އޭޑީކޭ ޓްރޭޑިން

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން 15 ޕަސަންޓުގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު ޕްރޮމޯޝަނެއް

Mar 26, 2023

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ވިއްކާ ކާބޯތަކެތިން 15 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބުނި ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޝަންގެ ބޭނުމަކީ ރޯދަ މަހަކީ ސަދަގާތާއި އޯގާތެރިކަމުގެ މަހަކަށްވުމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ޝޮޕިން ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ރޯދަމަހަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ދުވަސްވަރެއްކަން، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އުފެއްދުންތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދީގެން މި ދުވަސްވަރު އިތުރަށް ހާއްސަކުރުމަށް އެހީތެރިވާން،" އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބުނި ގޮތުގައި އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު މި މާތް މަހަށް ތައްޔާރުވެ، ރޯދަ މަސް ފާހަގަކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށްދީ ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން ރޯދަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ ކޮންމެ ފިހާރައަކުން އަދި ގަންނަ މާޓް އެޕް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކޮށްގެންވެސް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އުފާވެރި އަދި ފުރިހަމަ ރޯދަ މަހެއް ހޭދަކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.