ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19: މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮއްތު ކަނޑާލަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސޯދަށް އަންނާނެ ލޮޅުންތަކުން އަރައިގަންނަން ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮއްތު ކަނޑާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 19.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނި ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަ އެވެ. އެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފައިސާ އުނި ކުރެވޭނެ ބައިތައް ހޯދަން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އަންގަވާފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮއްތާއި ބޯފެން ވެސް ކަނޑާލުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ކޮއްތު ކަނޑާލާ ގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑު ބަލާލައިރު ކޮއްތު އާއި ބޯފެނާއި ތަކެތި ކަނޑާލުމަށް އެ ބޭފުޅާ (މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ) މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ؛ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިން ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބަލައިލައްޗޭ. ކޮއްތު ކަނޑާލިޔަސް ބޯފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައްޗޭ." ރައީސް ނަޝިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ ކޮއްތުގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު 159.88 ރުފިޔާ ހަރަދުވެ އެވެ. އެއީ ދުވާލަކަށް ޖުމުލަ ގާތްގަނޑަކަށް 13،900 ރުފިޔާ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހަފުތާގެ ތިން ދުވަހަކު އާންމު ގޮތެއްގައި ބާއްވާއިރު، އެ މަގުން މަހަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 165،000 ރުފިޔާ މެންބަރުންގެ ކޮއްތަށް ހޭދަވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮއްތު ކަނޑާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ 20 ޕަސެންޓް އުނި ކުރުމަށް އެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް އަދި ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދު މެދުވެރިކޮށް ވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެ މަސައްކަތް ފަށަން ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގެ އެލަވަންސްއާއި މުސާރައާއެކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް މަހަކު 80،000 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެ މުސާރައިން 20 ޕަސެންޓް އުނިކުރާނަމަ މެންބަރެއްގެ މުސާރައިން ގާތްގަނޑަށް 16،000 ރުފިޔާ އުނިވާނެ އެވެ. އޭރުން މެންބަރުންގެ މުސާރައަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދައިގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ މަހަކު ސަލާމަތް ވާނެ އެވެ. އެއީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.