ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މި ދަނީ އެންމެ ގޯސް ހާލަތަށް، ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ފަށަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރި ސިނޭރިއޯތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަނީ އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގެ ސިނޭރިއޯއަށް ކަމަށާއި ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަ މަހު ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެންނަން ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން އަޅަން ޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަސް ސިނާރިއޯއެއް ތަސައްވަރުކޮށް އޭގެ އަންދާޒާތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިނާރިއޯތަކަށް ބަލާއިރު މި ވަގުތު އިގްތިސާދު އޮތީ ހަތަރުވަނަ ސިނާރިއޯގައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ތިންވަނަ ސިނާރިއޯގައި ލަފާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް މިހާތަނަށް އާމްދަނީ ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސިނާރިއޯ ތިނެއްގައި އޭޕްރީލް މަހު 880 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އޮތީ. އެކަމަކު އޭޕްރީލް މަސް ނިމުނުއިރު ލިބުނީ 527.5 މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ތިބީ ހަތަރުވަނަ ސިނާރިއޯގައި، ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ފަސްވަނަ ސިނާރިއޯއާ ހަމައަށް،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަސްވަނަ ސިނާރިއޯއަކީ އަންދާޒާ ކުރެވޭނެ އެންމެ ގޯސް ހާލަތު ކަމަށް ވުމުން އެ ހާލަތަށް ދާން އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ކުރިއަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ތިންވަނަ ސިނާރިއޯގައިވާ ހާލަތުގައިވާ ކަންކަމަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސިނާރިއޯ ތިނެއްގައިވާ އިގްތިސާދީ ހާލަތުގައި ތިބުމަށް ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 845،000 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން ތިން ލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ފަސް ލައްކަ ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާވިއިރު ތިންލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވޭ. އަދި ބާކީ ފަސް ލައްކަ ޓޫރިސްޓުން ގެނެސްގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކިރިޔާ ވެސް ނޭވާ ލެވޭ ތަނެއްގައި ތިބެވެން މި އޮތީ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލުމަށް ހުޅުވާލުމާބެހޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު އެ ޑްރާފްޓް އަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮތް ހާލަތުގެ އަދަދުތައް ހެޔޮ ކުރުމަށް އެކުލަވާލައި ފޮނުވާފައިވާ ކަަމަށް ޑްރާފްޓްއެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އާމްދަނީ ލިބެން އޮތީ ޓޫރިސްޓުން ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އޮތް އިގްތިސާދު ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވެން އޮތީ އަންނަ މަހު ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ފަށައިގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުން ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކާއި ސުޕަ ޔޮޓްފަހަރުތަކަށް ހުޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޗާޓަރު ފްލައިޓްތަކާއި ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކަށް ހުޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާނީ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންނާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އެއީ ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓެވެ. އެ ޑްރާފްޓް ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިތަކާ ހިއްސާކޮށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުން ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅަން ވެސް ގައިޑްލައިން ފޮނުވާފައިވެ އެވެ. އެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.