އައި ކެއާ

އައިނެއް ގަންނަނަމަ ވޯލްޓަރ އެންޑް ހަރބަރޓް ނޫން ދެވަނަ ބްރޭންޑެއް ނެތް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ވޯލްޓަރ އެންޑް ހަރބަޓްގެ އައިނު ތަކަކީ ރީތިކަމާއި ޒަމާނީ އީޖާދެއްގެ ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ.

ވޯލްޓަރ އެންޑް ހަރބަޓްގެ އައިނުތައް އުފައްދާފައިވަނީ ކުރީގެ ފަންނީ ހުނަރުތައް ހިމަނައިގެން ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެކުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ އަނިނުތަކެއް ކަން ޔަގީނެވެ.

ވޯލްޓަރ އެންޑް ހަރބަޓްގެ އައިނު ދުނިގަނޑު އުފައްދާފައިވަނީ އެސިޓޭޓް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެހެންވެ މިއީ ބޭނުން ކުލައެއް ގެނެވޭ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ޑިޒައިންތައް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ދައްކުވައިލެވޭ ދުނިގަނޑުތަކެކެވެ.

މީގެއިތުރުން އެންމެ މަތީ ކޮލެޓީގެ ވޯލްޓަރ އެންޑް ހަރބަޓްގެ އައިނު ދުނިގަނޑުތައް ލުއި ވެފައި އަޅައިގެން ހުންނައިރު ވަރަށް ފަސޭހަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އައިނެއް ގަންނަން ބަލާ މީހަކު ކޮންމެހެން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ޖެހޭ ދުނިގަނޑުތަކެއް ކަމަށް ދެކެމެވެ.

ރާއްޖޭން ވޯލްޓަރ އެންޑް ހަރބަޓްގެ އައިނު ލިބެން ހުންނާނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ، ކޮލެޓީ ގިނަ ބްރޭންޑްތަކެއް ވިއްކަމުން އަންނަ އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް އިންނެވެ.

މި ބްރޭންޑުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު އައިކެއަރގެ ހޮޓްލައިން 3321026 އައް ގުޅައިގެން ލިބޭނެއެވެ.