މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް އުނިކުރަން އެންގި ސިޓީ އާންމުވެއްޖެ

Dec 15, 2021
5

ކުރިއަށް އޮތް 2022-2023 ގެ ދިރާސީ އަހަރަށް ޗާޕުކުރާ އިސްލާމާއި ގުރުއާން ފޮތް ޗާޕުކުރާއިރު އެ ފޮތްތަކުގައި މިހާރު ހުރި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް އުނިކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެކަން އަންގާ އެ މިނިސްޓްރީން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީ އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

ދިރާސީ އަހަރަށް ޗާޕުކުރާ އިސްލާމާއި ގުރުއާން ފޮތް ޗާޕުކުރާއިރު އެ ފޮތްތަކުގައި މިހާރު ހުރި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް އުނިކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމާ ފުރަތަމަ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ބިން ޖަނާބް އެވެ.

އަބްދުﷲ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދިރާސީ އައު އަހަރަށް ގުރޭޑް އެކަކުން ފެށިގެން ބާރައިގެ އިސްލާމާއި ގުރުއާން މުގައްރަރު ޗާޕުކުރާއިރު އެ ފޮތްތަކުގައިވާ ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް އުނިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ގުރުއާނާއި އިސްލާމުގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ކުޑަކޮށް ދުރު މުސްތަގުބަލެއްގައި އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ދަރީން ދުރުކޮށް ބީރައްޓެހި ކުރުމުގެ އަމާޒު ހިފުމެއް ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވާހަކަތައް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކުރުމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ނޮވެންބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އާދަމް ސޮއިކޮށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝަކީބަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ވަނީ އަބްދުﷲ އާންމުކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ކަރިކިއުލަމް ރިވިޝަންގެ މަސައްކަތާއި ފޮތްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް އިސްލާހު ކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު ގުރޭޑް އަކުން 12 ގެ އިސްލާމާއި ގުރުއާން ފޮތްތަކުގައިވާ ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް އުނިކުރައްވާ އާޔަތް ލިޔުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ގުރުއާނުގެ އާޔަތުގެ ނަންބަރު ލިޔުއްވާ ޚަތިމަށް ރިފަރެންސް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި 2022-2023 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފޮތްތައް ޗާޕުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާއިރު އެ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ފޮނުވުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި ސިޓީ އާންމުކުުރުމާއި ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާންމުންވެސް ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާ އިލްމުވެރިން ކަމަށްވާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުލްލަތީފް އާއި ޝައިހް އަލީ ޒައިދު ފަދަ ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ އެ ސިޓީގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަންގައި ދަނީ އެދެމުންނެވެ.