަށް ބައެެއްގެ ގުރުބާނީތަކާއެކު ދިވެހިން އެއާޕޯޓެއް ހަދައި ހުޅުވަން ނެގީ އެންމެ ދެ އަހަރެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކުން ދިވެހިން މާލެ އައިސް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ މުގުލުގައި ހުންނެވީ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ރައީސް ނާސިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރި އަށް ދާ ގޮތުން ބައްލަވަން އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން އެއާ ސިލޯންގެ ބޯޓު ޖައްސާފައިވަނީ އެޕްރީލް 12، 1977 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އަދި ރައީސް ނާސިރަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުގެ ތާރީހާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އަނެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ދުވަސްވަރު، މައި އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ އަށް ތިން މަޝްރޫއެއް ކުރި އަށް ގެންދެވި އެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދައުރުގައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ އަށް 33 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން މުސްތަގުބަލަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓޮލް ވިލްސަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން މައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީގެ އާ މާސްޓަ ޕްލޭނެއް ހެއްދެވި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެއާޕޯޓް ހިންގުމަށް 50 އަހަރަށް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރި އެވެ. އަދި މާލެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަން، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އަށް ބަދަލު ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށްވަޑައިގެން މައި އެއާޕޯޓް ހިންގި ޖީއެމްއާރަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށްފަހު، އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް އިއުލާނު ކުރެއްވި އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާ ރަންވޭ އާއި އާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕެސެންޖަރު ޓާމިން އަދި ކާގޯ ރައްކާކުރާނެ ވަސީލްތަކާއި ތެޔޮ ރައްކާ ކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އަށް ބަދަލު ކުރެއްވި އެވެ. އަދި މިހާރު ވީއައިއޭ ތަރައްގީގައި ކުރިއަށް ދަނީ މި މަސައްކަތް ތަކެވެ.

އާ ރަންވޭއެއް މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެ؟

އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުނިން އެއާޕޯޓް ހިންގަން ހަވާލުވުމަށް ފަހު އަވަސް ވެގަތީ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލް އެއް އަޅާށެވެ. އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކޮންކްރީޓް ވަރުގަދަ ބުޑު ތަކެއް ވެސް އަޅާފައިވެ އެވެ. ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރަންވޭއެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ބަހުސަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ގިނަ ދަތުރުވެރިންނަށް ފެންނާނީ ދުނިޔޭގެ ރީތި ޓާމިނަލްތަށް ކަމަށްވުމެވެ. ނަމަވެސް މާހިރުންގެ ނަޒަރުގައި ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމަކަށް އިތުރު ރަންވޭއެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑެވެ. ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ މައި ބަދައަކީ ޓޫރިޒަމް އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް 1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މިހާރު 42،000 ޓޫރިސްޓު އެނދު އެބަހުއްޓެވެ. އަދި 700 އެއްހާ ގެސްޓްހައުސް އާއި 138 އަށް ވުރެ ގިނަ ރިސޯޓު ހުޅުވާފައިވެ އެވެ. އަދި މި އަހަރާއި އަންނަ އަހަރުވެސް އާ އެތަށް އެނދެއް ނުކުންނާނެ އެވެ. މި ތަންތަނަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ބޮޑު ބައެއް ރާއްޖެ އެތެރެވާން ބޭނުންކުރާ ދޮރަކީ ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރެވެ. އެހެންވެ، މައި އެއާޕޯޓު ވާން ޖެހެނީ 24 ގަޑިއިރުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާ ތަނަކަށެވެ. މި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފަސް މިނެޓަށް އެއާޕޯޓް ބަންދު ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެކަން ވެގެން ދާނީ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމަށެވެ. މައި އެއާޕޯޓަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ނުވަތަ ރަންވޭގައި ދިމާވާކަމެއްގެ ސަބަބުން އެއާޕޯޓް ހުއްޓުން އައުން ވެގެންދާނީ، މި ގެއްލުން ގުޅިފައިވާ ޗޭނު ބޮޅެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި އިގްތިސާދަށް ސީދާ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަކަށެވެ. އެއާޕޯޓް ބަންދު ކުރަން ޖެހުމުން ފްލައިޓް ޑިލޭ ވެއްޖެނަމަ، ބޭރުން އަންނަ ފްލައިޓަށް ނުޖެއްސޭނެ އެވެ. ދެން އެ ކަންތަކާ ޖެހުނީ އެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާ ކުރާ ބަޔަކީ ބޯޓު ފަހަރު ދުއްވާ ޕައިލެޓުންނެވެ.

ޕައިލެޓެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓުގައި އެންމެ ރަންވޭއެއް އޮތުމަކީ ބޮޑު ރިސްކެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ރަންވޭއެއް އޮތްއިރު، ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ދިމާނުވުމަކީ ދިވެހިންގެ ނަސީބު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ކަމެއް ދިމާ ނުވަނީ. އެކަމަކު އެންމެ ރަންވޭއެއްގައި ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސާދު މި އޮންނަނީ. ރަންވޭގައި ކަމެއް ވެގެން ބަންދުވެ، ގިނައިރު ތަކެއް ވެއްޖެނަމަ އެވާނީ ސުނާމީއެއް އައުން ފަދަ ކަމަކަށް. އެހެންވެ، ބުނެވޭނީ އިތުރު ރަންވޭއެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެކޭ ޕައިލެޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް،" ތަޖުރިބާ ކާރު ޕައިލެޓް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ކަމެއް ދިމާ ނުވަނީ. އެކަމަކު އެންމެ ރަންވޭއެއްގައި ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސާދު މި އޮންނަނީ. ރަންވޭގައި ކަމެއް ވެގެން ބަންދުވެ، ގިނައިރު ތަކެއް ވެއްޖެނަމަ އެވާނީ ސުނާމީއެއް އައުން ފަދަ ކަމަކަށް
މުހައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) | ޕައިލެޓެއް

އާ ރަންވޭގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދުނިޔޭގެ ގިނަ އެއާޕޯޓުތަކުގައި ރަންވޭތައް ހުންނަ ގޮތަށް ވެސް ބަލައިލުން ރަނގުވާނެ ކަމަށް ދެކެމެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ރަންވޭއެއް އޮންނަނީ މަދު ގައުމެއްގަ އެވެ. ސަބަބަކީ "އެރިސްކު" ނުނެގުމެވެ. އެހެންވެ ޓްރެފިކް ހައި ގައުމުތަކުގައި އެއް ރަންވޭ އަށް ވުރެ ގިނަ ރަންވޭތައް ހަދާފައި ހުރެ އެވެ. މިގޮތުން އެމެރިކާގެ ޖޯކްބުޝް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި ޗިގާކޯ މިޑްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ފަސް ރަންވޭ ހަދާފައިވެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެއް ރަންވޭ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަންދު ކުރަން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ވެސް އެއާޕޯޓުގެ އިންޖީނުގެ ހިނގުން ހުއްޓުނު ނުދިނުމެވެ.

ރަންވޭ- ޓިކެޓުގެ އަގާ ގުޅިފައި!

