chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ޔާމީން މަރުގެ ތަހުގީގުގެ ފޯކަސް ބަދަލު ކުރަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފުލުހުން

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން -- ފޮޓޯ: އަވަސް

މިދިޔަ މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުން ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ފޯކަސް ބަދަލުކޮށްލަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނީ ޔާމީން މަރުގެ މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އާއިލާ އާއި ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ސޮޔާއެކު 800 ސިޓީ ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން "އަވަސް"އިން ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު، ސުޕްރިޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފުލުހުން ބަލާ ނުގަންނަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޔާމީންގެ ބައްޕަ ބުނީ، 800 ސިޓީ ބަލައި ނުގަނެ ފުލުހުން އޭނާއާ އެ ސިޓީތައް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ކަނބޮޑުވުމެއް ލިޔެ، ފުލުސް އޮފީހާ ހިއްސާ ކުރުމުން އެކަމެއް އެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މައްސަލައިގެ "މޯޓިވް" އެހެން ދިމާލަކަށް އަނބުރާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަދަ އަމަލުތައް ކުރަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރަސްމީ މުއައްސަސާތަކަށް މީހެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރަން އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ސިޓީފަދަ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހަމަތަކެއް އެބަ އޮވޭ. އާއިލާތަކާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިހުތިރާމް ކުރަން އަދި އާއިލާއާ ވެސް ވަރަށް ގާތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. އަދި އެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރިޖެކްޓު ކުރީކީ ނޫން. ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ވެސް ހައިސިއްޔަތުތަކެއް އަދި ގަބޫލު ކުރާ ހަމަތަކެއް އޮވޭ. އެހެންވެ އެގޮތަށް މޯޓިވް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވޭ،" ޝިފާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ވަރަށް ކައިރިން އާއިލާއާ ތަހުގީގުގެ ކުރިއެރުންތައް ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މޯޓިވް ބަދަލުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ ފަރާތުން ފުލުހަށް ހުށަހެޅި ސިޓީތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ތަހުގީގުގައި ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދުމާއި ތަހުގީގު އަވަސްކޮށްދިނުމަށާއި ކުރިއެރުންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ސިޓީތައް ބަލާ އައުމަށް ޔާމީންގެ ބައްޕައަށް ފުލުހުން ވަނީ އަނގައިފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މަގޭ ހިޠާލު

  ތިޔަބުނާ ފޯކަސް ބަދަލުކުރަނީ ތިތާއުޅޭ ނަވާޒުއެއްނޫންތޯ. ދުވާލު ދެދަޅަޔަށް ކާބޭހެއްހެން ރޯ ބުހުތާނު ދޮގުއެބަހަދާވިއްޔާ.

  CLOSE
 • މުހަންމާ

  ދަރިއަކު މަރާލީމަ މެރި މީހަކަށް އިހްސާސް ނުކުރެވުނަސް އެ ކުއްޖާގެ މައިން ބަފައިންނަށް ކުރާ އަސަރު އެކަން ކުރި މީހެއްގެ މައިން ބަފައިންނަށް އިގޭނަމަ ތިހެން ބުނަން ނުކެރިދާނެ.

  1
  CLOSE
 • ބުޒިނަސް

  ދަރިން މަރުވީމަ އެކަމަކީވެސް ފައިސާ ލިބޭ ބިޒިނަސް އަކައް ހެދެންޏާ ހަމަ ބިޒިނަސް ، އަނެއް ބަފަޔަކު ކަމާގުޅުން ނެތް އަންހިން ކުއްޖެއްގެ ބޮލުގަ އަޅުވައިގެންވެސް ދުވެފި. ކަލޯ ހަމަ ބުޒިނަސް.

