ފެލިދޫ

ފެލިދޫގެ ރަށް ގިރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ވ. ފެލިދޫ އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަޒުލް ރަޝީދު އެވެ.

ފަޒުލްގެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފެލިދޫއަށް އަދަޔާހިލާފަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ ރަށުގެ ނާޒަކު ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއެކު ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތޮން ހޮސްޕިޓަލާއި ސްކޫލާއި ރައްޔިތުންގެ ގޯތި ގެދޮރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަަކުގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ފެލިދޫގެ ރީތިކަމާއި ގޮނޑުދޮށް ހަލާކުވަމުންދާ ކަަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެކަން ނުފެށި ލަސްވަމުންދާތީ ވެސް ފަޒުލް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފައި އެވެ. ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފަޒުލްގެ ގަރާރުގައި ގޮވާލައްވައިފައިވެ އެވެ.