ރާއްޖޭގައި ފްލައިޓް ޑިލޭވާ ޝަކުވާ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގައި އެހާ ގިނައިން ފްލައިޓެއް ޑިލޭ ވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ފަހަރު ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެ އެވެ. ބޭރުގައި މިކަން ގިނައިން ވަނީ މިހެންވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުގައި ފްލައިޓް ޑިލޭ ވުން ގިނަ އިން އަންނަނީ ފްލައިޓަށް ޖާގަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު 22،000 ފްލައިޓް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 11 ޕަސެންޓް އިތުރުވުމެކެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމްގެ ފިނި މޫސުމުގައި ވީއައިއޭ އަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 10 ފްލައިޓް އެވްރެޖު ގޮތެއްގައި ޖައްސާފައިވެ އެވެ. މި ވަރަށް ޓްރެފިކް އަރައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އޮތީ މި ހާތަނަށް އެންމެ ރަންވޭ އެވެ. އެހެންވެ ފުރާ ފްލައިޓަށް ޖާގަ ހެދުމާއި ފްލައިޓް ޕާކު ކުރަން ދެން ފްލައިޓް މަތީގައި މަޑު ޖައްސާލުން ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ފްލައިޓް ޑިލޭވެ އެއާލައިންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިމާވެ އެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ޓިކެޓުގެ ފެއާތަކުގެ އަގުތައް މަތިކުރަން ޖެހުމެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ އަގުހެޔޮވި ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ޓިކެޓު އަގު ބޮޑުވުމުގެ އެއް ސަބަބަކީ މި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ބަލާނަމަ މޯލްޑިވިއަން އިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 36 ދަތުރު ކުރެ އެވެ. އެންމެ ރަންވޭއެއް އޮތުމުން އެއްރެޖު ގޮތެއްގައި ހަތް މިނެޓު މީގެ ފްލައިޓެއް މަޑު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިހާރު ރަންވޭ އޮތް ގޮތުން ފްލައިޓް ދެ އިންޖީނު އިސްޓާޓު ކޮށްގެން ތެޔޮ އަންދަ އަން ދާ އެއާއިރު އޮންނަން ޖެހެ އެވެ. ސަބަބަކީ ފްލައިޓް ނައްޓާ ލެވޭނީ ރަންވޭގެ ކޮޅަށް ގޮސްގެން ކަމަށްވުމެވެ. އެކަމަށް ފުރާ ފްލައިޓަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހުމެވެ.

ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި ޕައިލެޓް ރަނޭ ވިދާޅުވީ އަލަށް އަޅާ ރަންވޭގައި އޮންނަނީ އައިއެލްއެސް އެޕްރޯޗަކަށް ވުމުން އިތުރު ފަސޭހަ ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ވިއްސާރަ ދުވަސް ދުވަހު ޖައްސަން އިތުރު ފަސޭހައެއް އާ ރަންވޭ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން ލިބިގެން ދާނެ. އޭރުން ވިއްސާރަ ދުވަސް ދުވަހު ވެސް ޑިލޭތައް މަދުވާނެ. މޯލްޑިވިއަން އަށް ބަލާނަމަ އާ ރަންވޭގެ ސަބަބުން ހަތަރު ގަޑިއިރު ސަލާމް ވެގެން ދާނެ. މި ސަލާމަތް ވަނީ ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ޑިލޭއެއް. މޯލްޑިވިއަންގެ ޑިލޭ އަށް ވެސް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެ،" ރަނޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކެވި، މޯލްޑިވިއަންގެ އެމްޑީ ހާރިސް ވިދާޅުވީ އާ ރަންވޭގެ ސަބަބުން ތެލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަ ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

"މިސާލަކަށް ދަރަވަންދޫ އިން އަންނަ ފްލައިޓު އެބަ ޖެހޭ މަތީގައި އޮންނަން 10 މިނެޓު ނުޖެއްސިފަ. މިއީ ތެޔޮ ހަރަދު ބޮޑުވާ ކަމެއް. އެހެންވެ، ރަންވޭގެ ސަބަބުން އެކަން ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ. ތެލުގެ ހަރަދު ކުޑަވީމަ ފައިދާ ވާނެ. މީގެން އެފިޝެންސީ ލިބޭނެ. މީގެ ހުރިހާ ބެނެފިޓެއް ލިބޭނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް،" ހާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލައިމީގެ ސީނިއަ ޕައިލެޓެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު ޝާމިން (ޝާންޓޭ) ވިދާޅުވީ އާ ރަންވޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

"އާ ރަންވޭގެ ސަބަބުން އަވަސް ވެގެން ދާނެ. ފިއުލް އެން ދުން މަދު ވާނެ. މިއީ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް،" ޝާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހުރިހާ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާ، ރަންވޭގައި އަންނަ މަހު ފްލައިޓް ޖައްސަން ފަށާނެ އެވެ. ހަމަގައިމު ވެސް މިކަން ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އާރަންވޭ ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ކުރުވާނެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށެވެ.