ބުރުނި

ބުރުނީގައި ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވައިިފި

Jan 7, 2022
1

އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ތ. ބުުރުނީގައި ހުޅުވި ވިލާބުރުނި ގެސްޓްހައުސްއާ އެކު އެ ރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށިއްޖެ އެވެ.

ކުރިން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ގެސްޓްހައުސްއެއް ނެތް، ތ. ބުރުނީގައި އިއްޔެ ވަނީ ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވާފަ އެވެ.

އެ ރަށުގައި "ވިލާބުރުނި"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ގެސްޓްހައުސްއަށް އައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވެ އެވެ.

ބުރުނިވިލާ ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވެސް ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ގެންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ 611 ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި 10,696 ކޮޓަރި އެބަހުއްޓެވެ.