އައި ކެއާ

އައިކެއަރ އިން ވިއްކާ މޮނޮގްރާމް އައިނު; ކޮލިޓީ އަދި ސްޓައިލިޝް

Apr 17, 2023

ކޮލެޓީ، ސްޓައިލިޝް އައިނެއް ބޭނުން ތޯއެވެ؟ އަވަހަށް އައިކެއަރ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. މަތީ ފަންތީގެ އައިނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު މޮނޮގްރާމް ބްރޭންޑުގެ އައިނުތައް އައިކެއަރ އިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

މޮނޮގްރާމް ބްރޭންޑްގެ އައިނުތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޓައިޓެނިއަމް، އެސިޓެޓް، އަދި ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ފަދަ މަތީ ފެންވަރުގެ މެޓީރިއަލްސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އައިނު ތަކެކެވެ. އަދި މޮނޮގްރާމްގެ އަވިއައިނުތަކުގައި ސްކްރެޗް ރެސިސްޓެންޓް އަދި އެންޓި ރިފްލެކްޓިވް ލެންސް ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ސާފުކޮށް ފެނުމާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮވެ އެވެ.

އެގޮތުން އައިކެއަރ އިން މޮނޮގްރާމްގެ އޭވިއޭޓާ އާއި ރިމްލެސް އަދި ސެމީ ރިމްލެސް އައިނުތައް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

މޮނޮގްރާމްގެ ތަފާތު ބައްޓަންތަކާއި، ކުލަ އާއި ސައިޒުތަކާއި އެކު މޮނޮގްރާމް އައިނު ތަކަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ކަމުދާނެ ބްރޭންޑެކެވެ.

ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރެއްވުމަށް އަވަހަށް އައިކެއަރ އަށް ވަޑައިގެން، އެ ބޭފުޅަކާގުޅޭ ސްޓައިލެއްގެ މޮނޮގްރާމް އައިނެއް ހޯއްދަވާށެވެ.