ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ހުރިހާ ތަނަކުން އެމްބިއުލާންސް ލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ

ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އެމްބިއުލެންސްގައި އުފުލޭ ގޮތް ހަދަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އެމްބިއުލެންސްގައި އުފުލޭ ގޮތް ހަަދަން ނިންމި އިރު، އެ ބަލި ޖެހުނު އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އުފުލަން އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ނުދެވިގެން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ކުޑަކުއްޖާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކަން ތަހުގީގު ކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހެދި ރިޕޯޓްގައި ބުނީ އެފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވެ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިމަޖެންސީކޮށް އެމްބިއުލެންސް ހޯދަން ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ އެއްވެސް ތަނަަކަށް ގުޅައިފިނަމަ އެ ތަނަކުން އެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެމްބިއުލެންސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަ ކުއްޖާގެ މަރާ ގުޅިގެން އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ވެސް ވަކި ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމްކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.