ފައިސާއިން ފިޠުރު ޒަކާތް ދެވިދާނެތަ؟

ފައިސާ އިން ފިޠުރު ޒަކާތް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

އިމާމު އަބޫޙަނީފާ އާއި އިމާމު ޙަސަނުލްބަޞްރީ އާއި އިމާމު ސުފިޔާން ޘައުރީ އާއި އިމާމު ބުޚާރީއާއި ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނި ޢަބްދުލްޢަޒީޒާއި އިމާމު ޢަޠާއު އާއި މާލިކީ މަޒްހަބުގެ ބައެއް ދަންނަބޭކަލުންނާއި މިއެންމެހައި ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ ފައިސާ އިން ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުން ހުއްދަ ކަމުގަ އެވެ. އެއީ ފަޤީރު މީހާގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި އެވެ. އެހެނީ އެއްފަހަރާ ގިނަ ކާތަކެތި ލިބުމަށް ވުރެ ފައިސާ ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ އަށާއި އޭނާގެ އަބިދަރީންނަށް ބޭނުންވާ ޟަރޫރީ އެހެން ތަކެތި ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. މިހެންކަމުން ފައިސާ އިން ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ.