ބްރަދަރހުޑް

ފްރޫޝިއާ ޝަވަސްކްރަބް ވަރަށް ސަޅިވާނެ

Nov 14, 2022

ފްރޫޝިއާ ޝަވަސްކްރަބްއަކީ ގުދުރަތީ މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ލަގްޒަރީ ފެންވަރުގެ ސްކްރަބްއެކެވެ. އަދި ފްރޫޝިއާ ސްކްރަބަކީ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް މައިކޮރޯބީޑްސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ސްކްރަބައެއް ކަމުން، މިއީ ތިމާވެއްޓާވެސް ރަށްޓެހި އުފެއްދުމެކެވެ.

މި ސްކްރަބް، ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް މައިކޮރޯބީޑްސް އެކުލެވޭ ގުދުރަތީ މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާތީ އެހެން ސްކްރަބްތަކާ ޚިލާފަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭނުންކުރެވެ އެވެ. އަދި މި ސްކްރަބްއިން އަމިއްލަ ގޭގައިވެސް، ސްޕާއެއްގައި ކުރެވޭ ތަޖުރިބާ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ފްރޫޝިއާ ޝަވަސްކްރަބް އަކީ ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި ލިބެންހުރި އެހެން ޝަވަ ސްކްރަބްތަކަށްވުރެ ކޮލިޓީވެފައި އަގުވެސް ހެޔޮވާނެ އެވެ.

ފްރޫޝިއާ ބްރޭންޑްގެ ޝަވަސްކްރަބްގެ އިތުރުން ޝަވަޖެލް، ޝަވަ ކްރީމް، ޝޭމްޕޫ، ކޮންޑިޝަނަ އަދި ފޭސް ވޮޝް ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ.

ފްރޫޝިއާ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯލްސޭލްކޮށް ލިބެން ހުންނާނީ ބުރަދަހުޑްގެ ކޮސްމެޓިކްސް ފިހާރަ ތަކުންނެވެ. އެއީ ދަނބުގޯޅީގައި ހުންނަ ބްރަދަހުޑް ފިހާރައިންނާއި މަސްމާރުކޭޓުގެ ހުޅަނގުން ހުންނަ ބްރަދަހުޑް ޝޮޕުންނެވެ. އަދި ރީޓެއިލްކޮށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފާމުދޭރިމަގުގައި ހުންނަ 'ފަރިމަލާ' އާއި މާވެޔޮމަގުގައި ހުންނަ 'ލިއުމިއާ ސްޓައިލް' ހިމެނެ އެވެ.