ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް

މައުމޫންގެ ޕްރަގްރާމް: ކީރިތި ގުރުއާންގެ މޫރިތި މަސް

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިހުޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރަގްރާމަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފެއްޓެވި ޕްރަގްރާމެކެވެ. ވެރިކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމާއި ހަމައަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ސިލްސިލާގެ ޕްރަގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމަނިކުފާނު އުފެއްދެވި މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުންވެސް ވަނީ އެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ. ބައެއް އަހަރުތަކުގައި ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކާއި އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ދީނީ ޕްރަގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް އަވަސް އޮންލައިންއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ "ކީރިތި ގުރުއާންގެ މޫރިތި މަސް" މި ނަމުގައި ޕްރަގްރާމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އަވަސްއާއެކު "ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ދަރުބާރުގައި" މި ނަމުގައި ޕްރަގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.