އެއް ދުވަސް: ބިޒީކޮށް، ސަމާސާކޮށް!

މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލް އޮންނަ ގޮތް ވިދާޅުވެ ދެއްވާ ވީޑިއޯ އިންޓަވިއު | އަވަސް ވީޑިޔޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީޢު (އަބޯ)

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު އައީއްސުރެ ހިތަށް އަރަ އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ފުރިހަމަ އެއް ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލް ރާވާފައި އޮންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މުޅީން މި ފެންނަނީ ދެފައި އެއްތާ ނުޖަހާ އުޅުއްވާތީ އެވެ. މުޅި ކެބިނެޓަށް ބެލިއަސް އެންމެ ހަރަކާތްތެރިކޮށް ފެންނަނީ ޝާހިދެވެ. ކުރީން ވެސް ވަޒީރު ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ސަރުކާރުގެ މަތީފެންވަރުގެ މަގާމުތައް ފުރުއްވެވި ޝާހިދަކީ ހާރިޖީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓެކެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގައުމުން މި ގައުމަށް ދަތުރުފުޅުތައް ޝާހިދު ކުރައްވާތީ މީހުން ސަމާސާއެއް ވެސް ކުރެ އެވެ؛ އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން ޝާހިދު އުޅުއްވަނީ "ވޯލްޑް ޓްއާ" އެއްގައެވެ. މާލެ ވަޑައިގެންފައި ފުރުއްވަނީ އެވެ. އޭނާާ އުޅުއްވަނީ "ވައިގެތެރޭ" ގައި މުޅީން އަވަދި ނެތި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްލައްވާ ނަމަވެސް އެތައް ބައްދަލުވުމަކާއި އެތައް އެތައް ކޯލެއްގައި އަވަދިނެތި އުޅުއްވަ އެވެ. މި ބިޒީ މިނިސްޓަރުގެ އެއް ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލް އަހަރެންގެ ނޯޓް ފޮތުގައި ލިޔެލަން މިއޮތީ ލިބިފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރަސްމީކޮށް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ދުވަސް ފައްޓަވަނީ މިހެނެވެ؛ އާ ދުވަހަކަށް އިރު އެރުމާއެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ ކަސްރަތު ކުރައްވާށެވެ. ޖިމުން ގެއަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބައްދަލުވަނީ މުޅި ދުވަހަގެ އެންމެ އުފާވެރި އަދި އެންމެ ރީތި ވަގުތުކޮޅާ އެވެ. މާލޭގައި ހުންނެވީ ވިއްޔާ ހަމަ އެއްމަ ދުވަހެއް ވައްޓާ ނުލައި އެ ވަގުތުކޮޅު ޝާހިދު ހޯއްދަވަ އެވެ. އޭނާގެ އެ ހާއްސަ ވަގުތުކޮޅަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށް ހާއްސަ ކުރައްވާ އަދި އެކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ބައްލަވާ ވަގުތެވެ. އެ ހާއްސަ އަދި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅަށް ފަހު އާދަވެ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ތައްގަނޑަކަށް ފެތިފައި އޮންނަ ބިޒީ ޝެޑިއުލް ފެށެނީ އޮފީހާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖައްސަވާ ހިސާބުންނެެވެ. އެހާ ހިސާބުން ސިކުނޑީ މުޅީން އުޅެނީ އަވަދިނެތް މަސައްކަތުގަ އެވެ. ކަމަކަށްފަހު ކަމެކެވެ.

އަހަނަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ބައްދަލު ވެވޭ ގޮތްވި އިރު ނަސީބު މުޅީން ރަނގަޅެއް ނުވި އެވެ. ހައިބަތު ބޮޑު، ގޮތް ވެސް ބޮޑު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަދަލުގައި ބައްދަލުވާން ދާން ޖެހުނީ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހުންނަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ވަގުތީ އޮފީހަށެވެ. ބަރާބަރު ގަޑިއަށް މިނިސްޓަރު އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ. އޮފީހަށް ވަދެވަޑައިގެން ފުރަތަމަ މިސްރާބު ޖެއްސެވީ އުސް އުސް ދިގު ދިގު، ފުޅާ ފުޅާ، މީޓިން ރޫމަކާ ދިމާއަށްވެ. މިނިސްޓަރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ހިންގެވުން ވަރަށް ބާރެވެ. ކުޑަކުޑަ އަޅުގަނޑުގެ ނިކަމެތި ހަށިގަނޑަކަށް އެ ފަދަ ހިނގުމެއް ކުޅަދާނައެއް ނޫނެވެ. އެ އުމުރުގައި ވެސް މިނިސްޓަރު މާ ބާރަށް ހިންގަވަ އެވެ. -- ދެތިކި ޕީ

ސެޕްޓެމްބަރު، 12 (މާލެ) - މިއަދު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވެވީ މީޓިންއެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަމަ އާދަވެ އޮންނަ މީޓިން އެކެވެ. އެތާނގައި މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ހޯއްދަވައި މީޓީންގައި އިންނަވައިގެން ބައެއް މުހިންމު ޑިސިޝަންތައް، "ޑަން ޑަން" ނިންމާލެއްވި އެވެ. ސަމާސާއިން "ހެއްވަމުން" ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކުން "ރޮއްވަމުން" ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެ މީޓީން ކުރިޔަށް ގެންދެވީ ބައިގަޑިއިރަށެވެ. ނިމުނީ ނިމުނީ އެވެ. އިތުރަށް އެންމެ ސިކުންތެއް ވެސް މަޑެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.

އެއްކަލަ ބޮޑު މީޓިން ރޫމް ދޫކުރައްވާ ނުކުމެވަޑައިގެން ދެން ވަޑައިގެންނެވީ އޮފީހުގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ އޮފީސް ބައިތަކަށެވެ. އެއިން ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ވަޑައިގެން އެކި ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ އެ މީހުންގެ ބައެއް ކަންކަމުގެ އަޕްޓޭޑްތައް އަމިއްލަފުޅަށް އޮޅުންފިއްލުއްވައި ނޯޓް ކުރެއްވި އެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވީ "އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ސަމާސާ" ގައެވެ. ސަމާއެއް ކޮށް ނުލައްވާ އެންމެ ބޭފުޅެއް ގާތުން ވެސް ވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ.

"ކޮބާ ނާޒިމް، މިއީ މިހިނގާ ގޮތަކީ!" އަޅުގަނޑަށް ވެސް ދެ ފަހަަރަކު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

މިހާރު ޝާހިދު އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އެ މަނިކުފާނަށް ހާއްސަ ކޮޓަރިކޮޅުގައިވާ ކެބިންއަށެވެ. އެތާނގައި އިންނަވައި ސޮއި ކުރައްވަން ޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ރާސް ރާސް އެހެރަ ސޮއި ކުރައްވަނީ އެވެ. ދެން ނިންމަވަން ޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ނިންމުންތައް ނިންމަވާލެއްވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކުރެއްވި އެވެ. އެ ވަގުތުކޮޅުގެ މޫޑު ރަނގަޅު ހެނެއް ހީއެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ކޯފާ ގަދަވެގެނެއް ވެސް ނޫޅުވަ އެވެ.

ގަޑީން 11:00 ޖެހުމާއެކު މިނިސްޓަރު އޮފީސް ދޫކުރައްވާ ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ. އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ރައީސް އޮފީހަށެވެ. ރައީސާއެކު ކުރިޔަށްދާ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުމަކަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ވެގެން ދިޔައީ ދިގުލައި ދިޔަ ބައްދަލުވުމަކަށެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ޝާހިދު ސީދާ ވަޑައިގެންނެވީ އަނެއްކާވެސް އޮފީހަށެވެ. މިހާރު މެންދުރުން އަނބުރާ 1:15 ވީ އެވެ. އަދި ހަމަ ގައިމުވެސް އެއްވެސް ބްރޭކެއް އަދިއެއް ނުނަގަންވަ އެވެ. ހަމައެއްވެސް އެއްޗެއް ފަރީއްކުޅުއްވެވި ތަނެއް ވެސް ނުއެއް ދެކެމެވެ.

ޝާހިދު ހިންގަވާ ވަގުތު އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއް ގުނޭތޯ އަޅުގަނޑު ޓްރައިއެއް ކުރީމެވެ. ހަރާން އެކަމެއް ނުވި އެވެ. އަދިދެން އެފެންވަރުގައި ފައި ހަމަކޮށްލެވޭ ވަރު ނުވަނީ އެވެ. މެންދުރުގެ ފަރިީއްކުޅުއްވުމަށް ވެސް ޝާހިދު ބްރޭކެއް ނުނަންގަވަ އެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ވަރަށް ހައިވެގެން ބްރޭކް ނަގަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު ފުއްދާލެއްވީ ވަރަށް އާދައިގެ ސޭންޑްވިޗަކުންނެވެ.

"މިއަދު ޝެޑިއުލް އޮތް ގޮތުން ސޭންޑްވިޗެއް ކާލިޔަސް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް ދެ ދުވަހު ގެއަށް ކާން ދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލަން،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ރާއްވަވާފައި އޮންނަނީ ވެސް މަންމަ އާއި ބައްޕައާއެކު އެ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކޮށްލަވަން ވަށް ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ އެވެ. -- އަދި ނޭނގޭ އެހެން ކަމެކެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕާއާއެކު ޝާހިދު ހޭދަ ކުރައްވާ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވިޔަސް އެފަަދަ ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ވެސް ޝާހިދު "ޝާހިދަކަށް" ނުވެވި އުޅެނިކޮށް ވ. އަތޮޅުގު މޫދަށް ގެނބި އަވަހާރަވި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ކޮއްކޮ، ފާތުމަތު ޝާހިދާ އާއި އާމިނަތު ޝާހިދާގެ ހަނދާން އާ ކުރައްވަ އެވެ.

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ކެބިންގައި ހަމަ އެންމެ ފަސް މިނެޓަށް ޝާހިދު މަޑުކޮށްލެއްވި އެވެ. އަނެއްކާވެސް އެހެން އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އެހެން ދިމާއަކަށެވެ. ބަންގްލަދޭހާއި އަދި ސްރީލަންކާއަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ހަވާލު ކުރުމުގެ ތާރީހީ ރަސްމިއްޔާތަށެވެ. މިނިސްޓްރީގައި އޮތް އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދެ ގައުމުގެ ސަފީރުން ވެސް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ބާރަށް ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލެއްވީ މީޓިން ރޫމްގެ ދޮރެވެ. އޭރު ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ވެރިން ތިއްބެވީ އެތާނަގަ އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައްވައި 2:15 ގައެވެ. ހަމަ ނިމުމާއެކު އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އަނެއްކާވެސް ރައީސް އޮފީހަށެވެ. އެހެން ގައުމެއްގެ ސަފީރެއްގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށެވެ. އެނބުރި އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަރާބަރު 3:00 ޖެހި އިރުއެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ފަހަތުން އަޅުގަނޑަށް ޖެހިފައި އޮތީ ދުވާށެވެ. ހަލުއި ހިނގުމެއްގައި ޝާހިދު ފަހަތުން ހިނގޭތޯ އުޅުނީ އަޅުގަނޑު އެކަންޏަކު ނޫނެވެ. އެންމެން ވެސް އެ ހާލެއްގަ އެެވެ. މި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި "މިހާރު ދެން ކޮމިނިއުކޭޝަން ޑައިރެކްޓަރަ"ކަށް ވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ނޫސްވެރި ރަހުމަތްތެރިޔާ މިއުވާން މުހައްމަދު އެހެނެވެ. މުޅިތާނގައި ހިންގަވާއިރު ދެފައިކޮޅަށް ވަރެއްވިޔަސް ޝާހިދުގެ ސެކްރެޓްރީއަށް ދޭން އޮތީ "އައްސަރި ބަހަކާ ސާބަހެ" ކެވެ.

