ކީރިތި ގުރުއާން

ކުށް ފިލުވާ ކޮމިޓީއެއް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ހިމަނައިގެން ޗާޕް ކުރާއިރު ކުށް ލިޔެވިފައި ހުންނާތީ އެކަން ކަން ބަލައި ކުށް ފިލުވަން ކޮމިޓީއެއް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

"ފާސް ކުރާ ކޮމެޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލީ ރާއްޖޭގައި ޗާޕްކުރާ ބައެއް ފޮތްތަކުގައި ގުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް ހިމަނައިގެން ޗާޕް ކުރުމުގައި ކުށް ޖެހޭތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެެވެ. ކޮމިޓީގެ ޗެއާއަކީ އަލް ހާޒިފް ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ޢަބްދުއް ލަތީފެވެ. އަދި ވައިސް ޗެއާއަކީ އައްޝައިހު އަލްހާފިޒް މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.

ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިތުރު ބޭފުޅުން

  • އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީ
  • އައްޝައިޚް އަލްޙާފިޒް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހަސަން
  • އައްޝައިޚް އަލްޙާފިޒް އަހުމަދު ޝަފީޤް
  • އައްޝައިޚް އަލްޙާފިޒް އަލީ ނަޖީބް
  • އަލްޙާފިޒް ޢަބްދުﷲ މަސްއޫދު

ދަރިވަރުންގެ ގުރުއާން ފޮތުގައި އާޔަތެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ އެކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފެށީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ފޮތް ތަކުގައި ނުހިމަނަން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ.