ސްޓެލްކޯ

ފަސް ރަށެއްގައި ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރަން ބަޔަކު ހޯދަނީ

އަތޮޅު ތެރޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މި ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ބޭނުންވާ ފަސް ރަށަކީ އެ ކުންފުނިން ހިދުމަތްދޭ ކ. ގުރައިދޫ، އއ. ފެރިދޫ، އއ. މާޅޮސް، އދ. ހަންޏާމީދޫ އަދި ވ. ފެލިދޫ އެވެ.

ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އަދި ދެ ބައި ވަކިންވެސް ހަކަތަ އުފައްދައިގެން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަ ނިޒާމެކެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ހުޅުވާލާފައިވާ ފަސް ރަށުގައި ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ހަމައެކަނި ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށެވެ.

މިމަޝްރޫއަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ޓެކްނިކަލް އަދި ޑިޒައން ޕްރޮޕޯސަލެވެ. މިފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ލިބުމުން މިމަޝްރޫއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފަހުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެ އެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 20,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަގަށްވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުށަހަޅަންޖެހެ އެވެ.