ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ހައްޖުވެރިން މިމަހު 20 ގައި ރާއްޖެ އަންނަނީ

Jul 12, 2022

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށް ދިވެހި ހައްޖު މިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ތިން ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 20، 23 އަދި 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންވެސް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން "ސައުދިއާ" އިންނެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިވަގުތު ތިބީ މައްކާގައި ހޮޓަލްގައި ކަމަށާއި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ހައްޖު މިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ވަޑައިގެން އިއްޔެ ވަނީ ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 453 ކޯޓާ އެވެ. ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ވެސް ސަރުކާރުން ދިނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި -- ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަހަރު އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ އެވެ.