އަދި މިއުޅެނީ ހަމަޖެހިލައިގެން މިނިސްޓަރާ ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ވަގުތުކޮޅެއް ނުލިބި އެވެ. މިނިސްޓަރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ގޮވާލައި ބަލައިލައިލުން ފިޔަވައި ދެމެދަށް ބޮޑު ކަމެއް ނުހިނގަ އެވެ.

"ސޮރީ އިނގޭ... މިނިސްޓަރަށް ހަމަ ހުސް އެންމެ ސިކުންތެއް ވެސް ނެތިގެން އެދަނީ އިނގޭ،!" އެއްކަލަ މިއުވާނު ބުނެލި އެވެ.

މިހާރު ކަމެއް އެބަ ފާހަގަވެ އެވެ. މުހިންމު އަދި ބޮޑެތި ކަންކަމާއި އެތައް ޕްރެޝަރެއް ހިއްޕަވައިގެން އުޅުއްވާއިރު މިނިސްޓަރުގެ މޫނުމަތިން ހާސް ކަމެއް ނުދައްކަވަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލަށް ދެއްވައިގެން ހުންނަވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އަދި އެހެން ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވެސް ވަދެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ފައްޓަވަނީ އެންމެން ހެއްވާލާނެ ސަމާސާއަކުންނެވެ. ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބީރައްޓެހި އަބުއި މާހައުލު ރަށްޓެރި ކޮށްލައްވަނީ ވަރަށް މޮޅަށެވެ.

ބޭރުގެ ސަފީރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ވެސް އަދި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުންތަކުގައި ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމެވީ މިނިސްޓަރުގެ ސަމާސާ މިޒާޖާއި ސަމާސާ އަދަބު ބޭނުން ކުރައްވައިގެނެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ސަމާސާއަކުން ފަޅައިގެން ނުދާ އެކަކު ނުހުރެ އެވެ. ހަމަ އެންމެން ގަޔާވާ ގޮތްވެ އެވެ. ޝާހިދުގެ މަޝްހުރު "ހިބަރު ވަދު" ގައި މީހުން ޖައްސަނީ އަޖައިބެއްހާ މޮޅަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ދެވަނަ ބުރާ ހަމައިން ޝެޑިއުލް ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތީ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި އެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ. -- ހައިލެވެލް މީޓިން -- އެކެވެ. އަބޫދާބީ ފަންޑާއި އިންޑިއާ އެއިޑާ ގުޅޭ ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެ ފަންޑުން ލިބިފައިވާ އެހީތައް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނު ދިގު އެހާމެ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ގިނަ މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނު އެ ބައްދަލުވުން ފެށީ 3:15 އިގަ އެވެ. ނިންމާލައި މިނިސްޓަރު، މީޓިން ރޫމުން ނުކުންނެވިއިރު ހަވީރު 5:00 ޖެހީ އެވެ. އޭރު މިނިސްޓަރުގެ ކެބިންގައި އަނެއް މީޓިން ފަށަން އެއޮތީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ހަލުއި ހިންގެވުމުގައި ކެބިންއާ ދިމާލަށް އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އެވެ. އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ނިންމަވާލައްވައި ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއިރު ހުންނެވީ އަނެއް ބައްދަލުވުމަށް ތައްޔާރަށެވެ.

މިހާރު މިހުންނެވީ "މަޝްހޫރު އިންޑިއާގެ ސަފީރު" މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވެ. އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއެކު ޝާހިދުގެ ކެބިންގަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ވެސް އެއް ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ޝާހިދުގެ މިއަދުގެ އޮފީހުގެ ޝެޑިއުލް މިހާ ހިސާބަށް މި ނިމުނީ އެވެ. ދެން އޮތީ ޝެޑިއުލުން އަޅުގަނޑަށް ހުސްކޮށްލައިދިން ވަގުތުކޮޅެވެ. ވަރުބަލިވެފައި އިނދެ ފުރަތަމަ ވެސް އަހާލެވުނީ މިނިސްޓަރު ވަރުބައްޔެއް ނުވޭތޯ އެވެ؟ އެއަށް މިނިސްޓަރު ޖަވާބު ދެއްވީ ހިނިތުންވުމަކުންނެވެ!

ބޮޑު ބޮޑު ބޭފުޅަކާ ކުޑަކުޑަ ނޫސްވެރިޔަކާ ބައްދަލުވުމުން އައި މިނެޓެއްހާއިރުގެ ހިމޭންކަމުގެ ފޫދިއުމުން ދެން ވާހަކަ ފެއްޓެވީ މިނިސްޓަރެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބުރަވިޔަސް ކިތަންމެ ވަރުބަލިވިޔަސް، އޭގެ އިހުސާސެއް ނުކުރެއްވެ އެވެ. އެ ބުރަ އާއި ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ނުކުރެއްވެނީ އުފުލާ ބުރައިގެ ނަތީޖާ "މާ ޗާލު" ވީމަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ހައްޓަށް ބުރައަކަށްވިޔަސް ދިވެހިން 'ފޮނިވެލަން' ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދެވޭތީ އުފާވޭ!" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކެބިނެޓަށް ވަޑައިގެން ހުއްޓުމެއް ނެތި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކުރައްވަން ފެއްޓެވި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން، އިހަށް ރާއްޖެ ބާކީވެފައި އޮތް އޮތުން ކެނޑި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި ދިވެހިންނާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވަމުން ރީތިވަމުން ސާފުވަމުން އައުމަކީ ޝާހިދު ވިދާޅުވާ ގޮތުން ވިއްޔާ އޭނާގެ ވަރުބަލިކަން ފިލުވައިދޭ ފަރުވާ އެވެ. އަދި މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ނަމޫނާއެއް ގޮތުގައި ބަލާނެ ގައުމުތައް އޮތުމުން ޝާހިދުގެ ވަރުބަލިކަން މުޅީން ފިލައިދެ އެވެ. ޝާހިދުގެ އަވަދި ނެތް ދަތުރުތަކުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ދިވެހިންނަށް ފަސޭހަތައް ލިބެނީ އެވެ. ޝާހިދަށް ކިތަންމެ ބުރައަސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިއްޔާ ޝާހިދުގެ ހިތަށް ފަސޭހަ އެވެ. އޯކޭ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

"ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ... ޔޫއެންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ހައިކޮމިޝަނުގައި ރާއްޖެ ނެންގެވި މިސާލަކަށް، ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ފަހުރެއް، ފޮނިވެލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް، ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ ދިވެހިންނަށް ރީތި ނަމެއް ލިބޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ވެސް މިވަނީ ކުރެވިފައި،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ގޮނޑީގައި ޝާހިދު އިންނެވި ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އެ އޮފީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވީ އެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. ސްކޫލް ނިންމެވި ގޮތަށް ޝާހިދު ވަދެވަޑައިގެންނެވީ ވެސް އެ އޮފީހަށެވެ. އޮފީހުގެ "ޕިއޯނު" ކަމާއި ސިޓީ ޗާޕް ކުރުމާއި ފޮށިތަންމަތި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. ހާރިޖީ ހަރުގަނޑުގެ އެންމެ ތިރިން މައްޗަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މިހާރު އެއީ ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޑިޕްލޮމޭޓެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަތުރާލާފައިވާ ގޮތާއި މެނޭޖްކުރާ ގޮތް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ހިތުދަހެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މެމޮރީއަކީ ނޫނީ މުޅި މިނިސްޓްރީގެ ވަތުއޮޑިއަކީ ޝާހިދެވެ. ހުުރިހާ ޒަމާނެއްގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނާއި މިހާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޝުއޫރުތަކާއި އިހުސާސާއި ގޮތް ފޮތް ޝާހިދަށް ރީއްޗަށް ރަނގަޅަށް އެނގި ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޝާހިދުގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދެއް ގުޅިފައިވެސް ވަނީ މުވައްޒަފުންނާ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖެއަށް ފޮރިން ސާވިސްގެ ގާނޫނެއް ގެނެސް ދިނުމެވެ. ހާރިޖީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ކަށަވަރުކަން ހޯދައިދެއްވުމެވެ. އެ ގާނޫނު ގެނެވިއްޖެނަމަ އެއީ މި މިނިސްޓަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ވަރުބަލިކަން ފިލައިގެން ދާނެ އެވެ.

ޝާހިދުގެ ފޭސްބުކް ފްރެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން އިނދެ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ޕޯސްޓްތަކާއި ސްޓޭޓަސްތައް ފެނެ އެވެ. ވަރަށް ތަފާތު ބޭފުޅެކެވެ. ފާހަގަވާ އެއް ކަމެއް އޮވެ އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މިނިސްޓަރުގެ ފޭސްބުކްގެ ފްރެންޑުންގެ ތެރެއިން އުފަން ދުވަސް އަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވަކިން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ އެވެ. ހަމަ އެންމެ ފްރެންޑެއް ވެސް ދޫކޮށެއް ނުލައްވަ އެވެ. މިހާ ބިޒީ ޝެޑިއުލްގައި އުޅުއްވާ މިނިސްޓަރު އެކަން ކުރައްވާއިރު ކަމެއް ނެތިގެން އަބަދު ފޭސްބުކްގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް އެއީ މިހާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ.

"އަދި މިއަދު ފްރެންޑުންނަށް ވިޝް ނުފޮނުވި މި އުޅެނީ، އެކަމަކު މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ފްރެންޑުންނަށް ވިޝް ކުރާނަން، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ފޭސްބުކްގައި ފްރެންޑުންގެ ގޮތުގައި އެ ތިއްބަވަނީ ރަށްޓެހިކަން ބާއްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުގެ ފްރެންޑެއްގެ ބާތްޑޭގައި ވިޝްކޮށްލަން ލިބޭތީ އެކަން ކުރަނީ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްރެންޑުންނަށް ވަގުތު ހުސް ކުރައްވާ ފަދައިން އާއިލާއަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވަގުތު ދެއްވަ އެވެ. -- އަނބިކަނބަލަކާއި ތިން ބޭފުޅުން ޝާހިދުގެ ތިއްބަވަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުޅުއްވާއިރު މާލޭގައި އެއްބޭފުޅަކު އުޅުއްވަ އެވެ. ބާކީ މުޅީން ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. --

ޝާހިދުގެ ރަސްމީ ސިފަ ކަނޑުވާލައި ސަމާސާ ސިފަ އަންނަނީ ރައްޓެހި ރަހުމަތްތެރިންނާ ޖެހުމުންނެވެ. ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުކޮށްލައި ސަމާސާކޮށްލާ އުޅުއްވުމަކީ ޝާހިދު ވަރަށް އިސްކަން ދެއްވާ ކަމެކެވެ. ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެ ސަމާސާ ރާގުގަނޑު ދައްވާ ނުލައްވައެއް ވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ. އަތް އުކައި ހަޅޭއް ނުލެވިއެއް ކަމަކ،ު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މީހުންގެ ފޯރިއަރުވާލައި މީހުން ކައްކުވާލައި ޒާތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ޝާހިދު ވަރެއް ނެތޭ ބުނުމަކީ ހަދާ ދޮގެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ފުނުން ވަރަށް ސަމާސާކޮށް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން މީހަކު ހީނހީ ބިމަށް ތިރިކޮށްފާނެ އެވެ. އެއީ ޝާހިދުގެ އަދާޔާ ހިލާފު ހުނަރެކެވެ. އަދި އެއީ އާއިލީ ހުނަރެކޭ ބުނެގެން ވެސް މުޅިއަކުން ގޯހެއް ނުވާނެ އެވެ.

ޝާހިދު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ދިވެހި އަދަބުގެ އާއިލާއަކަށެވެ. ޖީލުލް އުސްތާޒު މުހައްމަދު ޖަމީލު ދީދީއަކީ މިނިސްޓަރުގެ ބޮޑުބޭބެ އެވެ. ރިހި ދުލުގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް ޝިހާބަކީ ޝާހިދުގެ ބައްޕައާ ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ ފަހަށް ޝާހިދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ގައުމީ ފުރަތަމަ އަދި ތާރީހީ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯއްދަވާފަ އެވެ.

"އަބަދުވެސް ބަލަން ރާއްޖޭގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލު ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ، ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ވަރަށް ކަމުދެއޭ، އެހެންވެ ވަރަށް އުފާވޭ،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހި ބަހާއި ވާހަކަ ދެއްކުންތެރި ކަމުގައި ޝާހިދުގެ ފުރަތަމަ އެދުރަކީ މާމާފުޅެވެ. އޭނާގެ މާމާފުޅު ވިދާޅުވެ އެވެ: "ޝާހިދަށް ދޫފުރޮޅި ބަސް ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭނީ ދިވެހި ބަސް ދަސްވީމަ" އެވެ. -- ދޫފުރޮޅި ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ. --
އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކުރައްވަން ފުރަތަމަ ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ގްރޭޑް އެކެއްގަ އެވެ. އޭރު އުމުރުފުޅުން 10 އަހަރެވެ. މާމާފުޅުގެ އެންގުމަށް ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ސީއަރަތު އެއްކޮށް އަޑުހަރުކޮށް ވިދާޅުވެ އެވެ. މިއީ ދޫފުރޮޅިއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ބަހަށް އެމަނިކުފާނު ހިތްޖެހިވަޑައިގެން ފަރިތަވެވަޑައިގެންނެވި ސަބަބެވެ. މިހާރު ވެސް ޕޯޑިއަމަކަށް އަރާވަޑައިގެން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްފަހު ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ބައްޕާފުޅު މޫސާ ޖަމީލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ޝާހިދަށް ފީޑްބެކް ލިބި ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ގޯސް ބަހެއް، ކުށް ބަހެއް، އަދި ނުގުޅޭ ލަފުޒެއް ވިދާޅު ވެވުނަސް "ބޮޅު އަޅުއްވައި" ދައްކަވަ އެވެ.

މިރޭ ވަރަށް ހާއްސަ ބަދަލުވުމަކަށް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަންނަވަން އެބަޖެހެ އެވެ. އަދި މިރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވަ އެވެ. އެ ސެޓަށް އަރާ ވަޑައިގަންނަވާ ހިސާބުން އަހަންނާ ޝާހިދުގެ އެއް ދުވަސް ނިމޭނެ އެވެ. މުޅި ދުވަހު ޝާހިދު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަވެސް ދައްކަވައިފި އެވެ. ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެ ވަރަށް ގިނަ ސިއްރު ވާހަކަ އާއި ވަރަށް މަޖާ، ހީނހީނ އަވަދި ވެދާނެ ވާހަކަތައް ވެސް ވިދާޅުވެ ދެއްވި އެވެ. އޭގެ ގިނަ ވާހަކަތައް ހަމައެކަނި ބާއްވާނީ އަޅުގަނޑުގެ މި ނޯޓް ފޮތުގެ އަރިމަތީ ހަވާސާގަ އެވެ.

"ނާޒިމަށް އަޅުގަނޑުގެ އާދައިގެ އެއް ދުވަސް ތި ފެނުނީ މާލޭގައި...، ބޭރު ދަތުރެއްގައި ހިފަހައްޓާލެވޭނެ؟،" ނިންމަވާލައްވަމުން ޝާހިދު އެއްސެވި އެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ކަހަނބު ކަމަށްޓަކައި "އާދެހޭ" ދަންނަވާކަށް ނުއެއް ކެރުނެވެ. ފިރުކޭން ވިޔަސް ވަރަށް ދާހިތްވެ ވެއެވެ. އޭރަށް ގައިމު ވެސް "ހިބަރުގެ ވަދަ" ށް ވާންވީމާ އަރާ ވަރުވެސް އެނގޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