އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު

ދެ ސްކޫލެއްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ގަރާރެއް

ވ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ސްކޫލްގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަަޅައިފި އެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދެވެ. ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުގެ ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ފުލިދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން މިދިއަ ދެ އަަހަރު ބަޖެޓްކޮށްފައި އޮތަސް އެ މަސައްކަތް ފަށައި މަޑުޖެހިފައި އޮންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި ވ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަޅަން މިދިއަ ދެ އަަހަރު ބެޖެޓުކޮށްފައި އޮވެ، އެކަން ވެސް މިހާތަނަށް ފަށާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ފަޒުލް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައި އެދިވަޑައިގެންނެވީ އެކަން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަކުން ބަލައި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަވަހަށް އެޅޭނެ ގޮތް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށެވެ.