އައި ކެއާ

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ "ފަހެތިން އެކަތި" ޕްރޮމޯޝަން

Jun 22, 2023

ކުރިއަށް އޮތް ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

"ފަހެތިން އެކަތި" ނަމުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

ތަފާތު ފަސް އޮފަރ ހިމެނޭ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއި ހިލޭ އައިނު ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

އޮފަރ ހިމެނޭ ޕްރޮމޯޝަން

  • އަވި އައިނާއި ނަމްބަރު އައިނު ދުނިގަނޑުން 50 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް،
  • ވަކި އަދަދަކައްވުރެ ގިނައިން ވިޔަފާރި ކުރެއްވުމުން ދެވަނަ ނަމްބަރު އައިނު މުޅިން ހިލޭ،
  • ތިންވަނަ ނަމްބަރު އައިނުން 50 ޕަސަންޓުގެ ޑިސްކައުންޓް،
  • ޕްރޮގްރެސިވް ލެންސް ނަންގަވާ ބޭފުޅުންނަށް އައިނު ދުނިގަނޑު މުޅިން ހިލޭ،
  • ނޯވާ ބުރޭންޑުގެ ނަމްބަރު އަވި އައިނުން 50 ޕަސަންޓުގެ ޑިސްކައުންޓް

ޕްރޮމޯޝަނާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އައިކެއަރގެ ހޮޓްލައިން 3321026 އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ އެވެ.