އެޑްވަޓޯރިއަލް

އަލްބިއޮން ސްޓޯރުން ރޫބީ ބްރޭންޑްގެ ޓައިލްސް ކަޓާ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަޝްހޫރު ރޫބީ ޓައިލްސް ކަޓާ އަލްބިއަން ސްޓޯރުން މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ، އަންލުއަން ސްޓޯރަކީ ރޫބީ ޓައިލްސް ކަޓާގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓިބިއުޓާ އެވެ.

އަންބިލަން ސްޓޯލުން ރޫބީ ޓައިލްސް ކަޓާގެ ތިން ވައްތަރެއް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ސްޕީޑް މެގްނެޓް ޓައިލް ކަޓާ، ސްޕީޓް އެން ޓައިލް ކަޓާ އަދި ޓީކެސް މެކްސް ޓައިލް ކަޓާ އެވެ.

ސްޕީޑް މެގްނެޓް ޓައިލް ކަޓާ އިން ތިން ގޮތަކަށް ތަށިމުށި ކެފޭ އެވެ. އަދި އެ މެޝިން އޮޕަރޭޓްކުރަނީ މެޖްނެޓުންނެވެ. މިއީ ތިމާވެއްޓާއި އެކުވެރި ޓައިލް ކަޓާ އެކެވެ. މި މެށިނުން ތަށިމުށި ކަފާއިރު ހިރަފުސް ބޯވިއަސް ކަފާތަން ރަނގަޅަށް ފެންނާނެ އެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ސްޕީޓްވެސް އަވަސް ވާނެ އެވެ.

ސްޕީޓް އެން ޓައިލް ކަޓާ އިން ވަރުގަދަ ކޮށް ހުންނަ ޓައިލްވެސް ކެފޭނެ އެވެ. އަދި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ އެވެ. މަސައްކަތް ކުރާއިރު ގެންގުޅެން ފަސޭހަވެފައި ސްޕީޑްވެސް އަވަސް ވާނެ އެވެ.

ޓީކެސް މެކްސް ޓައިލް ކަޓާ އަކީ މަސައްކަތު މާހައުލައިގައި ގެންގުޅެން ވަަރށް ފަސޭހަ މެޝިނެވެ. އެއްއަތުން ވެސް މި ކަޓާއިން މަސައްކަތް ކޮށްލެވޭނެ އެވެ. ޓައިލް ކަފާއިރު ނުލާއި ފަސޭހަ ކަމަށާއި އެކު ހަމަޖެހިލައިގެން މަސައްކަތް ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

ރޫބީ ޓައިލްސް ކަޓާގެ ބޭނުންވައްތަރެއް އަލްބިއޮން ސްޓޯރުން ގަނެވޭނެ އެވެ. އަދި އެ ސްޓޫރުގެ ނަންބަރު 9802428 ނުވަތަ 9802427 އަށް ގުޅާލައިގެން ވެސް އޯޑަރުކޯށްލެވޭނެ އެވެ.