  1
  CLOSE
 • ނައިންޓީ

  މިއަދު ނުކިއްސަރު ނާތަހުޒީބުކޮށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އިދިކޮޅު މީހުަށް ވަރަށް ތާހިރުވާނެ... ތަންކޮޅެއް ކުރިން ދިއްދޫމީހުން ކޯޓުތެރެއަށް މަސްތައް އަޅާލީ ވެސް މިކަހަލަ މޫސުމެއްގައި. އެކަން އެމީހުނަށް ވަރަށް ސަޅިވި... އިހައްދުވަހު ބޭނިހުރިހާ މަހެއް ކަނޑަށް ބަޔަކު އަޅާލަިފި. އެކަންވެސް ސަޅިވީ ކުރިންވެސް އެޢަމަލު ސަޅިވި މީހުަށް. މިއަދު މި އަޅާލީ ސިޓީބޮޑިއެއް ޕޮލިހަށް.. ހަމަ އެއްކަލަ މީހުނަށް ނިކަން ސަޅިވާނެ. ސިޔާސީ ވިސްނުމުން ރީނދޫހުމޭ ކިޔަނީ އަސްލު ބައްޔަކަށް ނޫނަސް އެއީ ފިކުރީ ބަލިމަޑުކަމެއްކަން ޔަގީންވެއްޖެ. ތަހުގީގު ކުރުމަކީ ހަވާއަރުވާހެން ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް ތަހުގީގުވެސް ކުރެވޭނެ. މިއަދު ސިޔާސީ ޖައްވުން ނަގާކިޔާއަޑަކީ ބޭރުމީހުން އެތެރެއަށް ވައްދައިގެން ހުރިހާކަމެއް ވަތުބަތާނަޔަށްދާންދެން އެމީހުނަށް ހާމަކޮށް ދެއްކުން... އެއީ އެކަމަށް ދަހިލަވާފައިތިބި ބޭރުމީހުން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާކަމެއް. ދިވެހި ތާރީޚުގައި އެވެލާ ޒަމާނުގައިވެސް ޚާއިނުން އަމަލުކުރީ އެގޮތަށް އޭރު މަދު މަދުން އެކެއް ދެމީހަކު ވަރައް ސިއްރިއްޔާތުގަ.. އެކަމަކު މިހާރު ފާޅުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދޭކިޔައިން ގައުމުގެ ބޮޑުބައެއް. އެއްކަލަ ބޭރުމީހުން ކިހާއުފާވާނެތޯ އެ ބޭރުމީހުންގެ ޕްލޭންތައް ކާމިޔާބުވަމުންދާތީ... އަހަރެމެން ދިވެހިންނަކީ މިހާރު ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބައެއްނޫން. ބޭރުމީހުންދެކެ ލޯބިވާ ބައެއް. ކަންކަން ދަތިވެ ޚަރާބުވަނީ ތިމަތިމާމެން އަމިއްލަޔަށް އުޅގަންނަ ގޮތުންކަން ޔަގީން. ސިޔާސީ ވިސްނުމުން ނޫނީ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނުވިސްނޭ މިފަދަ ޒަމާނެއްގަ ކޯފާއެއް އަންނާނީ އެބަޔަކަށް ވިސްނޭ ސިޔާސީ ސިފައެއްގައި ކަމަށް ވުމީވެސް ނުވެ ނުދާނެކަމެއް. އެންމެން ގޮތްދޫކޮށް ހޭއަރަމާ. ވިސްނާލަމާ. ﷲ ހަނދުމަކޮށް އެފަރާތުން ވާގިއެދެމާ. ﷲ ގެ ހަޒުރަތުން ވާގިއެދި ހެޔޮ ރަޙުމަތަށް އެދެމާ... އެއީ އެންމެ ދީލަތިވަންތަ ފަރާތަކީ. ބޭރުމީހުނެއްނޫން.

  11
  14
  CLOSE
 • ޏަން

  ކޯފާއޭކިޔާ އަނގަ ހުޅުވާލަން ކެރުނުކަމަށް ސާބަސް، ކަލޭމެން ފިކުރުގެ މީހުންނާހެދި މިޤައުމު މިހާ ހިސާބަށް މިދިޔައީ، އެބައެއްގެ އަމިއްލަ އިންޓްރެސްޓްއަށްޓަކައި ޤައުމު އަނިޔާވެރިންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކުރީ. އެދުވަހަކުން ތިޙުރިހާކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުން. ޢަދި ހުރިހާ ހަޑިއެއް ހާވާފަ ބޭރުމީހުންތަ ގޯސްވެގެން ތިޔަ އުޅެނީ. އަހަރެމެންގެ މުސްތަޤުބަލް ނަގާލިމީހުންނަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް.

  1
  CLOSE
 • މީހާ

  ބަލަ ބަސްމަގު ތަފާތުވެ ބަދަލު ކުރަަައްވަނީ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ފުޅަށޭ. ހާއިރާނެއް އަޅެފަހެ ނުވާނެތަ މިސޮރުމެންގެ ކަންތަކާހުރެ.

  6
  5
  CLOSE
 • ހުސޭން

  ÷ޮލިހުނ ތިމައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އެގުނަސް ނުހޯދާނެ އެއީ ސަރުކާރާދެކޮޅުމީހެއްވީމަ

  23
  14
  CLOSE
 • ސަލީފް

  ފުލުހުން މިކިޔަނީ ކީކޭތަ؟ ޔަމީން މަރާލިމީހުން އެއްދުވަހު އިނގިފަ ... އަނެއް ދުވަހު އެފަކީރުގެ ބަފާގެ ބޮލުގެ 2 ރީމް ކަރުދާހުން ޖެހީމަ ރައްޔިތުމީހާ ރަތަށް އަރާނެ. - އިންގޭ އަވަސް ގަ މިކަހަލަ ކޮމެންޓު ނުޖަހާނެކަން ވެސް.

  28
  17
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު