r
ޑރ. އިސްމާއީލް ޝަފީއު

ރާއްޖޭގެ އަމީރުލްހައްޖަކަށް މިނިސްޓަރު ޝަފީއު

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް އިސްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި، އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ހަމަަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅުއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ.

އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާ އެވެ.

މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައިވެސް މި މަގާމަށް އެކި މިނިސްޓަރުން ހަމަޖައްސައިފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަދު ހައްޖަށް ފުރި ފަހު ގުރޫޕްގައި އަމީރުލްހައްޖު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުވެސް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ލިބުނު ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާއެއް ސަރުކާރުން ދީފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

ކަލަންޑަރަށް އައި ބަދަލަށްފަހު މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 15ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.