ރިޕޯޓް

ލޯބީގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް: ފިރިމީހާއަށް ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ!

މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން މުހައްމަދު ހަމީދާއި ސަލްމާ އަހުމަދުގެ ކައިވެނީގެ ގޮށްޖަހައި ބާރުކޮށްލީ، ކޮންމެ ހާލެއްގައި ވެސް ދުވަހަކު ވަކިވުމެއް ނެތި އެކުގައި ތިބޭނެ ކަމަށް ހުވައިކޮށްގެން އެވެ. އާދައިގެމަތިން ކައިވެންޏެއްގައި ކުރިމަތިވާނެ ދުއްތުރާލާއި އުނދަގޫތައް އެއްފަރާތް ކޮށް އެ ދެމަފިރިންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ވޭންހުރި ދުވަސްތަކެކެވެ. ހަމީދާއި ސަލްމާގެ ކައިވެނީގެ 25 އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން ޖެހުނީ ހިތާމަވެރިކަމާއި މޮޅިވެރިކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ހަމީދުގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ކަމުގެ ހަބަރާ އެކު، ސަލްމާގެ ހަތަރު އުދަރެސް ފެނު ޖެހުނު ކަހަލަ އެވެ. އެކަމަކު 55 އަހަރުގެ ސަލްމާ ހިތުގައި އަޒުމް ކަނޑައެޅީ ފިރިމީހާ އެ ބަލިން ނަގައި ތެދުކުރަން ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާށެވެ. ލޯބީގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ސަލްމާ ނިންމީ އޭނާގެ އެއް ކިޑްނީ ފިރިމީހާއަށް ހަދިޔާކުރާށެވެ. ބޭނުމަކަށްވީ، ލޭބަދަލުކުރުން، ނޫނީ ޑައިލީސިސްއާއި ނުލައި ދުޅަހެޔޮކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ފުރުސަތު ފިރިމީހާއަށް ހޯދައިނުމެވެ.

ސަލްމާގެ ފިރިމީހާ، ބ ދަރަވަންދޫ ނިލޯފަރުގެ، ހަމީދް، 60 ގެ ކިޑްނީގެ މަސައްކަތް މަޑުމަޑުން ހުއްޓެމުންދާކަން އެނގުނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ލަންކާގެ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބެލުމަށް ހެއްދި ޗެކްއަޕްއަކުން އެވެ. އެދުވަހު އޭނާގެ ބީޕީ އާދަޔާ ހިލާފަށް މަތިކަން ނަރުހުންނަށް ފާހަގަވެގެން އެއާ ވިދިގެން ހަދަން ޖެހުނު ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާއިން ހަމީދުގެ ލޭގައި ކްރިއެޓިނިން ކިޔާ މާއްދާއެއް ވަރަށް މަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފާހަގަނުވެ ހުއްޓައި ކުއްލިއަކަށް މި އިންޒާރު ލިބުނުއިރު ހަމީދުގެ ކިޑްނީ ގެ މަސައްކަތް ވަނީ 70 ޕަސެންޓަށް ހުއްޓިފަ އެވެ. އެއާއެކު ދެން ޖެހުނީ ކިޑްނީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދަށްވިޔަ ނުދޭން ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅުމަށް ކުއްލި، އެހެން ނަމަވެސް މަޖުބޫރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނާށެވެ.

އޭގެ 10 އަހަރު ފަހުން މި އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައި، ހަމީދުގެ ކިޑްނީގެ މަސައްކަތް ދިހަ ޕަސެންޓަށް، އަދި އެއަށްފަހު ނުވަ ޕަސެންޓަށް ދަށްވުމާއެކު ޑޮކްޓަރުން ލަފާދިނީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އާ ކިޑްނީއެއް ހޯދުމަށެވެ. ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށެވެ. ހަގީގީ އިމްތިހާން ފެށުނީ އެހާހިސާބުންނެވެ.

ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރަން ތައްޔާރު ކިތަންމެ ބަޔަކު ތިއްބަސް ގުޅޭ ކިޑްނީއެއް ހޯދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުން ގުޅޭ ޑޯނަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި މަސްތަކެއް، އަނެއްބައި މީހުން އަހަރު ދެ އަހަރު ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މީގެ ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ލޯބީގެ ގޮށް ޖަހައި ބާރުކޮށްލި ހަމީދުގެ ދެމަފިރިންނަށް މި އުނދަގޫ މަރުހަލާގައިވެސް ލިބުނީ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ސަޕްރައިޒެކެވެ. ހަމީދަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރަން ފުރަތަމަ ތައްޔާރުވި ޑޯނަރުގެ ވިސްނުން ފަހުވަގުތު ބަދަލުވުމުން، ފިރިމީހާގެ ފަރުވާއަށް ދޫނުދޭން ތައްޔާރަށް ހުރި ސަލްމާ ބެލީ އޭނާގެ ކިޑްނީ ދެވޭތޯއެވެ. ނަސީބު ދިމާކުރި ގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުންވެސް ސަލްމާގެ ކިޑްނީއަކީ ހަމީދަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ކިޑްނީއެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ނިންމުނެވެ.

"ފުރަތަމަ ތައްޔާރުވި ޑޯނަރު ފަހު ވަގުތު ކިޑްނީ ދިނުމަށް ޖެހިލުންވީ. އޭރު އާސަންދަ ހަމަޖެހި، އިންޑިއާއަށް ގޮސް ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތީވަނީ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ތިބީ ތައްޔާރަށް ކިޑްނީ ދޭން. އެކަމަކު މަންމަ ހެދިގޮތަކީ އެއްވެސް މީހެއް ގާތު ނުބުނެ ގޮސް ޓެސްޓު ހެދީ. އިޓް ވޯސް ސޯ ސަޕްރައިޒިން. ފުރަތަމަ ބުރުން ވެސް މަންމަގެ ކިޑްނީ ބައްޕަޔަށް މެޗްވީ. އެއީ ވަރަށް މަދުން ވާ ކަމެއް. ޑޮކްޓަރުންވެސް ފާހަގަކުރި،" ހަމީދާއި ސަލްމާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު އިލްމާ ކިޔައިދިނެވެ. ބައްޕަ ދެކެ ނުހަނު ލޯބިވާ އިލްމާ ދިޔައީ އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. ބައްޕައަށްޓަކައި އެތައް ސަތޭކެ ބައެއްގެ ހެޔޮ ދުއާ ހޯދަމުންނެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހުގެ ޓެސްޓުތަކާއި ޑައިލިސިސް އަށް ފަހު ސަލްމާއާއި ހަމީދުގެ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ސާޖަރީ ތާވަލުކުރެވުނީ ނިމުނު އޮގަސްޓު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެ ދުވަސް ވީ އެކަމަށްޓަކައި ދުރާލައި ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ބޮޑު ދުވަހަކަށެވެ. އެކު އެކީގައި އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަށް ވެއްދި ދެމަފިރިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން އަތާ އަތް ޖޯޑުކޮޮށްލައި އެކަކު އަނެކަކަށް ހިއްވަރުދެމުންދިޔައީ އަންނަން އޮތް އުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ އުންމީދު އާކުރަމުންނެވެ. ހަމީދުގެ ލޮލުން ފަހު ވަގުތު ފޭބި، ކަރުނަތައް ސަލްމާއާއި އޭނާގެ ދެ އަންހެން ދަރިންނަށް ފެނުނެވެ. ހިއްވަރުގަދަ އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ގުރުބާނީއަށްޓަކައި މިއަދު ޝުކުރުވެރިވެ، އުމުރަށް ލޯބިވާނެ އެވެ.

ސަލްމާގެ އެއްކިޑްނީ ނަގަން ކުރި ސާޖަރީ ދިގުދެމިގެންދިޔައީ ދެތިން ގަޑިއިރަށެވެ. ހުރިހާކަމެއް ދިޔައީ ރަނގަޅަށެވެ. ނަމަވެސް ހަމީދުގެ އޮޕަރޭޝަން ވީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ފުދޭ ވަރެއްގެ ޗެލެންޖަކަށެވެ. ޑައިލިސިސްގެ ސަބަބުން ހަމީދުގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި ލޭ މާބޮޑަށް ދިޔާ ވުމުގެ ސަބަބުން ލޭ މަނާނުވެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޖެހުނީ ލޭ މަނާވަންދެން ކަފާލާފައިވާ ބައި ފަހާވެސް ނުލައި ބާއްވާށެވެ. ނަމަވެސް މަޑުމަޑުން ހަމީދުގެ ހާލު ހަމައަކަށް އެޅި ސަލްމާގެ ހިތަށް މިހާރު ފިނިކަމެއް ލިބިއްޖެ ފަދަ އެވެ. ސަލްމާ އެކޭ އެއްގޮތަށް އޭނާގެ ކިޑްނީ އަކީވެސް ހަމީދަށް ހަމަ "ޕާފެކްޓް މެޗް" އެކެވެ.

"އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން އައިސީޔޫގައި ބައްޕައަށް އޮންނަންޖެހުނު ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު. ބައްޕަ ގާތަށް މަންމައަށް ދެވުނީ ވަރަށް ދުވަހުން. ބައްޕަ އޭރުވެސް އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި. އެކަމަކު މަންމަ ފެނުނީމަ އުފަލުން ބައްޕަ އަތްދިއްކޮށްލީ ދޮރުން ވެސް ނުވަދެވެނިކޮށް. މި އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ޔަގީނުން ވެސް މަންމައާ ބައްޕަ ކުރިއަށްަވުރެ މާގުޅޭނެކަން ޔަގީން،" އިލްމާ ކިޔައިދިނެވެ.

ފަންސާސް ފަސް އަހަރުގައި ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރި ނަމަވެސް ސަލްމާއަށް އެއްވެސް ސިއްހީ ނުރައްކަލެއް ނެތެވެ. ސަލްމާ މިހާރު މުޅިންހެން ރަނގަޅުވެ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އުޅެވެން ފަށައިފި އެވެ. ހަމީދު އަދިވެސް ހުރީ އޮބްޒަވޭޝަން ތިން މަހަށް އިންޑިއާގައި މަޑުކޮށްގެންނެވެ. އޭނާގެ އާ ކިޑްނީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ކަޑައްތުކޮށް އެހެން ގުނަވަންތަކާ އެއް ރާގެއްގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެކަމާ އެ ދެމަފިރިން ތިބީ ނުހަނު އުފަލުންނެވެ.

އިނދެގެން އުޅޭ ބައިވެރިޔަކު ނުވަތަ އާއިލީ މެންބަރުން ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ އުމުރުގެ މީހުން ގުނަވަން ޑޮނޭޓްކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަހަރެއްގައި އޭގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި އުމުރުގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ވިސްނައިގެން އެ ރިސްކް ނެގުމަށް ޖެހިލުންވަނީ އެވެ.

"ލޯބިވާ މީހަކަށް ހަދިޔާއެއް ދޭން ވަކި އުމުރެއް އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ. ފަންސާސް ފަސް އަހަރުގައި މަންމައަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރެވެންޏާ ޒުވާން ކުދިންނަށް، ނޫނީ އެ އުމުރުގެ އެހެން މީހުން އެފަދަ ކަންކަމަށް ޖެހިލުން ވާންވީ ކީއްވެ؟،" އިލްމާގެ އިހުސާސްތައް ބަންޑުންކުރި އެވެ. ތެދެކެވެ. އިލްމާގެ މައިންބަފައިން ދައްކައިދީފައި އެވަނީ ލޯބީގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ.