ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު

ޔޯގާ ހުއްދަ ކަމަށް ބުނާތީ ޒިޔާދުގެ ރައްދެއް

ހިންދޫން އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ޔޯގާ ހެދުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށް އިލްމުވެރީން ވިދާޅުވުމުން އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ މީހުންނަަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވަރުގަދަަ ރަައްދެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

ޔޯގާއަކީ ޝިރުކެއްކަން އިލްމުވެރީންގެ އިޖްމާއުން އެނގެން ނެތް ކަމަަށާ އަދި ވަކި ބައެއްގެ ފަލްސަފާއަކީ ދީނުގެ ހުކުމެއް ކަމަށް ބަލައިގަންނަން ދަތި ކަމަަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔޯގާ ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ޝިރުކުގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ނަމަ އެ ކަން ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މައުމޫން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔޯގާ ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ޝިރުކުގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ނަމަ އެއީ އާދައިގެ ކަސްރަތެކެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ ޑރ. ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ޔޯގާ ހަރާމް ކަމަށް ވިދާޅުވާ އިސްލާމީ އެތައް މުއައްސަސާތަކާއި ފަތުވާ މަޖްލިސްތަކާއި އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ މީހުން އިލްމީ ގޮތުން އެންމެ ގާބިލް އިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ ޔޯގާ ހަރާމްވި ސަބަބު ވަރަށް ތަފްސީލު ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ އެތައް ފަތުވާއެެއް ޒިޔާދު ވަނީ އާންމުންނަަށް ފެންނާނެހެން ޝާއިއު ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ގްރީކް އޯތޮޑޮކްސް އެންމެ ބޮޑު ފަންޅިންވެސް ގްރީކް އޯތޮޑޮކްސް މަޒްހަބުގެ މީހުންނަށް ޔޯގާއާ ދުރުހެލިވުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީނުގައި ދެ އިލާހަކަށް އަޅުކަން ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދު ބުދު ދީނުގެ ފާދިރީން ޔޯގާ އަކީ ބުދު ދީނުގެ އަޅުކަމެއް ކަމުގައި ބުނަމުންދާ ކަމަށާ އެ ހަރަކާތަކީ ބުދު ދީނުގެ އިލާހަށް އަޅުކަން ކުރުން ކަމުގައި އެމީހުން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ބުދު ދީނުގެ ފާދީރީންނަށް ވުރެ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންގެ ހާލަތު ދެރަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަވާ ޝިކުރުގެ އަމަލުތަކާ ދުރުހެލިވުމަށް ޒިޔާދު ގޮވާލެއްވިއެވެ.