އައި ކެއާ

އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް އަދި ހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އިތުރުކޮށްފި

ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައިކެއަރގެ ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އިތުރު ކުރެވޭ ގަޑިތައް:

  • ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށް
  • އައިކެއަރ ހޮސްޕިޓަލާއި އޮޕްޓިކަލްސް (އޯކިޑްމަގު، މާލެ)
  • އައިކެއަރ ކްލިނިކާއި އޮޕްޓިކަލްސް (ހުޅުމާލެ)

ހުކުރު ދުވަހު އައިކެއަރ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ލޮލުގެ ނަމްބަރު ނެގުމާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން އަދި އައިނު ހެއްދުމުގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު އައިކެއަރގެ ހޮޓްލައިން 3321026 އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ އެވެ.