ޗައިނާ

އެމެރިކާގެ އިންޒާރެއް އަނެއްކާވެސް ޗައިނާއަށް

ޗައިނާ އިން ރަޝިއާ އަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަސްކަރީ އެހީއެއް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ޗައިނާ އަށް ދީފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ މި އިންޒާރު އައިސްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ މާލީވަޒީރު ޖެނެޓް ޔެލަން ޔޫކްރޭނަށް ކުރައްވާފައިވާ ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޔެލަން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިއާއަށް ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުން މާބޮޑު ނަތީޖާއެއް އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރަޝިއާގެ އިގްތިސޯދު ބަލިކަށިވެގެންދާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މި ހަނގާރާމައިގައި ދެވުނު ހަމަލާތަކުން ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ރަޝިއާގެ ހަތިޔާރުތަކުގެ ބަދަލުގައި އައު ހަތިޔާރު ހޯދުމުގެ ގާބިލްކަން ރަޝިއާއަށް ކުޑަވެފައިވާއިރު އެއިގެ ބަދަލުގައި ރަޝިއާއަށް އައު ހަތިޔާރު ލިބެމުންދާތީ އެމެރިކާއިން ދުށް ހަނގުރާމައިގެ މި އުކުޅު މިވަނީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށް ޔެލަން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

"އަހަރެމެން ވާނީ ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް ވަރަށް ސާފްކޮށް ބުނެފައި. އަހަރެމެން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކެތެއް ނުކުރާނަމޭ ރަޝިއާ އަށް މި ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން އެގައުމަށް އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ހޯދުމަށް އޮތް ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް އަހަރެމެން ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ އިގްތިސޯދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ތަކާއި ހިލާފު އަމަލެއް އެއްވެސް ގައުމަކުން ކުރުމަށް،" ޔެލަން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އަހަރެމެން ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފްކޮށް އަދި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކަށް ސާފުކޮށްދީފައިވާނެ ރަޝިއާ އަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިލާފަށް އަމަލުކޮށްފިނަމަ އެއިގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ ކަން،"

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ބްލިންކަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޗައިނާ އިން ރަޝިއާއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާކަން އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗައިނާ އިން ވަނީ މިކަން ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗައިނާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ވަން ޔީ ވަނީ ރަޝިއާގެ ރައިސް ޕުޓިން އާއި މޮސްކޯގައި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު މިކަން ދެކެނީ ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތްކަން އަންގައިދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޒެލެންސްކީ އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަހްމޫތު ސަރަހައްދުގައި ޔޫކްރޭނަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރަޝިއާ އިން މިއަވަށް ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރާތާ ހަމަސް ވެފައިވެ އެވެ. އަދި މިހާރު އެއަވަށަށް ދިއުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ރަޝިއާގެ ބަޑީގެ ބާރުގެ ދަށުގަ އެވެ.

"އަހަރެމެންގެ މަގާމުތައް ދިފާއު ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް ރަޝިއާ އިން ކެނޑިނޭޅިދަނީ ނައްތާލަމުން،" ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރަޝިއާ އިން ވަނީ ބަހްމޫތު ސަރަހައްދު ރަޝިއާގެ ފުރިހަމަ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ދާދި ފަހުން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފަ އެވެ.

"އަހަރެން ޝުކުރު އަދާކުރަން މި ސަރަހައްދު ހިފެހެއްޓުމަށް އަދިވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާ ސިފައިންގެ ބަޠޮލުންނަށް،" ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޒެލެންސް ކީ އަނެއްކާވެސް ގޮވާލާފައިވަނީ ޔޫކްރޭން ސަރަހައްދުގެ ދަށުގައި ދޮންބާސް ސަރަހައްދު ބޭއްވުމަށް އަސްކަރީ ވައިގެ އުޅަނދުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އެދުން ތަކުރާރު ކޮށްފަ އެވެ. ވައިގެ އުޅަނދުތައް ލިބުމުން އެއިން ހަމަލާދީ ރަޝިއާ ފައްސާލެވިދާނެ ކަމަށް ރައީސް ޒެލެންސްކީ ދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ މާލީ ވަޒީރުގެ މި ކުއްލި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ޔޫކްރޭނަށް ހަނގުރާމައަށް އެހީވުމަށް 1.25 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު މިވަގުތު ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކިއޭވަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މިހަނގުރާމަ އިން ކާމިޔާބު ލިބެންދެން ޔޫކްރޭނާއެކު އެމެރިކާވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ވިދާޅުވުން ޔެލަންގެ މިދަތުރުފުޅުގައިވެސް ވަނީ ތަކުރާރު ކުރައްވާފަ އެވެ.